دانلود فایل با عنوان بررسی ارتباط میان رضایت زناشویی و هوش همسران

محقق گرامی فایل مورد نظر در مورد بررسی ارتباط میان رضایت زناشویی و هوش همسران آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.
کلمات کلیدی:رضایت زناشویی ,هوش همسران,هوش

پژوهش حاضر به منظور بررسی ارتباط میان رضایت زناشویی وهوش همسران صورت گرفته است. طرح پژوهش از نوع پس رویدادی بود واز طریق نمونه‎گیری در دسترس، 60نفر زن وشوهر (30زوج ) انتخاب شدند .ابراز پژوهش شامل پرسشنامه 47سوالی رضایت زناشویی Enrich وماتریسهای پیشرونده ریون بود.فرضیه تحقیق با استفاده از روش همبستگی پیرسون مورد بررسی قرار گرفت ونتیجه ،در سطح اطمینان 99%دو فرضیه تحقیق یكی مبنی بر رابطه بین رضایت زناشویی وهوش مردان ودیگری مبنی بر رابطه رضایت زناشویی وهوش زنان رد وفرض صفر مورد قبول واقع شد. دو فرضیه تحقیق بعدی با استفاده از روش t استودنت مورد بررسی قرار گرفت ونتیجه ،هردو در سطح اطمینان 99%رد وفرض صفر مورد قبول واقع شد واین نتایج حاصل شد،بین رضایت زناشویی مردان وزنان وهمچنین بین هوش مردان وزنان تفاوت معناداری وجود ندارد.

فهرست مطالب

چكیده

مقدمه......................................................................... 1

فصل اول :گستره علمی موضوع پژوهش

1- موضوع پژوهش..................................................... 4

2- هدفهای پژوهش ............ 4

3- امكان بررسی موضوع پژوهش واهمیت آن ........................... 5

4- سؤالهای پژوهش .......................................... 5

5- فرضیه‎های پژوهش............................... 6

6- متغیرها وتعریف عملیاتی آنها........................................ 6

خلاصه.................................................................... 8

فصل دوم:ادبیات وپیشینه تحقیق

تعریف رضایت............................................................... 10

تعریف رضایتمندی زناشویی........................................ 11

ازدواج ..................................................................... 12

تعریف ازدواج ................................................................... 12

فوائد ازدواج........................................................... 13

ازدواج دختر وپسر ریشه‎های دوران كودكی .............................................. 14

افكار مسموم .......................................................................... 17

بهداشت روانی ......................................................................... 17

بهداشت روانی از دیدگاه اسلام وعرفان .................................................. 20

مهمترین عوامل برای ازدواجهای موفق................................................... 20

پختگی روانی ورشد عاطفی فكری طرفین................................................ 20

طرز تفكر وعقاید وتمایلات .............................................................. 21

طرز تلقی ونگرشها ..................................................................... 22

عقاید مذهبی .......................................................................... 23

اختلافات طبقاتی ...................................................................... 23

میزان تحصیلات ....................................................................... 24

توافق وطرز فكر درباره امورجنسی ...................................................... 24

تولد فرزند.............................................................................. 25

تعداد فرزندان.......................................................................... 26

اخلاق ................................................................................. 26

دخالت اطرافیان وبستگان ............................................................... 27

تفاوت سنی بین زن وشوهر ............................................................ 27

رابطه با اولیا ........................................................................... 28

ویژگیهایی كه در امر زناشویی نقش منفی دارد............................................ 29

وجوهی از اختلافات زناشویی............................................... 31

نیازهای احساسی زن ومرد..................................................... 31

چگونه می‎توان در زندگی خوشبخت بود......................................... 32

نیاز اساسی ازدواج موفق...................................................... 33

نقش زن در زندگی امروز ............................... 35

زن در نقش همسری ...................................................... 35

موقعیت زن در اسلام ............................................................ 36

ازدواج از نظر اسلام.................................................... 37

سختگیری در مسئله ازدواج........................................... 38

اهداف والای ازدواج در اسلام.............................................................. 38

معیارهای انتخاب همسر ........................... 40

خواستگاری........................................................................... 42

مهریه..................................................................................... 42

جهیزیه ......................................................................... 43

عقد وعروسی........................................................ 44

حقوق زن وشوهر...................................................... 45

رفتار............................................................................... 46

گفتار............................................................... 46

هدف زندگی ازدید قرآن ............................................... 46

اساس رابطه زناشویی از نظر قرآن كریم .................................................................................................. 47

خانواده........................................................................................ 48

تیپهای خانواده......................................................49

خانواده متزلزل ..................................................... 50

خانواده متعادل.................................................................. 50

خانواده متكامل............................................................................... 50

ویژگیهای ارتباط سالم زن و شوهر....................................................... 51

ویژگیهای ارتباط ناسالم زن و شوهر.......................................... 52

توصیه‎هایی برای زن وشوهرها........................................... 53

شیوه‎های كاربردی برای رسیدن به تفاهم .................................................... 53

طلاق......................................................... 54

خانواده گسسته ............................................................................ 56

