خرید فایل نقش تعاملی فناوری اطلاعات بر عملکرد مالی در کسب و کارهای کوچک

نمونه ای دیگر از بهترین فایل ها با عنوان نقش تعاملی فناوری اطلاعات بر عملکرد مالی در کسب و کارهای کوچک آماده دریافت می باشد.
کلمات کلیدی:مدیریت,عملکرد مالی ,منابع انسانی ,فناوری اطلاعات,پروژه,تحقیق,پروژه مدیریت,دانلود پروژه مدیریت,دانلود تحقیق,مدیریت,دانلود پروژه

چکیده

امروزه فناوری اطلاعات به عامل مهمی در توسعه آینده صنعت خدمات مالی و خصوصا شرکت ها و کسب و کار های کوچک، تبدیل شده است. تحولات تكنولوژی اطلاعات و ارتباطات به میزان قابل توجهی به رشد و سود آوری موسسات مالی در سراسر جهان، كمك كرده است. تحقیق حاضر به بررسی تأثیر فناوری اطلاعات بر عمکلرد مالی در کسب و کار های کوچک می پردازد. در این تحقیق با ابزار پرسشنامه نقش تعاملی فناوری اطلاعات بر عملکرد مالی در کسب و کار های کوچک محاسبه گردیده است. روش تحقیق توصیفی و پیمایشی و جامعه آماری شامل کلیه کارمندان ; شرکت های کوچک ، روش نمونه گیری تصادفی ساده ، حجم جامعه 190 و تعداد نمونه 123 می باشد . به منظور بررسی نقش تعاملی فناوری اطلاعات بر عملکر مالی ، از تحلیل همبستگی ، جهت آزمون فرضیات تحقیق استفاده شده است.نتایج تحقیق بیانگر تأثیر مثبت فناوری اطلاعات بر كاهش هزینه های عملیاتی و عملکرد مالی می باشد.

واژگان کلیدی : عملکرد مالی ، فناوری اطلاعات ، تکنولوژی ، منابع انسانی

فهرست مطالب

چکیده 1

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱ مقدمه 3

1-2 تشریح و بیان مسئله 4

1-3اهمیت پژوهش 6

1-4اهداف تحقیق 8

1-4-1اهداف اصلی 8

1-4-2اهداف فرعی 8

1-5سوالات و فرضیات پژوهش 9

1-5-1سوالات اصلی پژوهش 9

1-5-2سوالات فرعی پژوهش 9

1-6فرضیات پژوهش 9

1-6-1فرضیه اصلی پژوهش 9

1-6-2 فرضیه فرعی پژوهش 9

1-7روش تحقیق 10

1-8قلمرو تحقیق 10

1-9جامعه و نمونه های آماری 11

1-10روش گردآوری و تجزیه و تحلیل داده ها 11

1-11تعریف واژگان 11

فصل دوم :مبانی نظری و ادبیات تحقیق

2-1مقدمه 15

2-2پیش بینی در محیط فن آوری اطلاعات 15

2-3 برنامه ریزی فروش در محیط IT 23

2-4برنامه ریزی تولید در محیط IT 25

2-5برنامه ریزی مالی در محیط IT 26

2-6برنامه ریزی خرید در محیط IT 27

2-7برنامه ریزی منابع انسانی در محیط IT 28

2-7-1 مدیریت برنامه ریزی 28

2-7-2 اهمیت و ضرورت برنامه ریزی 29

2-7-3 تعریف برنامه ریزی 29

2-8پیشینه تحقیق 30

2-8-1 مروری بر کارهای انجام شده خارج از ایران 30

2-8-2 مروری بر کارهای انجام شده داخل ایران 33

فصل سوم: روش تحقیق

3-1مقدمه 37

3-2روش شناسی پژوهش 37

3-3 متغیرهای تحقیق 38

3-4 مدل مفهومی تحقیق 38

3-5 جامعه آماری 40

3-6 نمونه آماری 40

3-7 روش گردآوری 41

3-8 روایی و پایایی ابزار سنجش 42

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1مقدمه 45

4-2آمار توصیفی 46

4-3 آمار استنباطی 52

فصل پنجم: نتیجه گیری

5-1یافته های پژوهش 68

5-1-1یافته های توصیفی پژوهش 68

5-2 یافته های استنباطی پژوهش 69

5-3 پیشنهادات 71

5-4 محدودیت ها .......................................................................................................................................................................................71

منابع و مآخذ 72

منابع فارسی 72

منابع انگلیسی 72


فهرست جداول

جدول(4_1)توضیح جنسیت جمعیت موردمطالعه.....................................................................................................46

جدول (4_2)توضیح سطح تسهیلات جمعیت مورد طالعه........................................................................................47

جدول(4_3)توضیح سن جمعیت مورد مطالعه .........................................................................................................48

جدول (4_4)توضیح سابقه کار جمعیت مورد طالعه.................................................................................................49

جدول(4_5)توضیح سمت کاری جمعیت مورد مطالعه...............................................................................................50

جدول(4_6)آماره های توصیفی متغیر های تحقیق...................................................................................................51

جدول(4_7)همبستگی عملکرد مالی و پیش بینی در محیط آی تی.......................................................................52

جدول(4_8)همبستگی عملکرد مالی و برنامه ریزی فروش در محیط آی تی.........................................................53

جدول(4_9)همبستگی عملکرد مالی و برنامه ریزی تولید در محیط آی تی...........................................................54

