لینک مستقیم فایل بررسی رابطه ی بین عناصر سبكهای عشق ( صمیمیت ، شهوت ، تعهد ) و رضایت زناشویی

با سلام و خیر مقدم،در این پست توضیحات فایل بررسی رابطه ی بین عناصر سبكهای عشق ( صمیمیت ، شهوت ، تعهد ) و رضایت زناشویی قابل رویت می باشد برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید.
کلمات کلیدی:عناصر سبكهای عشق ,صمیمیت ,شهوت,تعهد ,رضایت زناشویی

پژوهش حاضر به می پردازد . هدف از این پژوهش ، شناخت سه عامل مهم و مؤثر بر رضایتمندی زناشویی است كه شناخت هر یك به بهبود زندگی های زوجین و نهایتاً كاهش نرخ طلاق منجر می شود ، بود . برای رسیدن به این هدفها ، 41 زن متأهل خانه دار ( 45 ـ 30 ) ساله ساكن شهر تهران به عنوان نمونه ی تصادفی برگزیده شدند . همه ی آزمودنیها به دو پرسشنامه ی سبكهای عشق ( استرنبرگ ) و رضایت زناشویی ( ENRICH ) پاسخ دادند .

پس از بررسی های آماری بر روی سه فرضیه پژوهش ، از طریق ضریب همبستگی پیرسون ، نتایج نشان داد . كه بین عنصر صمیمیت سبكهای عشق و رضایت از زندگی زناشویی همبستگی معنا داری ، در سطح 96 /0 = r كه نمایانگر همبستگی خیلی بالا و كامل است ، وجود داشت . و این در حالی بود كه بین عناصر شهوت سبكهای عشق در رضایت از زندگی زناشویی همبستگی منفی معنا دار در سطح 39 /0 ـ = r بدست آمد . و همچنین بین عنصر تعهد سبكهای عشق و رضایت از زندگی زناشویی همبستگی منفی معنادار در سطح 74 /0 ـ = r بدست آمد .