اختلافات خانوادگی.......................................................... 56

تاثیر فروپاشی ازدواج وجامعه.................................................. 57

انواع عوارض بعد از طلاق......................................................... 58

تدابیر اسلام برای پیشگیری از طلاق........................................................ 59

هوش............................................................................................. 60

تعریف هوش.......................................................................... 60

وضعیت هوش در سازمان واعمال ذهنی ........................................................... 63

هوش عملی وهوش نظری......................................................... 64

هوش واستعدادهای دیگر............................................. 65

ماهیت عامل g ................................................................... 67

تست هوش چیست............................................... 67

بهره هوشی (هوشبهر )چیست....................................................... 67

بهره هوشی وتوانائیهای دیگر ذهنی............................................ 69

ماهیت هوش .......................................................... 70

الف- هوش بعنوان توان درك رابطه...................................................... 71

ب- هوش بعنوان توان سازگاری با موقعیتهای جدید........................ 71

پ- هوش بعنوان ظرفیت یادگیری ................................................... 72

ت- هوش بعنوان قدرت وتفكر انتزاعی ........................................ 72

عوامل موثر در رشد هوش .................................................... 72

نقش محیط ووراثت در تشكیل هوش...................................... 73

1- وراثت وهوش.................................. 73

2- ازدواج میان خویشاوندان وهوش ..................................... 75

3- هوش چگونه به ارث میرسد................................................. 75

4- محیط وهوش................................................... 75

5- نقش زمان در تشكیل هوش................................................................... 76

6- عوامل محیطی موثر در رشد هوش................................................... 77

آزمون استانداردشده هوش...................................................................... 78

آزمونهای هوش .......................................................................... 80

آزمونهای گروهی.......................................................................81

آزمونهای فردی هوش.................................................. 82

دیدگاه نظری مختلف از مفهوم هوش.............................................. 83

نظریه‎های معاصر هوش............................................................................ 84

الف: نظریه‎های عاملی هوش............................................................................. 85

نظریه دوعاملی اسپیرمن............................................................ 86

نظریه سلسله مراتبی.......................................................................... 87

نظریه چند عاملی ترستون..................................................................... 88

نظریه سه بعدی گیلفورد.......................................................................... 89

نظریه كتل درباره هوش متبلور وهوش سیال.......................................................................................... 90

نظریه دوسطحی جنسن........................................................................... 91

ب: نظریه‎های فرایند مداری هوش.............................................................................................................. 92

نظریه شناختی پیاژه درباره هوش............................................................................................................... 93

نظریه بازنمایی برونر..................................................................... 95

مروری بر نتایج تحقیقات به عمل آمده در زمینه رضامندی زناشویی درداخل وخارج كشور..... 95

خلاصه 107

فصل سوم: فرایند روش شناختی بررسی تجربه موضوع

1-انتخاب نمونه114

1-1- جامعه مورد بررسی114

2-1 روش نمونه گیری 115

3-1 نمونه منتخب115

2-ابزار وروش اجرای پژوهش115

1-1 ابزار پژوهش 115

2-2 آزمون رضایتمندی زناشویی ENRICH115

3-2روش نمره گذاری پرسشنامه رضایتمندی زناشویی ENRICH119

4-2آزمون ماتریسهای پیشرونده ریون RAIVEN120

5-2شیوه نمره گذاری ماتریسهای پیشرونده ریونRAIVEN120

6-2 روش اجرای پژوهش121

3-طرح پژوهش وروشهای آماری121

1-1- معرفی طرحهای پژوهش 121

1-2-روشهای آماری وتحلیل داده‎ها 121

خلاصه122

فصل چهارم:ارائه وتحلیل نتایج كمی

1-یافته‎های توصیفی 123

2-یافته‎های مربوط به تحلیل نتایج در چار چوب فرضیه‎ها 126

خلاصه 128

فصل پنجم : بحث ونتایج كمی

1-بحث وبررسی درباره یافته‎ها 130

2-تفسیر نهایی 131

3-محدودیتهای پژوهش 137

4-پیشنهادات138

منابع139

پیوستها

جدول داده‎های خام مردان142

جدول داده های خام زنان143

فهرست جدولها

جدول 1-1- تفسیر كیفی معادلهای هوشبر آزمون ماتریسهای پیشرو.............................................. 7

