دانلود فایل با عنوان بررسی اثر زئولیت و سوپرجاذب در شرایط تنش خشکی بر روی صفات کمی وکیفی گیاه کلزا در شهرستان شیراز

محقق گرامی فایل مورد نظر در مورد بررسی اثر زئولیت و سوپرجاذب در شرایط تنش خشکی بر روی صفات کمی وکیفی گیاه کلزا در شهرستان شیراز آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.
کلمات کلیدی:زئولیت ,سوپرجاذب ,شرایط تنش خشکی , صفات کمی وکیفی ,گیاه کلزا ,کلزا,تنش خشکی,زئولیت,سوپرجاذب, عملکرد دانه,پروژه,پژوهش,پایان نامه ,مقاله ,جزوه,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود پایان نامه , دانلودمقاله ,دانلود جزوه

بررسی اثر زئولیت و سوپرجاذب در شرایط تنش خشکی بر روی صفات کمی وکیفی گیاه کلزا در شهرستان شیراز

این پژوهش جهت بررسی اثر تنش خشکی در مراحل رشدی حساس کلزا و همچنین اثرات کاربرد زئولیت (10تن در هکتار) و سوپرجاذب (1کیلوگرم در هکتار) در قالب طرح بلوک کامل تصادفی به صورت اسپیلت پلات در سه تکرار و در شهرستان شیراز صورت گرفته است و در پایان خصوصیات کمی و کیفی گیاه کلزا تحت تیمارهای ذکر شده مورد آزمایش قرار گرفت.

نتایج نشان داد که تنش خشکی به ویژه در مرحله گلدهی و سپس خورجین دهی سبب کاهش عملکرد دانه، عملکرد روغن و میزان کلروفیل برگ شد. در صورتی که با کاربرد زئولیت و سوپرجاذب تمامی این صفات افزایش پیدا کرد. همچنین تنش خشکی موجب افزایش میزان آنزیم های آنتی اکسیدانت گشته ولی زئولیت و سوپرجاذب مصرفی اثر عکس داشته و صفات کاهش معنی داری نشان دادند. نتایج تجزیه آماری نشان داد که اثر متقابل تنش خشکی و کاربرد زئولیت و سوپرجاذب بر تمامی صفات معنی دار بود. حداکثر عملکرد دانه به عنوان مهم ترین صفت مورد بررسی از تیمار تنش در مرحله ساقه دهی و کاربرد ده تن در هکتار زئولیت + یک کیلوگرم در هکتار سوپرجاذب به میزان 4/3528 کیلوگرم در هکتار به دست آمد و کمترین عملکرد دانه متعلق به تیمار تنش در مرحله گلدهی و عدم مصرف زئولیت و یا سوپرجاذب به میزان 2/1678 بود. لذا از نتایج به دست آمده در این آزمایش می توان چنین نتیجه گیری کرد که مرحله گلدهی و سپس خورجین دهی حساس ترین مراحل در گیاه کلزا می باشند و کاربرد زئولیت (ده تن در هکتار) و سوپرجاذب (یک کیلوگرم در هکتار) برای کاهش اثرات خشکی به عنوان بهترین تیمار مورد بررسی مشخص شد.

واژه های کلیدی: کلزا- تنش خشکی- زئولیت- سوپرجاذب- عملکرد دانه

فهرست مطالب

چکیده.................................................................................................................................................................. 1

فصل اول: کلیات................................................................................................................................................ 2

1-1- مقدمه....................................................................................................................................................... 2

1-2- اهمیت تولید دانه های روغنی......................................................................................................... 4

1-3- تعریف دانه های روغنی...................................................................................................................... 4

1-4- تولید دانه های روغنی........................................................................................................................ 5

1-5- فرضیات ............................................................................................................................................... 5

1-6- اهداف....................................................................................................................................................... 5

1-7 - تاریخچه و کلیاتی درباره کلزا......................................................................................................... 6

1-8- اهمیت کلزا............................................................................................................................................. 9

