دانلود فایل با عنوان بررسی ارتباط میان رضایت زناشویی و هوش همسران

محقق گرامی فایل مورد نظر در مورد بررسی ارتباط میان رضایت زناشویی و هوش همسران آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.
کلمات کلیدی:رضایت زناشویی ,هوش همسران,هوش

پژوهش حاضر به منظور بررسی ارتباط میان رضایت زناشویی وهوش همسران صورت گرفته است. طرح پژوهش از نوع پس رویدادی بود واز طریق نمونه‎گیری در دسترس، 60نفر زن وشوهر (30زوج ) انتخاب شدند .ابراز پژوهش شامل پرسشنامه 47سوالی رضایت زناشویی Enrich وماتریسهای پیشرونده ریون بود.فرضیه تحقیق با استفاده از روش همبستگی پیرسون مورد بررسی قرار گرفت ونتیجه ،در سطح اطمینان 99%دو فرضیه تحقیق یكی مبنی بر رابطه بین رضایت زناشویی وهوش مردان ودیگری مبنی بر رابطه رضایت زناشویی وهوش زنان رد وفرض صفر مورد قبول واقع شد. دو فرضیه تحقیق بعدی با استفاده از روش t استودنت مورد بررسی قرار گرفت ونتیجه ،هردو در سطح اطمینان 99%رد وفرض صفر مورد قبول واقع شد واین نتایج حاصل شد،بین رضایت زناشویی مردان وزنان وهمچنین بین هوش مردان وزنان تفاوت معناداری وجود ندارد.

فهرست مطالب

چكیده

مقدمه......................................................................... 1

فصل اول :گستره علمی موضوع پژوهش

1- موضوع پژوهش..................................................... 4

2- هدفهای پژوهش ............ 4

3- امكان بررسی موضوع پژوهش واهمیت آن ........................... 5

4- سؤالهای پژوهش .......................................... 5

5- فرضیه‎های پژوهش............................... 6

6- متغیرها وتعریف عملیاتی آنها........................................ 6

خلاصه.................................................................... 8

فصل دوم:ادبیات وپیشینه تحقیق

تعریف رضایت............................................................... 10

تعریف رضایتمندی زناشویی........................................ 11

ازدواج ..................................................................... 12

تعریف ازدواج ................................................................... 12

فوائد ازدواج........................................................... 13

ازدواج دختر وپسر ریشه‎های دوران كودكی .............................................. 14

افكار مسموم .......................................................................... 17

بهداشت روانی ......................................................................... 17

بهداشت روانی از دیدگاه اسلام وعرفان .................................................. 20

مهمترین عوامل برای ازدواجهای موفق................................................... 20

پختگی روانی ورشد عاطفی فكری طرفین................................................ 20

طرز تفكر وعقاید وتمایلات .............................................................. 21

طرز تلقی ونگرشها ..................................................................... 22

عقاید مذهبی .......................................................................... 23

اختلافات طبقاتی ...................................................................... 23

میزان تحصیلات ....................................................................... 24

توافق وطرز فكر درباره امورجنسی ...................................................... 24

تولد فرزند.............................................................................. 25

تعداد فرزندان.......................................................................... 26

اخلاق ................................................................................. 26

دخالت اطرافیان وبستگان ............................................................... 27

تفاوت سنی بین زن وشوهر ............................................................ 27

رابطه با اولیا ........................................................................... 28

ویژگیهایی كه در امر زناشویی نقش منفی دارد............................................ 29

وجوهی از اختلافات زناشویی............................................... 31

نیازهای احساسی زن ومرد..................................................... 31

چگونه می‎توان در زندگی خوشبخت بود......................................... 32

نیاز اساسی ازدواج موفق...................................................... 33

نقش زن در زندگی امروز ............................... 35

زن در نقش همسری ...................................................... 35

موقعیت زن در اسلام ............................................................ 36

ازدواج از نظر اسلام.................................................... 37

سختگیری در مسئله ازدواج........................................... 38

اهداف والای ازدواج در اسلام.............................................................. 38

معیارهای انتخاب همسر ........................... 40

خواستگاری........................................................................... 42

مهریه..................................................................................... 42

جهیزیه ......................................................................... 43

عقد وعروسی........................................................ 44

حقوق زن وشوهر...................................................... 45

رفتار............................................................................... 46

گفتار............................................................... 46

هدف زندگی ازدید قرآن ............................................... 46

اساس رابطه زناشویی از نظر قرآن كریم .................................................................................................. 47

خانواده........................................................................................ 48

تیپهای خانواده......................................................49

خانواده متزلزل ..................................................... 50

خانواده متعادل.................................................................. 50

خانواده متكامل............................................................................... 50

ویژگیهای ارتباط سالم زن و شوهر....................................................... 51

ویژگیهای ارتباط ناسالم زن و شوهر.......................................... 52

توصیه‎هایی برای زن وشوهرها........................................... 53

شیوه‎های كاربردی برای رسیدن به تفاهم .................................................... 53

طلاق......................................................... 54

خانواده گسسته ............................................................................ 56