جدول (4_10)همبستگی عملکرد مالی و برنامه ریزی مالی در محیط آی تی..........................................................55

جدول(4_11)همبشستگی عملکرد مالی و برنامه ریزی خرید در محیط آی تی.......................................................56

جدول (4_12)همبستگی و برنامه ریزی منابع انسانی در محیط آی تی...................................................................57

جدول(4_13)خلاصه مدل ..........................................................................................................................................60

جدول(4_14)خلاصه تحلیل واریانس(ANOVA).......................................................................................................61

جدول(4_15) نحلیل تی 1...........................................................................................................................................62

جدول(4_16) تحلیل تی 2.........................................................................................................................................63

جدول(4_17) تحلیل تی 3.........................................................................................................................................63

جدول(4_18) تحلیل تی 4..........................................................................................................................................64

جدول(4_19) تحلیل تی 5..........................................................................................................................................65

جدول(4_20) تحلیل تی 6..........................................................................................................................................66

عنوان :

فرمت : DOC

تعداد صفحات :97

ادامه مطلب و دریافت فایل

بررسی الگوی سنی ازدواج در ایران:الگوی سنی ازدواج ,الگوی سنی,ازدواج,ایران,سن ازدواج,آمار ازدواج در ایران,ازدواج,ازدواج موقت,ازدواج فامیلی,ازدواج موقت تهران,ازدواج موفق,بهترین سن ازدواج,سن ازدواج در ایران,سن مناسب ازدواج

پاورپوینت روند تحولات توسعه از گذشته تاکنون:دانلود پاورپوینت روند تحولات توسعه از گذشته تاکنون,روند تحولات توسعه از گذشته تاکنون,تحولات توسعه,پاورپوینت بررسی روند تحولات توسعه از گذشته تاکنون,پاورپوینت تحولات توسعه,پاورپوینت روند تحولات توسعه از گذشته تاکنون,روند تحولات توسعه,توسعه

تست خرید:تست خرید

پاورپوینت میدان سرخ روسیه:دانلود پاورپوینت میدان سرخ روسیه,میدان سرخ روسیه,نحلیل و بررسی میدان سرخ مسکو,پاورپوینت میدان سرخ مسکو,آشنایی با میدان سرخ روسیه,پاورپوینت میدان سرخ,میدان سرخ مسکو,پاورپوینت معرفی میدان سرخ روسیه

پیشرفت های اخیر میكروفیلتراسیون در صنعت شیر و مقایسه با باكتوفوكاسیون:پیشرفت های اخیر میكروفیلتراسیون در صنعت شیر و مقایسه با باكتوفوكاسیون,دانلود پیشرفت های اخیر میكروفیلتراسیون در صنعت شیر و مقایسه با باكتوفوكاسیون,بررسی پیشرفت های اخیر میكروفیلتراسیون در صنعت شیر و مقایسه با باكتوفوكاسیون,تحقیق پیشرفت های اخیر میكروفیلتراسیون ,مقاله صنعت شیر و مقایسه با باكتوفوكاسیون,پیشرفت های اخیر میكروفیلتراسیون ,صنعت شی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق استرس والدگری:مبانی نظری و پیشینه تحقیق استرس والدگری,مبانی نظری پایان نامه استرس والدگری,مبانی و پیشینه نظری استرس والدگری,فصل دوم پایان نامه استرس والدگری,مبانی نظری استرس والدگری,مبانی نظری و پیشینه پژوهش استرس والدگری,دانلود پیشینه و مبانی نظری پژوهش استرس والدگری

جزوه طرح آزمایشات کشاورزی:دانلود کتاب طرح آزمایشات کشاورزی رشته زراعت , طرح آزمایشات کشاورزی , دانلود کتاب طرح آزمایشات کشاورزی ,دانلود کتاب , فروشگاه اینترنتی, کسب درآمد اینترنتی ,کسب درآمد از اینترنت ,همکاری در فروش فایل, سیستم فروشگاه دهی , کارافرینی ,کسب و کار,پژوهش ,مقاله ,تحقیق,پروژه ,پایان نامه,دانلود پژوهش ,دانلود مقاله ,دانلود تحقیق,دانلود

طرح توجیهی- امكان سنجی تولید كیف چرمی:طرح توجیهی,امكان سنجی,تولید كیف چرمی

مبانی نظری پذیرش فناوری، مدل پذیرش فناوری، آمادگی الکترونیکی، مدیریت فناوری در سازمان:مبانی نظری پذیرش فناوری، مدل پذیرش فناوری، آمادگی الکترونیکی، مدیریت فناوری در سازمان,مبانی نظری پذیرش فناوری، مدل پذیرش فناوری,مبانی نظری آمادگی الکترونیکی، مدیریت فناوری در سازمان,مبانی نظری, پذیرش فناوری, مدل پذیرش فناوری, آمادگی الکترونیکی, مدیریت فناوری در سازمان

طرح توجیهی تولید و بسته بندی سس مایونز:دانلود طرح توجیهی,دانلود طرح اشتغال,دانلود طرح کسب وکار,طرح توجیهی تولید و بسته بندی سس مایونز,بسته بندی سس مایونز,تولید سس مایونز,تولید و بسته بندی سس مایونز,طرح توجیهی,طرح کارآفرینی,طرح اشتغال زایی,دانلود طرح توجیهی,دانلود طرح کارآفرینی,دانلود طرح اشتغال زایی