1- 8-1 - کلزا به عنوان علوفه..................................................................................................................... 11

1- 8- 2- معیارهای اقتصادی در تولید کلزا ........................................................................................... 12

1-9- طبقه بندی کلزا.................................................................................................................................... 13

1- 9-1- مشخصات گیاه شناسی کلزا....................................................................................................... 13

1-9-2- دانه .................................................................................................................................................... 13

1-9-3- مواد متشکل دانه کلزا.................................................................................................................... 13

1- 9- 4- ریشه .............................................................................................................................................. 14

1-9-5- ساقه.................................................................................................................................................... 15

1-9-6- برگ................................................................................................................................................... 15

1- 9-7-گل آذین............................................................................................................................................ 15

1-9-8- میوه..................................................................................................................................................... 16

1-10- رشد کلزا.............................................................................................................................................. 16

1-11- موارد مهم در کشت کلزا................................................................................................................. 18

1-11-1- انتخاب رقم .................................................................................................................................... 19

1-11-2- آماده سازی زمین ....................................................................................................................... 19

1-11-3- کوددهی ........................................................................................................................................ 20

1-11-4- تاریخ کاشت................................................................................................................................... 20

1-11- 5- میزان بذر و تراکم بوته............................................................................................................. 21

1 -11 -6 - عمق کاشت............................................................................................................................... 21

1-12- آبیاری مزرعه ..................................................................................................................................... 23

1-13- برداشت کلزا........................................................................................................................................ 23

1-14- تعریف و تاریخچه کشف زئولیت................................................................................................ 24

1-14-1- طبقه بندی زئولیت ها ............................................................................................................... 25

1-14-2- خواص زئولیت ها ...................................................................................................................... 25

1-14-3- نقش زئولیت در کشاورزی......................................................................................................... 28

1-14-4- كاربرد زئولیت در كشاورزی ..................................................................................................... 28

1-15- سوپرجاذب ها ( هیدروژل ها)...................................................................................................... 29

1-15-1- ساختمان سوپر جاذب های استاکوسورب............................................................................. 31

1-15-2- مقدار کاربرد سوپر جاذب ها..................................................................................................... 31

1- 15-3- روش كاربرد سوپر جاذب ها.................................................................................................... 32

فصل دوم: مروری بر پژوهش‎های پیشین.................................................................. 34

2-1 – تنش...................................................................................................................................................... 34

2-2 -تنش خشکی.......................................................................................................................................... 35

2-3 - نقش آب در گیاه................................................................................................................................. 36

2 -4 - تنظیم اسمزی.................................................................................................................................... 38

2– 5- عکس العمل کلزا در برابر تنش خشکی .................................................................................... 39

2 -5-1- تاثیر تنش خشکی بر تعداد دانه در خورجین....................................................................... 41

2– 5-2- تاثیر تنش خشکی بر تعداد خورجین در بوته..................................................................... 42

2 -5-3- تاثیر تنش خشکی بر وزن هزاردانه ........................................................................................ 44

2– 5-4- تاثیر تنش خشکی بر مقدار و درصد روغن دانه ................................................................ 45

2-5-5- تاثیر تنش خشکی بر ارتفاع بوته................................................................................................ 46

2-5-6- تاثیر تنش خشکی بر شاخص برداشت .................................................................................... 47

2-5-7- اثر تنش خشکی بر میزان کلروفیل a + b.............................................................................. 48

2-6- اثرات فیزیولوژیکی تنش آب............................................................................................................. 49

2-7- اثرات بیوشیمیایی تنش آب.............................................................................................................. 49

2-7-1-حمایت آنتی اكسیدانی در كلروپلاست ها................................................................................. 50

فصل سوم: مواد و روش‎ها....................................................................................................................... 53

3-1- مواد آزمایش........................................................................................................................................... 53

3-1-1- موقعیت جغرافیایی و مشخصات اقلیمی محل آزمایش........................................................ 53

3-1-2- خاک محل آزمایش......................................................................................................................... 53

