لینک مستقیم فایل بررسی رابطه ی بین عناصر سبكهای عشق ( صمیمیت ، شهوت ، تعهد ) و رضایت زناشویی

با سلام و خیر مقدم،در این پست توضیحات فایل بررسی رابطه ی بین عناصر سبكهای عشق ( صمیمیت ، شهوت ، تعهد ) و رضایت زناشویی قابل رویت می باشد برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید.
کلمات کلیدی:عناصر سبكهای عشق ,صمیمیت ,شهوت,تعهد ,رضایت زناشویی

پژوهش حاضر به می پردازد . هدف از این پژوهش ، شناخت سه عامل مهم و مؤثر بر رضایتمندی زناشویی است كه شناخت هر یك به بهبود زندگی های زوجین و نهایتاً كاهش نرخ طلاق منجر می شود ، بود . برای رسیدن به این هدفها ، 41 زن متأهل خانه دار ( 45 ـ 30 ) ساله ساكن شهر تهران به عنوان نمونه ی تصادفی برگزیده شدند . همه ی آزمودنیها به دو پرسشنامه ی سبكهای عشق ( استرنبرگ ) و رضایت زناشویی ( ENRICH ) پاسخ دادند .

پس از بررسی های آماری بر روی سه فرضیه پژوهش ، از طریق ضریب همبستگی پیرسون ، نتایج نشان داد . كه بین عنصر صمیمیت سبكهای عشق و رضایت از زندگی زناشویی همبستگی معنا داری ، در سطح 96 /0 = r كه نمایانگر همبستگی خیلی بالا و كامل است ، وجود داشت . و این در حالی بود كه بین عناصر شهوت سبكهای عشق در رضایت از زندگی زناشویی همبستگی منفی معنا دار در سطح 39 /0 ـ = r بدست آمد . و همچنین بین عنصر تعهد سبكهای عشق و رضایت از زندگی زناشویی همبستگی منفی معنادار در سطح 74 /0 ـ = r بدست آمد .

فهرست مطالب

چکیده ۹

مقدمه ۱۱

ضرورت و اهمیت پژوهش ۱۳

اهداف پژوهش ۱۵

بیان مسئله ۱۵

فرضیه ها ۱۶

تعریف واژه ها ۱۷

تعریف سبکهای عشق ۱۷

تعریف رضایت زناشویی ۱۸

تعریف ازدواج ۱۸

تعریف عشق ۱۸

تعریف شهوت ۱۹

تعریف عملیاتی ۱۹

مطالعه منابع مربوط به موضوع مورد پژوهش ۲۰

الف : بررسی ادبیات پژوهش ۲۰

تعریف عشق ۲۲

مراحل عشق ۲۴

اولین مرحله ( شیفتگی ) ۲۴

ورود به ارتباط جنسی ۲۶

نقش مسایل زیستی و هورمونی ۲۶

پژوهش اثبات کننده ۲۷

مرحله ی دوم ( پس از اتمام شیفتگی ، عشق حقیقی شروع می شود ) ۲۹

کاهش میل جنسی و پژوهش مربوط به آن ۳۱

مرحله سوم ۳۳

مرحله چهارم ( گسترش تعهد ) ۳۵

تعریف رضایت زناشویی ۳۶

عوامل مؤثر بر زناشویی ۳۶

۱ـ رشد عاطفی و فکری ۳۷

۲ ـ توافق علایق و طرز فکر ۳۹

۳ ـ شباهت در ع