شما با عنوان بررسی عوامل مؤثر بربهبود کیفیت در شرکت ایران غلتک

هم اکنون فایل با مشخصه ی بررسی عوامل مؤثر بربهبود کیفیت در شرکت ایران غلتک وارد وب شده اید برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.
کلمات کلیدی:بهبود كیفیت ,مشارکت و آموزش کارکنان,تعهد و نگرش مدیریت ارشد,رضایت کارکنان,پاداش و تشویق کارکنان،,طراحی و تولید به هنگام محصول

این پژوهش ، به بررسی عوامل موثر بر بهبود کیفیت در شرکت ایران غلتک می پردازد . کلیه کارکنان شرکت ایران غلتک (اداری و تولیدی) 150نفر می باشد، که ما برای بررسی، کارمندان شرکت را مد نظر قرار دادیم ، که تعداد آنها 30 نفربوده ، و بر این اساس اقدام به توزیع پرسشنامه شد ، و سرانجام بعد از جمع آوری پرسشنامه ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. درآمارتوصیفی این پژوهش، برای تعیین میزان تاثیرعوامل موثر بربهبود کیفیت ، و بررسی فرضیه های پژوهش ابتدا با استفاده از آزمون کولموگروف- اسمیرنف تک نمونه ای، نرمال بودن توزیع متغیرهای اصلی پژوهش (مشارکت و آموزش کارکنان، تعهد و نگرش مدیریت ارشد، رضایت کارکنان، پاداش و تشویق کارکنان، طراحی و تولید به هنگام محصول) را مورد بررسی قرارداده ایم. با توجه به نتایج حاصل شده توزیع تمام متغیرهاغیرنرمال است و باتوجه به اینکه مقیاس اندازه گیری آنها ترتیبی است، ازآزمون تک نمونه ای استفاده کرده ایم.رتبه بندی این عوامل نیز با استفاده از آزمون فریدمن به دست آمده است. با توجه به نتایج حاصل شده از تحلیل داده ها می توان اینگونه بیان کرد که ، مشارکت و آموزش کارکنان ، تعهد و نگرش مدیریت ارشد، رضایت کارکنان، پاداش و تشویق کارکنان ، طراحی و تولید به هنگام محصول در بهبود کیفیت تأثیرگذارمی باشند ، و رتبه بندی این عوامل با استفاده از آزمون فریدمن انجام شده است.