اختلافات خانوادگی.......................................................... 56

تاثیر فروپاشی ازدواج وجامعه.................................................. 57

انواع عوارض بعد از طلاق......................................................... 58

تدابیر اسلام برای پیشگیری از طلاق........................................................ 59

هوش............................................................................................. 60

تعریف هوش.......................................................................... 60

وضعیت هوش در سازمان واعمال ذهنی ........................................................... 63

هوش عملی وهوش نظری......................................................... 64

هوش واستعدادهای دیگر............................................. 65

ماهیت عامل g ................................................................... 67

تست هوش چیست............................................... 67

بهره هوشی (هوشبهر )چیست....................................................... 67

بهره هوشی وتوانائیهای دیگر ذهنی............................................ 69

ماهیت هوش .......................................................... 70

الف- هوش بعنوان توان درك رابطه...................................................... 71

ب- هوش بعنوان توان سازگاری با موقعیتهای جدید........................ 71

پ- هوش بعنوان ظرفیت یادگیری ................................................... 72

ت- هوش بعنوان قدرت وتفكر انتزاعی ........................................ 72

عوامل موثر در رشد هوش .................................................... 72

نقش محیط ووراثت در تشكیل هوش...................................... 73

1- وراثت وهوش.................................. 73

2- ازدواج میان خویشاوندان وهوش ..................................... 75

3- هوش چگونه به ارث میرسد................................................. 75

4- محیط وهوش................................................... 75

5- نقش زمان در تشكیل هوش................................................................... 76

6- عوامل محیطی موثر در رشد هوش................................................... 77

آزمون استانداردشده هوش...................................................................... 78

آزمونهای هوش .......................................................................... 80

آزمونهای گروهی.......................................................................81

آزمونهای فردی هوش.................................................. 82

دیدگاه نظری مختلف از مفهوم هوش.............................................. 83

نظریه‎های معاصر هوش............................................................................ 84

الف: نظریه‎های عاملی هوش............................................................................. 85

نظریه دوعاملی اسپیرمن............................................................ 86

نظریه سلسله مراتبی.......................................................................... 87

نظریه چند عاملی ترستون..................................................................... 88

نظریه سه بعدی گیلفورد.......................................................................... 89

نظریه كتل درباره هوش متبلور وهوش سیال.......................................................................................... 90

نظریه دوسطحی جنسن........................................................................... 91

ب: نظریه‎های فرایند مداری هوش.............................................................................................................. 92

نظریه شناختی پیاژه درباره هوش............................................................................................................... 93

نظریه بازنمایی برونر..................................................................... 95

مروری بر نتایج تحقیقات به عمل آمده در زمینه رضامندی زناشویی درداخل وخارج كشور..... 95

خلاصه 107

فصل سوم: فرایند روش شناختی بررسی تجربه موضوع

1-انتخاب نمونه114

1-1- جامعه مورد بررسی114

2-1 روش نمونه گیری 115

3-1 نمونه منتخب115

2-ابزار وروش اجرای پژوهش115

1-1 ابزار پژوهش 115

2-2 آزمون رضایتمندی زناشویی ENRICH115

3-2روش نمره گذاری پرسشنامه رضایتمندی زناشویی ENRICH119

4-2آزمون ماتریسهای پیشرونده ریون RAIVEN120

5-2شیوه نمره گذاری ماتریسهای پیشرونده ریونRAIVEN120

6-2 روش اجرای پژوهش121

3-طرح پژوهش وروشهای آماری121

1-1- معرفی طرحهای پژوهش 121

1-2-روشهای آماری وتحلیل داده‎ها 121

خلاصه122

فصل چهارم:ارائه وتحلیل نتایج كمی

1-یافته‎های توصیفی 123

2-یافته‎های مربوط به تحلیل نتایج در چار چوب فرضیه‎ها 126

خلاصه 128

فصل پنجم : بحث ونتایج كمی

1-بحث وبررسی درباره یافته‎ها 130

2-تفسیر نهایی 131

3-محدودیتهای پژوهش 137

4-پیشنهادات138

منابع139

پیوستها

جدول داده‎های خام مردان142

جدول داده های خام زنان143

فهرست جدولها

جدول 1-1- تفسیر كیفی معادلهای هوشبر آزمون ماتریسهای پیشرو.............................................. 7

جدول 1-4- یافته‎های توصیفی نمرات رضایت زناشویی وهوش مردان 123

جدول 2-4 - یافته‎های توصیفی نمرات رضایت زناشویی وهوش زنان123

جدول 3-4- یافته‎های توصیفی نمرات رضایت زناشویی مردان وزنان 124

جدول 4-4- یافته‎های توصیفی نمرات هوش مردان وزنان 125

جدول 5-4- ضریب همبستگی بین رضایت زناشویی وهوش مردان126

جدول 6-4- ضریب همبستگی بین رضایت زناشویی وهوش زنان 127

جدول 7-4- نتایج آزمون tمستقل برای رضایت زناشویی مردان وزنان 128

جدول 8-4- نتایج آزمونtمستقل برای هوش مردان وزنان 128

فهرست نمودارها

نمودار 1-4میانگین نمرات رضایت زناشویی وهوش مردان وزنان124

نمودار 2-4میانگین نمرات رضایت زناشویی مردان وزنان 125

نمودار 3-4 میانگین نمرات هوش مردان وزنان126

ادامه مطلب و دریافت فایل

مبانی نظری عملکرد کارکنان ، عملکرد، ارزیابی عملکرد:عملکرد,ارزیابی عملکرد,عملکرد کارکنان,مبانی نظری عملکرد کارکنان ، عملکرد، ارزیابی عملکرد(فصل دوم تحقیق),مبانی نظری عملکرد کارکنان ، عملکرد، ارزیابی عملکرد