فهرست مطالب

چکیده ۹

مقدمه ۱۱

ضرورت و اهمیت پژوهش ۱۳

اهداف پژوهش ۱۵

بیان مسئله ۱۵

فرضیه ها ۱۶

تعریف واژه ها ۱۷

تعریف سبکهای عشق ۱۷

تعریف رضایت زناشویی ۱۸

تعریف ازدواج ۱۸

تعریف عشق ۱۸

تعریف شهوت ۱۹

تعریف عملیاتی ۱۹

مطالعه منابع مربوط به موضوع مورد پژوهش ۲۰

الف : بررسی ادبیات پژوهش ۲۰

تعریف عشق ۲۲

مراحل عشق ۲۴

اولین مرحله ( شیفتگی ) ۲۴

ورود به ارتباط جنسی ۲۶

نقش مسایل زیستی و هورمونی ۲۶

پژوهش اثبات کننده ۲۷

مرحله ی دوم ( پس از اتمام شیفتگی ، عشق حقیقی شروع می شود ) ۲۹

کاهش میل جنسی و پژوهش مربوط به آن ۳۱

مرحله سوم ۳۳

مرحله چهارم ( گسترش تعهد ) ۳۵

تعریف رضایت زناشویی ۳۶

عوامل مؤثر بر زناشویی ۳۶

۱ـ رشد عاطفی و فکری ۳۷

۲ ـ توافق علایق و طرز فکر ۳۹

۳ ـ شباهت در عقاید مذهبی ۴۱

۴ ـ تشابه تحصیلی و طبقاتی ۴۲

۵ ـ طرز فکر درباره ی امور جنسی ۴۳

عوامل اخلاقی و روانی ۴۵

۷ ـ رابطه با خانواده زن و شوهر ۴۹

۸ ـ دوستی در زندگی زناشویی ۴۹

ترس ناآگاهانه از دوستی ۵۲

۱ ـ خودخواهی ۵۲

۲ ـ نقش کلیشه ای رابطة جنسی ۵۳

باورهای موهوم ۵۴

توهم شمارة یک ۵۵

توهم شماره دو ۵۶

توهم شماره سه ۵۷

توهم شماره چهار ۵۸

توهم شماره پنج ۵۹

توهم شماره شش ۶۰

توهم شماره هفت ۶۱

توهم شماره هشت ۶۱

توهم شماره نه ۶۲

توهم شمارة ده ۶۳

توهم شماره یازده ۶۴

توهم شماره دوازده ۶۶

توهم شماره سیزده ۶۷

توهم شماره چهارده ۶۹

باورهای موهوم دربارة زوجهای عاشق ۷۰

تغییر باورها ۷۲

معیارهای انتخاب درست همسر ۷۳

چگونه دختر و پسر ، زن و مرد جذب یکدیگر می شوند ۷۶

۱ ) جذابیت فردی ۷۶

الف ـ مجاورت ۷۷

ب ـ آشنایی ۷۸

ج ـ شباهت ۷۹

۲ ) جذابیت جسمانی و زیبایی بدنی ۸۱

واکنش ها و پاسخهای جنسی انسان ۸۳

مرحله ی ۱ ـ میل جنسی ۸۴

مرحله ی ۲ ـ برانگیختگی ۸۴

مرحله ی ۳ ـ ارگاسم ۸۴

مرحله ۴- فرونشینی ۸۴

فواید کلی ازدواج ۸۵

عشق از دیدگاه آبراهام مزلو ۸۸

رشد شخصیت : سلسله مراتب نیازها ۹۳

ویژگیهای نیازها ۹۵

نیازهای تعلق پذیری و عشق ۹۷

عشق از دیدگاه اریک فروم ۹۹

عشق و انواع آن ۱۰۱

عشق برادرانه ۱۰۲

عشق مادرانه ۱۰۳

عشق جنسی ۱۰۴

عشق به خود ۱۰۵

عشق به خدا ۱۰۶

عشق از دیدگاه استرن برگ ۱۰۷

انواع قصه ها ۱۰۸

الف ـ قصه های نا متقارن ۱۰۸

۱ ) قصه معلم وشاگرد ۱۰۸

۲)قصه ی ایثار ‍ ۱۰۹

۳ ) قصة حکومت ۱۱۰

۴) قصه ی پلیسی ۱۱۲

۵) قصه زشت نگاری (پور نوگرافی ) ۱۱۴

۶) قصه ی وحشت ۱۱۴

ب ـ قصه های شیئی ۱۱۶

۱)قصة علمی ـ تخیلی ۱۱۶

۲) قصة بازی ۱۱۷

پ ـ قصه های مشارکت ۱۱۸

۱ ) قصة سفر ۱۱۹

۲ ) قصة بافندگی و دوزندگی ۱۱۹

۲ ) قصة مجموعه ۱۲۱

۳ ) قصة هنر ۱۲۱

۴ ) قصة خانه و خانواده ۱۲۱

۵ ) قصة بهبودی ۱۲۲

۶) قصة دین ۱۲۳