فهرست مطالب

چکیده. ‌و

فصل اول

کلیات پژوهش

مقدمه:2

1-2تعریف و تبیین موضوع (بیان مسئله):2

1-3اهمیت موضوع :3

1-4 اهداف تحقیق:3

1-4-1هدف اصلی:3

1-4-2 اهداف فرعی:3

1-5 فرضیات تحقیق.. 4

1-6سؤالات تحقیق:4

1-6-1سؤال اصلی:4

1-6-2 سؤالات فرعی:4

1-7متغیرهای وابسته:5

1-8 قلمرو تحقیق:6

1-8-1 قلمروموضوعی:6

1-8-2 قلمرومکانی:6

1-8-3 قلمرو زمانی:6

1-9 تعاریف واژگان كلیدی... 6

1-10نوع و روش انجام تحقیق :7

روش جمع آوری اطلاعات:7

فصل دوم

ادبیات تحقیق

2-1 مقدمه:9

2-2تاریخچه شرکت ایران غلتک :9

2-3تاریخچه کیفیت:12

2-4کیفیت در ایران:13

2-5مفهوم کیفیت:14

2-5-1تعریف کیفیت از طریق استاندارد :14

2-5-2کیفیت و بهبود :15

2-5-3چرخه بهبود:16

2-5-4 نگرش سیستماتیک به کیفیت :17

2-5-5اهمیت کیفیت خدمات:17

2-5-6 مدل هایی مربوط به کیفیت:18

2-5-6-1 مدل گرونروز در ارتباط با کیفیت :18

2-5-6-2 مدل لهتینن و لهتینن.. 19

2-5-6-3 مدل سلسله مراتبی کیفیت خدمات( برادی وکرونین ):19

2-5-6-4مدل بهبود کیفیت خدمت رسانی :20

2-5-7گروههای کیفی،بهبود وارتقاءکیفی :20

2-5-8تضمین کیفیت چیست ؟. 20

2-5-9عوامل مؤثر بر کیفیت کسب و کار :21

2-5-10کیفیت محوری :22

2-5-11کیفیت از دید گاه صاحب نظران :23

2-5-11-1 کیفیت از دیدگاه دمینگ:23

2-5-11-2الگوی کیفیت بالدریج:24

2-5-11-3کیفیت از دیدگاه جوران :24

2-5-11-4کیفیت از دیدگاه کراسبی :24

2-5-12راهکارهای کیفیت گرایی مدیران وکارکنان :25

2-5-13تعیین محور های هشتگانه بهبود در سازمان :27

2-5-14موانعی برای بهبودکیفیت :28

2-5-15فرض ها و اصول مدیریت کیفیت جامع:28

2-6 رضایت:30

2-6-1کیفیت خدمات و رضایت مشتری :30

2-6-2ارتباط بین کیفیت خدمات و رضایت مشتری... 31

2-7مشتریان:31

2-7-1 کیفیت ومشتریان :31

2-7-2کیفیت خدمات و وفاداری مشتریان :32

2-7-3هزینه کیفیت برای مشتری :33

2-7-4عوامل مؤثر بر کیفیت برای مشتری :34

2-7-5عوامل اصلی مؤثر بر کیفیت از دید مشتری عبارتند از :34

2-7-6تامین نیازهای مورد انتظار مشتری :35

2-7-7مشخصات کیفیت از دیدگاه مشتری عبارتند از :35

2-8تعهد :36

2-8-1ضرورت ترویج اخلاق و تعهد حرفه‌ای در سازمان.. 37

2-8-2مفهوم تعهد:37

2-8-2-1تعهد عاطفی :38

2-8-2-2تعهد مستمر:38

2-8-2-3تعهد هنجاری:38

2-8-3انواع تعهد :39

2-8-4 نقد تعهد سازمانی :39

2-8-5اصول در تعهد به کیفیت:40

2-9پاداش:40

2-9-1 مفهوم شناسی و اهمیت پاداش:40

2-9-2انواع پاداش:40

2-9-3سیستم های پاداش :41

2-9-4مدیریت پاداش :41

2-9-5طراحی استراتژی های مدیریت پاداش:41

2-10موجودی:43

2-11 پیشینه پژوهش:44

2-11-1مطالعات داخلی :44

2-11-2مطالعات خارجی:44

فصل سوم

روش تحقیق

3-1روش پژوهش.... 47

3-2 فرضیات پژوهش:47

3-3متغیرهای تحقیق:48

3-3-1متغیروابسته:48

3-3-2متغیرهای مستقل :48

3-3-3متغیر توصیفی:48

3-4جامعه آماری:48

3-5حجم نمونه و روش نمونه گیری... 49

3-6روش تجزیه و تحلیل آماری... 49

3-6-1توصیفی:49

3-6-2استنباطی :49

3-7روش جمع آوری اطلاعات:49

3-8ابزار جمع آوری اطلاعات:49

3-9روایی:50

3-10پایایی:50

3-11سنجش پایایی(اعتماد ) پرسشنامه:50

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق

مقدمه. 52

4-1آمار توصیفی.. 52

4-2آمار استنباطی.. 55

4-2-1 نتایج توصیفی.. 56

4-2-2نتایج استنباطی.. 71

4-3 نتایج آزمون فرضیه ها81

فصل پنجم

نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1مقدمه:83

5-2بحث وتفسیر نتایج پژوهش:83

5-3نتیجه گیری از فرضیات پژوهش.... 83

5-4یافته های تحقیق.. 85

5-5ارائه پیشنهادها :86

پیوست ها و ضمایم:87

پرسشنامه:100

منابع.. 102

فهرست جداول

جدول4-1: توزیع فراوانی و درصد کارکنان مورد مطالعه به تفکیک جنسیت.... 52

جدول4-2: توزیع فراوانی و درصد کارکنان مورد مطالعه به تفکیک سن.. 53

جدول4-3: توزیع فراوانی و درصد کارکنان مورد مطالعه به تفکیک تحصیلات... 54