ده آسمان‌ خراش برتر جهان:ده آسمان‌ خراش برتر جهان ,پاورپوینت ده آسمان‌ خراش برتر جهان ,دانلود پاورپوینت ده آسمان‌ خراش برتر جهان,مرکز تجارت جهانی شانگهای,پاورپوینت مرکز تجارت جهانی شانگهای,دانلود پاورپوینت مرکز تجارت جهانی شانگهای ,آسمان‌خراش شارد,پاورپوینت آسمان‌خراش شارد,دانلود پاورپوینت آسمان‌خراش شارد,مرکز تجاری وان ورلد,پاورپوینت مرکز تجاری وان ورلد,دانلود

مبانی نظری وپیشینه تحقیق تجارت الكترونیكی:مبانی نظری وپیشینه تحقیق تجارت الكترونیكی,مبانی نظری پایان نامه تجارت الكترونیكی,فصل دوم پایان نامه تجارت الكترونیكی,مبانی نظری تجارت الكترونیكی,مبانی نظری و پیشینه پژوهش تجارت الكترونیكی,دانلود پیشینه و مبانی نظری پژوهش تجارت الكترونیكی,تجارت الكترونیكی

پاورپوینت تاریخ باغسازی جهان:دانلود پاورپوینت تاریخ باغسازی جهان,باغسازی جهان,پاورپوینت باغ,پاورپوینت تاریخ باغسازی جهان,باغ ایرانی,باغ های فرانسوی,باغ های ژاپنی,پاورپوینت باغسازی جهان,باغ های ایتالیایی,پاورپوینت مطالعه تاریخ باغسازی در جهان,تاریخ باغسازی

پاورپوینت سازه ضد انفجار:دانلود پاورپوینت سازه ضد انفجار,سازه ضد انفجار,آشنایی با سازه های ضد ضربه و ضد انفجار,پاورپوینت سازه ضد انفجار,سازه های ضد ضربه ,تقویت اسکلت ساختمان با ورق‌های FRP در برابر بار انفجاری ,پاورپوینت بررسی ساختمان ضد انفجار,پاورپوینت سازه ضد ضربه

پاورپوینت سیستمهای مدیریت دانش:دانلود پاورپوینت سیستمهای مدیریت دانش,ارزش دانش بر سازمان ها,مفهوم مدیریت دانش,مزایا و اهمیت مدیریت دانش,تبدیل دانش,فرایند مدیریت دانش,سیستم های مدیریت دانش(كی ام اس),نقش فناوری اطلاعات سیستم های اطلاعاتی در مدیریت دانش

پاورپوینت مجتمع مسکونی باغ ونک تهران:پاورپوینت مجتمع مسکونی باغ ونک تهران,مجتمع مسکونی باغ ونک تهران,پاورپوینت,آپارتمان,نمونه مشابهی از خانه های مسکونی,نمونه مشابه,نمونه مشابه مسکونی,خانه مسکونی,نمونه خانه مسکونی,معماری نمونه مشابه مسکونی,تجزیه و تحلیل خانه مسکونی,نقد و بررسی,تجزیه و تحلیل,تجزیه و تحلیل نمونه مشابهی از خانه های مسکونی

جزوه ریاضیات مهندسی رشته مهندسی کامپیوتر:تحقیق ,پژوهش ,مقاله ,پروژه ,دانلود تحقیق ,دانلود پژوهش ,دانلود مقاله ,دانلود پروژه

نقش زنان اندونزی در مدیریت تحصیلات عالی:نقش زن دراداره آموزش عالی,نقش زن,نقش زنان در مدیرت آموزش عالی كشور,نقش زن در مدیرت اداره آموزش کشور اندونزی,دانلود مقاله نقش زنان اندونزی در مدیریت آموزش عالی كشور,مدیرت اداره آموزش کشور اندونزی,نقش زنان اندونزی در مدیریت تحصیلات عالی,اداره آموزش عالی در اندونزی,تحقیق نقش زن دراداره آموزش عالی در اندونزی,دانلود مقاله نقش زنان اندونزی در م

پاورپوینت مروری بر تجارت خارجی ایران:پاورپوینت آشنایی با تجارت خارجی ایران ,تجارت خارجی ایران,تجارت,وضعیت تجارت خارجی ایران,پاورپوینت تجارت خارجی ایران,بررسی و تحلیل تجارت خارجی ایران,سایت سازمان توسعه تجارت ایران,صادرات و واردات ایران,تجارت جهانی,اقتصاد