مشخصات فایل: بررسی ویژگی های شخصیتی مجرمان براساس نوع جرم

با ما همراه باشید با موضوع بررسی ویژگی های شخصیتی مجرمان براساس نوع جرم
کلمات کلیدی:ویژگی های شخصیتی ,مجرمان, نوع جرم,بررسی ویژگی های شخصیتی مجرمان براساس نوع جرم,مقاله بررسی ویژگی های شخصیتی مجرمان براساس نوع جرم,پژوهش بررسی ویژگی های شخصیتی مجرمان براساس نوع جرم,تحقیق بررسی ویژگی های شخصیتی مجرمان براساس نوع جرم,پروژه,تحقیق,مقاله,پژوهش,پایان نامه,دانلود پروژه,دانلود تحقیق,دانلود مقاله,دانلود پژوهش,دانلود پایان ن

پژوهش حاضر، به بررسی ویژگی های شخصی مجرمان براساس نوع جرم مرتکب شده پرداخته است. در این پژوهش، رابطه ی ویژگی شخصیتی که عبارت بودند از (ضعف روانی pt، هیستری Hy، افسردگی D، انحراف اجتماعی – روانی (pd)، خود بیمارانگاری HS، پارانویا pa، اسکیزوفرنی SC، شیدایی Ma، دروغگویی L، بد جلوه دادن خود f، توسل به مکانیسم دفاعی k) با متغیر انواع جرم که عبارت بودند از : اعتیاد و فروش مواد مخدر، کلاهبرداری، خیانت، چک برگشتی، قتل و دعوا، رابطه ی نامشروع، سرقت، در یک نمونه ی 70 نفره از مجرمین زندان مرکزی اصفهان، برای آزمودن فرضیه ی پژوهش که عبارت بود از : تعیین ویژگی شخصیتی مجرمان براساس نوع جرم مورد بررسی قرار گرفت. نمونه ی مورد مطالعه به روش نمونه گیری تصادفی ساده از میان جامعه ی آماری انتخاب و برای جمع آوری داده های پژوهش از آزمون شخصیتی چند وجهی مینه سوتا (MMpt) استفاده گردید.

تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از شاخص های آماری چون فراوانی، درصد، میانگین، انحراف معیار و آزمون f انجام شد. بنابر تجزیه و تحلیل داده ها از میان 11 ویژگی شخصیتی که بررسی شده بود، بین 6 ویژگی شخصیتی براساس نوع جرم تفاوت معناداری نشان داده شد که این ویژگی های شخصیتی عبارت بودند از : شخصیت پارانویاد (pa)، اسکیزوفرنی (Sc)، شیدایی (Ma)، دروغگویی (L)، بد جلوه دادن خود (f)، توسل مفرط به مکانیسم دفاعی (k) و بین ویژگی های شخصیتی، ضعف روانی (pt)، هیستری (Hy)، افسردگی (D)، انحراف اجتماعی، روانی (pd)، خود بیمارانگاری (Hs)، براساس نوع جرم تفاوت معناداری وجود نداشت.

فهرست مطالب:

چکیده ........................................................................................................................................................ 1

فصل اول : کلیات پژوهش ...................................................................................................................... 2

مقدمه .......................................................................................................................................................... 3

بیان مسأله ..................................................................................................................................................... 5

اهمیت و ضرورت پژوهش ......................................................................................................................... 7

اهداف پژوهش ........................................................................................................................................... 8

فرضیه پژوهش ............................................................................................................................................ 8

تعریف متغیرها ............................................................................................................................................ 9

تعریف نظری .............................................................................................................................................. 9

تعریف عملیاتی واژه ها ............................................................................................................................ 10

فصل دوم : ادبیات پژوهش .................................................................................................................. 14

تاریخچه .................................................................................................................................................... 15

تعریف جرم .............................................................................................................................................. 18

اصول جرم شناسی .................................................................................................................................... 19

الف : علت ................................................................................................................................................ 19

ب : انگیزه ................................................................................................................................................ 19

ج : شرط .................................................................................................................................................. 20

د : عامل .................................................................................................................................................... 20

عوامل جرم زا ........................................................................................................................................... 21