3-2- روش آزمایش......................................................................................................................................... 54

3-2-1- نوع و مشخصات طرح آماری به کار رفته در تحقیقات مزرعه ای...................................... 54

3-2-2- عملیات آماده سازی زمین و پیاده نمودن طرح..................................................................... 55

3-2-3- معرفی رقم هائولا 401................................................................................................................. 55

3-2-4- عملیات کاشت................................................................................................................................. 56

3-2-5- عملیات داشت.................................................................................................................................. 56

3-2-6- عملیات برداشت نهایی................................................................................................................... 56

3-3- نمونه برداری و اندازه گیری صفات................................................................................................. 56

3-3-1- اندازه گیری ارتفاع بوته................................................................................................................. 57

3-3-2- عملکرد دانه ..................................................................................................................................... 57

3-3-3- تعیین شاخص برداشت................................................................................................................. 58

3-3-4- تعیین خصوصیت کیفی(درصد وعملکرد روغن دانه).......................................................... 58

3-3-5- اندازه گیری میزان کلروفیل(a+b )........................................................................................... 58

3-3-6- اندازه گیری میزان فعالیت SOD............................................................................................... 58

3-3-7- اندازه گیری میزان فعالیت CAT................................................................................................ 59

3-4- محاسبه آماری....................................................................................................................................... 59

فصل چهارم: نتایج .................................................................................................... 60

4-1- اتفاع بوته................................................................................................................................................. 60

4-2- تعداد شاخه فرعی................................................................................................................................ 64

4-3- کلروفیل برگ a+b.............................................................................................................................. 66

4-4- تعداد خورجین در بوته....................................................................................................................... 69

4-5- تعد اد دانه در خورجین..................................................................................................................... 74

4-6- وزن هزاردانه........................................................................................................................................... 77

4-7- عملکرد دانه............................................................................................................................................ 80

4-8- عملکرد بیولوژیک................................................................................................................................. 85

4-9- شاخص برداشت.................................................................................................................................... 87

4-10- درصد روغن ....................................................................................................................................... 89

4-11- عملکرد روغن..................................................................................................................................... 93

4-12- آنزیم سوپر اکسید دیسموتاز (SOD) ........................................................................................ 96

4-13- آنزیم کاتالاز (CAT) ........................................................................................................................ 100

4-14- آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز (GPX) ........................................................................................... 102

فصل پنجم: بحث و پیشنهادات................................................................................. 106

5-1- نتیجه گیری و بحث............................................................................................................................. 106

5-2-پیشنهادات................................................................................................................................................ 107

منابع..................................................................................................................................................................... 108

فهرست جداول

جدول1-1: برخی ارقام رایج در ایران و ویژگی های آنها...................................................................... 22

جدول 3-1- ویژگی‎های فیزیکی و شیمیایی خاک محل آزمایش..................................................... 54

جدول 4-1- تجزیه واریانس صفات ارتفاع بوته، تعداد شاخه فرعی و کلروفیل برگ تحت تاثیر عوامل مورد آزمایش 61

جدول 4-2- مقایسه میانگین اثرات ساده تنش خشکی و زئولیت و سوپرجاذب بر ارتفاع بوته، تعداد شاخه فرعی و کلروفیل برگ............................................................................................................................................................................... 62

جدول4-3- مقایسه میانگین اثرات متقابل تنش خشکی و مصرف زئولیت و سوپرجاذب بر ارتفاع بوته، تعداد شاخه فرعی و کلروفیل برگ............................................................................................................................................................................... 62

جدول4-4- تجزیه واریانس اجزای عملکرد تحت تاثیر عوامل مورد آزمایش.................................. 71

جدول4-5- مقایسه میانگین اثرات ساده تنش خشکی و مصرف زئولیت و سوپرجاذب بر اجزای عملکرد 71

جدول4-6- مقایسه میانگین اثرات متقابل تنش خشکی و مصرف زئولیت و سوپرجاذب بر اجزای عملکرد 72