۷) قصة باغ ۱۲۳

۸) قصة تجارت ۱۲۴

۹ ) قصة اعتیاد ۱۲۴

ت ـ قصه های روایی ۱۲۵

۱ ) قصه خیال ۱۲۵

۲ ) قصة تاریخ ۱۲۶

۳ ) قصة علم ۱۲۸

۴ ) قصة آشپزی ۱۲۹

ت ـ قصه های گونه ( ژانر ) ۱۲۹

۱ ) قصه جنگ ۱۳۰

۲ ) قصة تئاتر ۱۳۱

۳ ) قصة طنز ۱۳۱

۴ ) قصة معما ۱۳۲

نظریه افلاطون ۱۳۲

نظریه ی ویکتور فرانکل ۱۳۴

نظریة سالیوان ۱۳۵

نظریة فروید ۱۳۵

نظریة کارن هورنای ۱۳۷

نظریة کاپلان وسادوک ۱۳۸

عشق افلاطونی ۱۴۰

نظریه های ازدواج و رضایت زناشویی ۱۴۱

نظریه ی اریکسون در مورد ازدواج ۱۴۱

نظریة تحلیل رفتار متقابل ۱۴۴

والد ۱۴۴

کودک ۱۴۵

بالغ ۱۴۶

بازی ها ۱۴۷

امتیاز ها ۱۴۸

بازیهای ازدواج ۱۴۹

الف ) « قهر » ۱۵۰

ب) « دادگاه » ۱۵۲

ج) « زن سرد مزاج » ۱۵۴

د ) « مظلوم » ۱۵۶

ه ) « اگر به خاطر تو نبود … » ۱۵۸

و) « ببین من چقدر سعی کرده ام » ۱۵۹

ز) « عزیزم » ۱۶۰

نظریه های رضایت زناشویی الیس ۱۶۲

نظریه مبادله ی اجتماعی نای ۱۶۳

نظر اسلام در مورد ازدواج ۱۶۳

پیشینه پژوهش ۱۶۷

الف ) پژوهشهای داخلی انجام شده در باب رضایت زناشویی ۱۶۷

پژوهشهای خارجی انجام شده در باب عشق و ازدواج ۱۶۸

جامعه آماری ۱۷۲

نمونه و روش نمونه گیری ۱۷۲

روش گردآوری داده ها ۱۷۲

ابزار اندازه گیری و نحوه اجرا ۱۷۳

پرسشنامه رضایت زناشویی ENRICH 173

پرسشنامه سبکهای عشق ۱۷۸

روش آماری ۱۷۹

مقدمه ۱۸۲

اطلاعاتی در خصوص آزمودنی ها ۱۸۲

یافته های مبتنی بر آزمون متغیر ها ۱۸۴

الف ) سبکها ی عشق ۱۸۵

ب ) رضایت زناشویی ۱۸۵

تحلیل فرضیه ها ۱۸۵

فرضیه ها ۱۸۵

الف ) تحلیل فرضیه ی ۱ ۱۸۶

ب ) تحلیل فرضیه ۲ ۱۹۷

ج ) تحلیل فرضیه ۳ ۲۰۷

مقدمه و نتیجه گیری ۲۱۸

محدودیت ها ۲۱۹

پیشنهادات برخواسته از تحقیق ۲۲۰

پیشنهادات محقق ۲۲۰

منابع و مآخذ ۲۲۱

ادامه مطلب و دریافت فایل

دانلود پاورپوینت مدیریت خرده فروشی ، عمده فروشی و تدارکات بازار (فصل نوزدهم كتاب اصول بازاریابی كاتلر):دانلود پاورپوینتهای کتاب اصول بازاریابی کاتلر,دانلود پاورپوینت مدیریت خرده فروشی ، عمده فروشی و تدارکات بازار (فصل نوزدهم كتاب اصول بازاریابی كاتلر ),تعریف خرده فروشی ,انواع خرده فروشی ,دوره عمر خرده فروشی,خرده فروشی سلف سرویس,خرده فروشی خود – انتخابی,خرده فروشی خدمات كامل,تصمیم در باره بازار هدف,تصمیم در باره تركیب و تهیه و تامین كالا,ا

پاورپوینت بیمه اشخاص:دانلود پاورپوینت آماده سمینار در مدیریت بیمه,دانلود پاورپوینت بیمه اشخاص,انواع بیمه های اشخاص,بیمه حوادث,انواع ریسكها در بیمه حوادث,بیمه عمر و پس‌انداز,مزایای سرمایه گذاری بیمه عمر,انواع بیمه درمان,بیمه عمر,بیمه عمر انفرادی,بیمه عمر مانده بدهکار انفرادی,بیمه تامین آتیه فرزندان,بیمه عمر زمانی انفرادی,بیمه تمام عمر انفرادی,بیمه عمر و پ