جدول4-4: توزیع فراوانی و درصد کارکنان مورد مطالعه به تفکیک سابقه کار. 55

جدول4-5: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به سوال 1. 56

جدول4-6: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به سوال 2. 57

جدول4-7: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به سوال 3. 57

جدول4-8: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به سوال 4. 58

جدول4-9: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به سوال 5. 58

جدول4-10: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به سوال 6. 59

جدول4-11: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به سوال 7. 59

جدول4-12: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به سوال 8. 60

جدول4-13: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به سوال 9. 60

جدول4-14: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به سوال 10. 61

جدول4-15: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به سوال 11. 61

جدول4-16: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به سوال 12. 62

جدول4-17: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به سوال 13. 62

جدول4-18: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به سوال 14. 63

جدول4-19: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به سوال 15. 63

جدول4-20: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به سوال 16. 64

جدول4-21: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به سوال 17. 64

جدول4-22: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به سوال 18. 65

جدول4-23: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به سوال 19. 65

جدول4-24: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به سوال 20. 66

جدول4-25: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به سوال 21. 67

جدول4-26: ارزیابی تأثیر مشارکت و آموزش در بهبود کیفیت.... 67

جدول4-27: ارزیابی تأثیر تعهد و نگرش مدیر ارشد در بهبود کیفیت.... 68

جدول4-28: ارزیابی تأثیر تعهد و نگرش مدیر ارشد در بهبود کیفیت.... 69

جدول4-29: ارزیابی تأثیر پاداش و تشویق کارکنان در بهبود کیفیت.... 69

جدول4-30: ارزیابی تأثیر طراحی و تولید به هنگام محصول در بهبود کیفیت.... 70

جدول4-31: تأثیر مشارکت و آموزش در بهبود کیفیت.... 72

جدول4-32: نتایج آزمون کای اسکوئر تک نمونه ای برای فرضیه اول پژوهش.... 72

جدول4-33: تأثیر تعهد و نگرش مدیر ارشد در بهبود کیفیت.... 73

جدول4-34: نتایج آزمون کای اسکوئر تک نمونه ای برای فرضیه دوم پژوهش.... 73

جدول4-35: تأثیر رضایت کارکنان در بهبود کیفیت.... 74

جدول4-36: نتایج آزمون کای اسکوئر تک نمونه ای برای فرضیه سوم پژوهش.... 74

جدول4-37: تأثیر پاداش و تشویق کارکنان در بهبود کیفیت.... 75

جدول4-38: نتایج آزمون کای اسکوئر تک نمونه ای برای فرضیه چهارم پژوهش.... 75

جدول4-39: تأثیر طراحی و تولید به هنگام محصول در بهبود کیفیت.... 76

جدول4-40: نتایج آزمون کای اسکوئر تک نمونه ای برای فرضیه پنجم پژوهش.... 76

جدول 4-41: بررسی اثر جنسیت پاسخ دهندگان بر روی متغیرهای تحقیق.. 77

جدول 4-42 : درجه اهمیت پاسخ به متغیرهای تحقیق.. 77

جدول 4-43: بررسی اثر سن پاسخ دهندگان بر روی متغیرهای تحقیق.. 78

جدول 4-44 : درجه اهمیت پاسخ به متغیرهای تحقیق.. 78

جدول 4-45: بررسی اثر تحصیلات پاسخ دهندگان بر روی متغیرهای تحقیق.. 79

جدول 4-46 : درجه اهمیت پاسخ به متغیرهای تحقیق.. 79

جدول 4-47: بررسی اثر سابقه کار پاسخ دهندگان بر روی متغیرهای تحقیق.. 80

جدول 4-48 : درجه اهمیت پاسخ به متغیرهای تحقیق.. 80

جدول 4-49 : رتبه بندی عوامل.. 81

فهرست نمودارها

نمودار4-1: توزیع فراوانی و درصد کارکنان مورد مطالعه به تفکیک جنسیت.... 52