جدول 4-7- تجزیه واریانس عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک، شاخص برداشت تحت تاثیر عوامل مورد آزمایش 82

جدول4-8- مقایسه میانگین اثرات ساده تنش خشکی و مصرف زئولیت و سوپرجاذب بر عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت................................................................................................................................................................ 82

جدول4-9- مقایسه میانگین اثرات متقابل تنش خشکی و مصرف زئولیت و سوپرجاذب بر عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت................................................................................................................................................................ 83

جدول 4-10- تجزیه واریانس، درصد روغن، عملکرد روغن تحت تاثیر عوامل مورد آزمایش... 91

جدول 4-11- مقایسه میانگین اثرات ساده تنش خشکی و مصرف زئولیت و سوپرجاذب بر درصد روغن و عملکرد روغن 91

جدول 4-12- مقایسه میانگین اثرات متقابل تنش خشکی و مصرف زئولیت و سوپرجاذب بر درصد روغن و عملکرد روغن 92

جدول 4-13- تجزیه واریانس آنزیم های GPXCATSOD تحت تاثیر عوامل موثر آزمایش97

جدول 4-14- مقایسه میانگین اثرات ساده تنش خشکی و مصرف زئولیت و سوپرجاذب بر میزان فعالیت آنزیم GPXCATSOD..................98

جدول 4-15- مقایسه میانگین اثرات متقابل تنش خشکی و مصرف زئولیت و سوپرجاذب بر میزان فعالیت آنزیم GPXCATSOD.....98

فهرست اشکال و نمودارها

شکل1-1- نمایی از ساختار زئولیت............................................................................................................ 25

شکل 3-1- نقشه طرح................................................................................................................................... 55

نمودار 4-1- مقایسه میانگین اثرات متقابل تنش خشکی و مصرف زئولیت و سوپرجاذب بر ارتفاع بوته 63

نمودار 4-2- مقایسه میانگین اثرات ساده تنش خشکی و مصرف زئولیت و سوپرجاذب بر ارتفاع بوته 63

نمودار 4-3- مقایسه میانگین اثرات متقابل تنش خشکی و مصرف زئولیت و سوپرجاذب بر تعداد شاخه فرعی 65

نمودار 4-4- مقایسه میانگین اثرات ساده تنش خشکی و مصرف زئولیت و سوپرجاذب بر تعداد شاخه فرعی 66

نمودار4-5- مقایسه میانگین اثرات متقابل تنش خشکی و مصرف زئولیت و سوپرجاذب بر کلروفیل برگ 68

نمودار 4-6- مقایسه میانگین اثرات ساده تنش خشکی و مصرف زئولیت و سوپرجاذب بر کلروفیل برگ 69

نمودار4-7- مقایسه میانگین اثرات متقابل تنش خشکی و مصرف زئولیت و سوپرجاذب برتعداد خورجین در بوته 73

نمودار 4-8- مقایسه میانگین اثرات ساده تنش خشکی و مصرف زئولیت و سوپرجاذب بر خورجین در بوته 73

نمودار4-9- مقایسه میانگین اثرات متقابل تنش خشکی و مصرف زئولیت و سوپرجاذب برتعداد دانه در خورجین 76

نمودار 4-10- مقایسه میانگین اثرات ساده تنش خشکی و مصرف زئولیت و سوپرجاذب بر دانه در خورجین 76

نمودار 4-11- مقایسه میانگین اثرات متقابل تنش خشکی و مصرف زئولیت و سوپرجاذب بر وزن هزاردانه 79

نمودار 4-12- مقایسه میانگین اثرات ساده تنش خشکی و مصرف زئولیت و سوپرجاذب بر وزن هزاردانه 79

نمودار 4-13- مقایسه میانگین اثرات متقابل تنش خشکی و مصرف زئولیت و سوپرجاذب بر عملکرد دانه 84

نمودار 4-14- مقایسه میانگین اثرات ساده تنش خشکی و مصرف زئولیت و سوپرجاذب بر عملکرد دانه 84