جدول 1-4- یافته‎های توصیفی نمرات رضایت زناشویی وهوش مردان 123

جدول 2-4 - یافته‎های توصیفی نمرات رضایت زناشویی وهوش زنان123

جدول 3-4- یافته‎های توصیفی نمرات رضایت زناشویی مردان وزنان 124

جدول 4-4- یافته‎های توصیفی نمرات هوش مردان وزنان 125

جدول 5-4- ضریب همبستگی بین رضایت زناشویی وهوش مردان126

جدول 6-4- ضریب همبستگی بین رضایت زناشویی وهوش زنان 127

جدول 7-4- نتایج آزمون tمستقل برای رضایت زناشویی مردان وزنان 128

جدول 8-4- نتایج آزمونtمستقل برای هوش مردان وزنان 128

فهرست نمودارها

نمودار 1-4میانگین نمرات رضایت زناشویی وهوش مردان وزنان124

نمودار 2-4میانگین نمرات رضایت زناشویی مردان وزنان 125

نمودار 3-4 میانگین نمرات هوش مردان وزنان126

ادامه مطلب و دریافت فایل

دانلود پاورپوینت تحول نظریه های مدیریت و ”پارادایم“ در حال تكوین:عنوان دانلود پاورپوینت تحول نظریه های مدیریت و ”پارادایم“ در حال تكوین,دسته مدیریت,فرمت پاورپوینت,تعداد اسلاید27 اسلاید,این فایل در زمینه تحول نظریه های مدیریت و ”پارادایم“ در حال تكوین می باشد که می تواند به عنوان سمینار (ارئه در کلاس) مورد استفاده قرار گیرد بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر است,مدیریت علمیسنتینخستین روند مدیریت متداول,رو

پیشینه و مبانی نظری توزیع فضایی امکانات و خدمات شهری:پیشینه و مبانی نظری توزیع فضایی امکانات و خدمات شهری,مبانی نظری توزیع فضایی امکانات و خدمات شهری,پیشینه نظری توزیع فضایی امکانات و خدمات شهری,پیشینه و مبانی نظری, توزیع فضایی امکانات و خدمات شهری,پیشینه تحقیق و مبانی نظری,پیشینه تحقیق,مبانی نظری,مبانی نظری و پیشینه تحقیق

پاورپوینت نظریه تاثیر متقابل اشخاص سالیوان:پاورپوینت نظریه شخصیتی سالیوان,پاورپوینت نظریه تاثیر متقابل اشخاص سالیوان,دانلود پاورپوینت نظریه تاثیر متقابل اشخاص سالیوان,دانلود نظریه تاثیر متقابل اشخاص سالیوان,نظریه تاثیر متقابل اشخاص سالیوان,روانشناسی شخصیت,پاورپوینت روانشناسی شخصیت,دانلود پاورپوینت روانشناسی شخصیت,نظریه های شخصیت ,دانلود نظریه های شخصیت,دانلود پاورپوینت نظریه

پاورپوینت آموزش اصول و قواعد طبقه بندی کالا در سیستم هماهنگ شده:پاورپوینت, آموزش اصول و قواعد طبقه بندی کالا درسیستم هماهنگ شده

پاورپوینت تقویت خداباوری در کودکان:پاورپوینت تقویت خداباوری در کودکان,دانلود پاورپوینت تقویت خداباوری در کودکان,دانلود تقویت خداباوری در کودکان,تقویت خداباوری در کودکان,روانشناسی کودکان,پاورپوینت روانشناسی کودکان,تحقیق تقویت خداباوری در کودکان,دانلود تحقیق تقویت خداباوری در کودکان,پروژه تقویت خداباوری در کودکان,دانلود پروژه تقویت خداباوری در کودکان,روانشناسی,دانلود پاورپ

پاورپوینت رکود تورمی چیست:پاورپوینت رکود تورمی چیست,دانلود پاورپوینت رکود تورمی چیست,پاورپوینت رایگان رکود تورمی چیست,پاورپوینت آشنایی با رکود تورمی,پاورپوینت تعریف رکود تورمی,پاورپوینت مفهوم رکود تورمی,دانلود رکود تورمی چیست,رکود تورمی چیست,تحقیق رکود تورمی چیست,پروژه رکود تورمی چیست,دانلود پاورپوینت آشنایی با رکود تورمی,دانلود پاورپوینت تعریف رکود تورمی,دانلود پاورپوینت مفهوم رکود تورمی

پاورپوینت مراحل تکامل تکنولوژى آموزشى:پاورپوینت مراحل تکامل تکنولوژى آموزشى,دانلود پاورپوینت مراحل تکامل تکنولوژى آموزشى,پاورپوینت تکنولوژى آموزشى چیست,دانلود پاورپوینت تکنولوژى آموزشى چیست,پاورپوینت فناوری آموزشى چیست,دانلود پاورپوینت فناوری آموزشى چیست,دانلود مراحل تکامل تکنولوژى آموزشى,مراحل تکامل تکنولوژى آموزشى,تحقیق مراحل تکامل تکنولوژى آموزشى,دانلود تحقیق مراحل تکامل ت

مبانی نظری عملکرد سازمان و عملکرد بازار:عملکرد سازمان و عملکرد بازار,مبانی نظری عملکرد سازمان و عملکرد بازار (فصل دوم تحقیق),مبانی نظری عملکرد سازمان و عملکرد بازار

جزوه فیزیولوژی دام رشته دامپروری گرایش تغذیه دام:تحقیق ,پژوهش ,مقاله ,پروژه ,دانلود تحقیق ,دانلود پژوهش ,دانلود مقاله ,دانلود پروژه

مبانی نظری و پیشینه تحقیق سوء مصرف و وابستگی به مواد:مبانی نظری و پیشینه تحقیق سوء مصرف و وابستگی به مواد,مبانی نظری و پیشینه تحقیق, سوء مصرف و وابستگی به مواد,مبانی نظری, پیشینه تحقیق, سوء مصرف , وابستگی به مواد,