پاورپوینت بایندرهای هیدرولیك و صنایع بتنی در ابتدای قرن21(بخش دوم):بایندرهای هیدرولیك و صنایع بتنی در ابتدای قرن21,پاورپوینت بایندرهای هیدرولیك و صنایع بتنی در ابتدای قرن21,دانلود پاورپوینت بایندرهای هیدرولیك و صنایع بتنی در ابتدای قرن21,بایندرهای هیدرولیك,پاورپوینت بایندرهای هیدرولیك,دانلود پاورپوینت بایندرهای هیدرولیك,صنایع بتنی در ابتدای قرن21,پاورپوینت صنایع بتنی در ابتدای قرن21,دانلود پاورپوینت صنایع

مبانی نظری آثار و احکام فسخ ، اقاله و انفساخ در عقد بیع:آثار و احکام فسخ ، اقاله و انفساخ در عقد بیع,مبانی نظری آثار و احکام فسخ ، اقاله و انفساخ در عقد بیع (فصل دوم تحقیق),مبانی نظری آثار و احکام فسخ ، اقاله و انفساخ در عقد بیع

پاورپوینت تدوین سیاستهای حسابداری:دانلود پاورپوینت تدوین سیاستهای حسابداری,سیاستهای حسابداری,نتیجه های اقتصادی وسیاسی حاصل ازسیاستهای حسابداری,دیدگاههای مخالف وموافق تدوین مقررات حسابداری,مدیریت برفرآیند سیاستهای حسابداری,سیاست گذاری درسطح شرکت,سیاست گذاری فراسوی مرزهای شرکت,روشهای تدوین سیاستهای حسابداری,نتیجه های اقتصادی واجتماعی سیاستهای حسابداری,اثرسیاستهای حسابداری ب

پاورپوینت تریاژ بیمارستانی:دانلود پاورپوینت تریاژ بیمارستانی,تریاژ بیمارستانی,آشنایی با تریاژ بیمارستانی,مشخصات تریاژ استاندارد,فضای تریاژ,پاورپوینت تریاژ بیمارستانی,پاورپوینت انواع تریاژ بیمارستانی,Hospital Triage

پاورپوینت هیدرولوژی چیست:هیدرولوژی چیست,پاورپوینت هیدرولوژی چیست,دانلود پاورپوینت هیدرولوژی چیست,چرخه هیدرولوژی چیست,پاورپوینت چرخه هیدرولوژی چیست,دانلود پاورپوینت چرخه هیدرولوژی چیست,مهندسی عمران,ساختمان,سازه,پاورپوینت مهندسی ساختمان,پاورپوینت مهندسی عمران,پاورپوینت ساختمان,پاورپوینت سازه,دانلود پاورپوینت مهندسی ساختمان,دانلود پاورپوینت مهندسی عمران,دانلود

آمار معاملات و محاسبه متغیرهای مالی شرکت پارس دارو در سال 87:آمار معاملات و محاسبه متغیرهای مالی شرکت پارس دارو در سال 87,,این فایل شامل آمار معاملات روزانه شرکت پارس دارو در سال 87 بوده و شامل بخشهای نوسان، نسبت قیمت به سود، سود هر سهم،بالاترین و پایین ترین قیمت، حجم سهام و ارزش بازاری می باشد

پاورپوینت موزه هنر های معاصر تهران:پاورپوینت موزه هنر های معاصر تهران,پاورپوینت, موزه هنر های معاصر تهران, موزه ,هنر های معاصر تهران

دانلود پاورپوینت ساختار سازمانی(فصل سیزدهم کتاب تک جلدی مبانی رفتار سازمانی استیفن رابینز ترجمه پارسائیان و اعرابی):کتاب تک جلدی مبانی رفتار سازمانی تألیف استیفن رابینز ترجمه پارسائیان و اعرابی,دانلود پاورپوینت ساختار سازمانی (فصل سیزدهم کتاب تک جلدی مبانی رفتار سازمانی استیفن رابینز ترجمه پارسائیان و اعرابی),ساختار سازمانی چیست,تقسیم كار,گروهبندی , زنجیره فرماندهی ,حوره كنترل ,تمركز ,رسمیت,انواع ساختارهای سازمانی,بروكراسی,ساختار ماتریسی,ساختار تیمی