نمودار 4-15- مقایسه میانگین اثرات متقابل تنش خشکی و مصرف زئولیت و سوپرجاذب بر عملکرد بیولوژیک 86

نمودار 4-16- مقایسه میانگین اثرات ساده تنش خشکی و مصرف زئولیت و سوپرجاذب بر عملکرد بیولوژیک 86

نمودار 4-17- مقایسه میانگین اثرات متقابل تنش خشکی و مصرف زئولیت و سوپرجاذب بر شاخص برداشت 88

نمودار 4-18- مقایسه میانگین اثرات ساده تنش خشکی و مصرف زئولیت و سوپرجاذب بر شاخص برداشت 89

نمودار 4-19- مقایسه میانگین اثرات متقابل تنش خشکی و مصرف زئولیت و سوپرجاذب بر درصد روغن 92

نمودار 4-20- مقایسه میانگین اثرات ساده تنش خشکی و مصرف زئولیت و سوپرجاذب بر درصد روغن 93

نمودار 4-21- مقایسه میانگین اثرات متقابل تنش خشکی و مصرف زئولیت و سوپرجاذب بر عملکرد روغن 95

نمودار 4-22- مقایسه میانگین اثرات ساده تنش خشکی و مصرف زئولیت و سوپرجاذب بر عملکرد روغن 96

نمودار 4-23- مقایسه میانگین اثرات متقابل تنش خشکی و مصرف زئولیت و سوپرجاذب بر میزان فعالیت آنزیم SOD 99

نمودار 4-24- مقایسه میانگین اثرات ساده تنش خشکی و مصرف زئولیت و سوپرجاذب بر میزان فعالیت آنزیم SOD 99

نمودار 4-25- - مقایسه میانگین اثرات متقابل تنش خشکی و مصرف زئولیت و سوپرجاذب بر میزان فعالیت آنزیم CAT 101

نمودار 4-26- مقایسه میانگین اثرات ساده تنش خشکی و مصرف زئولیت و سوپرجاذب بر میزان فعالیت آنزیمCAT 102

نمودار 4-27- مقایسه میانگین اثرات متقابل تنش خشکی و مصرف زئولیت و سوپرجاذب بر میزان فعالیت آنزیم GPX 105

نمودار 4-28- مقایسه میانگین اثرات ساده تنش خشکی و مصرف زئولیت و سوپرجاذب بر میزان فعالیت آنزیم GPX 105

ادامه مطلب و دریافت فایل

پاورپوینت تئوری بازارهای مالی:دانلود پاورپوینت تئوری بازارهای مالی ,استثناهای مالی,تغییرپذیری بالای قیمت دارایی ها نسبت به ارزش ذاتی مربوط به آنها,آیا بازار كارا است؟,شكوفا شدن مالی رفتاری,آربیتراژ چیست,مدل بازخورد,سرمایه گذاران منطقی در مقابل سرمایه گذاران عادی,معامله گران بازخورد , سرمایه گذاران منطقی

پروژه طراحی سایت شرکت به سبا:پایان نامه دوره کاردانی کامپیوتر طراحی سایت شرکت به سبا,تحقیق,پروژه,پژوهش,مقاله,پایان نامه,دانلود تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود پایان نامه

هدف از ایجاد تأسیسات روشنایی:تأسیسات روشنایی,هدف از ایجاد تأسیسات روشنایی,بررسی هدف از ایجاد تأسیسات روشنایی,تحقیق هدف از ایجاد تأسیسات روشنایی,مقاله تأسیسات روشنایی,تحقیق درمورد روشنایی,دانلود مقالخ بررسی هدف از ایجاد تأسیسات روشنایی,پروژه,پژوهش,مقاله,جزوه,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود جزوه,دانلود تحقیق