نمودار4-2: توزیع فراوانی و درصد کارکنان مورد مطالعه به تفکیک سن.. 53

نمودار4-3: توزیع فراوانی و درصد کارکنان مورد مطالعه به تفکیک تحصیلات... 54

نمودار 4-4: توزیع فراوانی و درصد کارکنان مورد مطالعه به تفکیک سابقه کار. 55

نمودار 4-5: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به سوال1. 56

نمودار4-6: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به سوال 2. 57

نمودار4-7: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به سوال 3. 57

نمودار4-8: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به سوال 4. 58

نمودار4-9: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به سوال 5. 58

نمودار4-10: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به سوال 6. 59

نمودار4-11: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به سوال.. 59

نمودار4-12: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به سوال 8. 60

نمودار4-13: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به سوال 9. 60

نمودار4-14: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به سوال 10. 61

نمودار4-15: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به سوال11. 61

نمودار4-16: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به سوال 12. 62

نمودار4-17: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به سوال 13. 62

نمودار4-18: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به سوال 14. 63

نمودار4-19: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به سوال 15. 63

نمودار4-20: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به سوال 16. 64

نمودار4-21: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به سوال 17. 64

جدول4-22: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به سوال 18. 65

نمودار4-23: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به سوال 19. 65

نمودار4-24: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به سوال 20. 66

نمودار4-25: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به سوال 21. 67

نمودار4-26: ارزیابی تأثیر مشارکت و آموزش در بهبود کیفیت.... 68

نمودار4-27: ارزیابی تأثیر تعهد و نگرش مدیر ارشد در بهبود کیفیت.... 68

نمودار4-28: ارزیابی تأثیر رضایت کارکنان در بهبود کیفیت.... 69

نمودار 4-29: ارزیابی تأثیر پاداش و تشویق کارکنان در بهبود کیفیت.... 70

نمودار4-30: ارزیابی تأثیر طراحی و تولید به هنگام محصول در بهبود کیفیت.... 70

ادامه مطلب و دریافت فایل

كاربرد پلیمرها در صنعت راهسازی:دانلود مقاله كاربرد پلیمرها در صنعت راهسازی,خرید مقاله كاربرد پلیمرها در صنعت راهسازی,خرید و دانلود مقاله كاربرد پلیمرها در صنعت راهسازی,دانلود و خرید مقاله كاربرد پلیمرها در صنعت راهسازی,دانلود رایگان مقاله كاربرد پلیمرها در صنعت راهسازی,دانلود رایگان تحقیق كاربرد پلیمرها در صنعت راهسازی,كاربرد پلیمرها در صنعت راهسازی چیست؟,اهورا فایل,فرو

پاورپوینت کنترل درد:پاورپوینت کنترل درد,دانلود پاورپوینت کنترل درد,خرید پاورپوینت کنترل درد,دانلود و خرید پاورپوینت کنترل درد,درد,انواع درد,علائم درد,درمان درد,فیزیولوژی درد

پاورپوینت مفهوم و فلسفه مدیریت فراگیر بهره وری(فصل سوم کتاب بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمانها تألیف شهنام طاهری):دانلود پاورپوینت ارائه کلاسی فصل سوم کتاب بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمانها تألیف شهنام طاهری با عنوان مفهوم و فلسفه مدیریت فراگیر بهره وری,دانلود پاورپوینت مفهوم و فلسفه مدیریت فراگیر بهره وری(فصل سوم کتاب بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمانها تألیف شهنام طاهری),دور بهره وری,مدار بهره وری,مدل بهره‌وری فراگیر,خصوصیات منحصر به فرد(یگان

پاورپوینت بررسی تاسیسات آب رسانی داخلی ساختمان :پاورپوینت بررسی تاسیسات آب رسانی داخلی ساختمان ,تاسیسات آب رسانی داخلی ساختمان,تحقیق تاسیسات آب رسانی داخلی ساختمان,نحوه ورود آب به ساختمان ,انواع لوله ها ,نحوه اتصال لوله ها ,انتخاب مسیر صحیح عبور لوله ها ,تست سیستم های لوله کشی,

مصالح مرسله و امكان حجیت آن:مصالح مرسله,امكان حجیت,مصالح مرسله و امكان حجیت آن,پروژه,پژوهش,مقاله,جزوه,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود جزوه,دانلود تحقیق

اثر شاخصهای آموزشی و تكنولوژی آموزشی بركارایی نیروی انسانی در دبیرستانهای پسرانه:شاخصهای آموزشی , تكنولوژی آموزشی ,كارایی ,نیروی انسانی,اثر شاخصهای آموزشی و تكنولوژی آموزشی بركارایی نیروی انسانی در دبیرستانهای پسرانه,پروژه,پژوهش,مقاله,پایان نامه,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود پایان نامه,دانلود تحقیق

پروژه کارآفرینی شرکت ساختمانی با مسئولیت محدود:پروژه کارافرینی شرکت ساختمانی با مسئولیت محدود,طرح توجیهی شرکت ساختمانی با مسئولیت محدود,کارآفرینی شرکت ساختمانی با مسئولیت محدود,دانلود پروژه شرکت ساختمانی با مسئولیت محدود,دانلود کارآفرینی شرکت ساختمانی با مسئولیت محدود,طرح توجیه فنی شرکت ساختمانی با مسئولیت محدود,توجیه اقتصادی شرکت ساختمانی با مسئولیت محدود

پاورپوینت استعداد تجسم فضایی چیست:پاورپوینت استعداد تجسم فضایی چیست,دانلود پاورپوینت استعداد تجسم فضایی چیست,پاورپوینت رایگان استعداد تجسم فضایی چیست,پاورپوینت استعداد تجسم فضایی و درک ساختارها,پاورپوینت تست هوش تجسم فضایی,پاورپوینت آزمون تجسم فضایی,پاورپوینت تجسم فضایی بعنوان یک استعداد و درک فضاها,دانلود استعداد تجسم فضایی چیست,استعداد تجسم فضایی چیست,تحقیق استعداد تجسم

پاورپوینت موزه ،نور و عکاسی:دانلود پاورپوینت موزه ,نور و عکاسی,پاورپوینت بررسی موزه,نور در موزه,دانلود پاورپوینت معماری,پاورپوینت آشنایی با موزه ,موزه لوور,موزه هنر معاصر,موزه آبگینه و سفالینه تهران,موزه ملی ایران باستان ,پاورپوینت موزه,پاورپوینت موزه آبگینه

پاورپوینت سنگ معدن چیست و انواع سنگ معدن:پاورپوینت سنگ معدن چیست و انواع سنگ معدن,دانلود پاورپوینت سنگ معدن چیست و انواع سنگ معدن ,دانلود مقاله سنگ معدن چیست و انواع سنگ معدن ,مقاله سنگ معدن چیست و انواع سنگ معدن ,سنگ معدن چیست و انواع سنگ معدن,دانلود پروژه سنگ معدن چیست و انواع سنگ معدن,جزوه سنگ معدن چیست و انواع سنگ معدن,,دانلود سنگ معدن چیست و انواع سنگ معدن,,پژوهش سنگ معدن