دانلود پاورپوینت ادارك و یاد گیری: درك و سازگاری با محیط كار:دانلود پاورپوینت ادارك و یاد گیری درك و سازگاری با محیط كار,ادراك و یاد گیری,اسناد (Attribution),استنباط تطبیقی (Correspondent inferences),اسناد سببی در مسئولیت,تئوری کلی در اسناد سببی,خطاهای ادراكی,كلیشه سازی,فایق آمدن بر خطاهای ادراك اجتماعی,ادراك دیگران كاربرد های سازمانی,یاد گیری سازگاری با جهان اطراف,اشكال یاد گیری,یاد گیری شرطی

پروژه کارآفرینی سردخانه 5000 تنی بالای صفر:پروژه کارافرینی سردخانه 5000 تنی بالای صفر,طرح توجیهی سردخانه 5000 تنی بالای صفر,کارآفرینی سردخانه 5000 تنی بالای صفر,دانلود پروژه سردخانه 5000 تنی بالای صفر,دانلود کارآفرینی سردخانه 5000 تنی بالای صفر,طرح توجیه فنی سردخانه 5000 تنی بالای صفر,توجیه اقتصادی سردخانه 5000 تنی بالای صفر

پاورپوینت بررسی و تحلیل هتل دوبان:دانلود پاورپوینت بررسی و تحلیل هتل دوبان,هتل دوبان,تحلیل هتل دوبان,پاورپوینت بررسی نمونه موردی هتل دونان HOTEL DOBAN ,HOTEL DOBAN,نمونه موردی هتل (طرح 4),پاورپوینت بررسی و تحلیل هتل دوبان,پاورپوینت HOTEL DOBAN

پاورپوینت نظریه ارتباطی یاکوبسن:پاورپوینت نظریه ارتباطی یاکوبسن,دانلود پاورپوینت نظریه ارتباطی یاکوبسن,پاورپوینت مدل ارتباطی یاکوبسن,دانلود پاورپوینت مدل ارتباطی یاکوبسن,پاورپوینت زندگی نامه رومن یاکوبسن,دانلود پاورپوینت زندگی نامه رومن یاکوبسن,پاورپوینت زندگینامه رومن یاکوبسن,دانلود پاورپوینت زندگینامه رومن یاکوبسن,پاورپوینت بیوگرافی رومن یاکوبسن,دانلود پاورپوینت بیوگر

پاورپوینت معماری مذهبی (مسیحیت و اسلام ):معماری مذهبی (مسیحیت و اسلام ) ,پاورپوینت معماری مذهبی (مسیحیت و اسلام ) ,دانلود پاورپوینت معماری مذهبی (مسیحیت و اسلام ) ,معماری مذهبی,پاورپوینت معماری مذهبی,دانلود پاورپوینت معماری مذهبی,معماری مذهبی مسیحیت,پاورپوینت معماری مذهبی مسیحیت,دانلود پاورپوینت معماری مذهبی مسیحیت,معماری مذهبی اسلام ,پاورپوینت معماری مذهبی اسلام ,دانلود پاورپ

پاورپوینت تحلیل و طراحی تیر بتنی:دانلود پاورپوینت تحلیل و طراحی تیر بتنی,طراحی تیر بتن آرمه,تحلیل تیر بتن آرمه,پاورپوینت تیر بتنی,پروژه بتن,پاورپوینت بررسی تیر بتنی,طراحی تیر,پروژه عمرانی,چگونگی ساخت تیر بتنی,آرماتورگذاری تیر,بررسی رفتار خمش و برش تیر,پاورپوینت طراحی تیر

تحقیق درباره شغل ممیز مالیاتی:تحقیق در مورد شغل ممیز مالیاتی,تحقیق در رابطه با شغل ممیز مالیاتی,تحقیق با عنوان شغل ممیز مالیاتی,تحقیق با موضوع شغل ممیز مالیاتی,کار ممیز مالیاتی ( کارشناس امور مالیاتی ) چیست,اهمیت شغل کارشناس امور مالیاتی,محیط کار و ساعات فعالیت کارشناس امور مالیاتی,مسئولیت ها و وظایف کارشناس امور مالیاتی,تحصیلات مورد نیاز و نحوه ورود به شغل ممیز مالیات