عوامل بازدارنده ........................................................................................................................................ 21

انواع طبقه بندی مجرمان بر حسب خصایل و سجایای اصلی .................................................................... 24

طبقه بندی کین برک ................................................................................................................................. 24

طبقه بندی لوسن ....................................................................................................................................... 25

طبقه بندی کرچمر .................................................................................................................................... 26

طبقه بندی شلدن ...................................................................................................................................... 27

طبقه بندی اشنایدر .................................................................................................................................... 28

تئوری های مربوط به جرم ....................................................................................................................... 29

محیط ........................................................................................................................................................ 29

زمینه ......................................................................................................................................................... 31

شخصیت .................................................................................................................................................. 32

وضعیت .................................................................................................................................................... 36

اشکال جرم ................................................................................................................................................ 38

جرائم بدوی .............................................................................................................................................. 38

جرائم سودجویی ...................................................................................................................................... 39

جرائم شبه قضایی ..................................................................................................................................... 41

جرائم سازمان یافته و تشکیلاتی ............................................................................................................... 42

عوامل مستعد کننده روانی و انگیزه ارتکاب جرم ..................................................................................... 44

مبحث اول : عوامل مستعد کننده روانی ..................................................................................................... 44

غرور و خودخواهی .................................................................................................................................. 44

حرص و طمع ........................................................................................................................................... 45

جرائم جنسی ............................................................................................................................................ 45

جاه طلبی یا رفع نیاز ................................................................................................................................. 46

خشم و حالت تهاجمی ............................................................................................................................. 46

تنبلی ......................................................................................................................................................... 46

مبحث دوم : انگیزه ارتکاب انواع جرائم ................................................................................................... 47

قتل ............................................................................................................................................................ 47

مسموم کردن ............................................................................................................................................. 47

ایجاد حریق عمدی ................................................................................................................................... 48

سرقت ....................................................................................................................................................... 49

کلاهبرداری ............................................................................................................................................... 50

انحرافات ................................................................................................................................................... 51

انواع اختلافات روانی از دیدگاه جرم شناسی ........................................................................................... 51

جنون از دیدگاه جرم شناسی .................................................................................................................... 51

بیماری پارانویا از دیدگاه جرم شناسی ...................................................................................................... 52

بیماری اسکیزوفرنی از دیدگاه جرم شناسی .............................................................................................. 52

بیماری مانی از دیدگاه جرم شناسی ........................................................................................................... 53

جنون ادواری از دیدگاه جرم شناسی ......................................................................................................... 54

پسیکوپاتها از دیدگاه جرم شناسی ............................................................................................................ 54

بیماری عصبی از دیدگاه جرم شناسی ....................................................................................................... 55

انحرافات جنسی از دیدگاه جرم شناسی ................................................................................................... 56

بیماری صرع از دیدگاه جرم شناسی ......................................................................................................... 56

عقب ماندگی ذهنی از دیدگاه جرم شناسی ............................................................................................... 58

تأثیر عوامل در شخصیت افراد و نقش عوامل فوق در بزهکاری افراد ...................................................... 58

تأثیر عوامل ارثی در شخصیت افراد .......................................................................................................... 58

تأثیر عوامل مادرزادی در شخصیت افراد .................................................................................................. 62

تأثیر عوامل اکتسابی فردی و شخصیت افراد ............................................................................................ 63

نقش هوش در شخصیت افراد ................................................................................................................... 65

تأثیر عوامل عمومی در شخصیت افراد ..................................................................................................... 66

نقش عوامل فوق در بزهکاری افراد .......................................................................................................... 69

سن و بزهکاری .......................................................................................................................................... 74

عوامل بزهکاری کودکان و نوجوانان ........................................................................................................ 74

زنان و بزهکاری ....................................................................................................................................... 77

انواع جرائم خاص زنان ............................................................................................................................ 79

پیشگیری از رفتارهای جنایی .................................................................................................................... 80

انواع روش های اصلاحی، تربیتی، درمانی و طرز اجرای آن .................................................................... 81

الف : روشهای مختلف در محیط بسته ..................................................................................................... 82

روش عمومی ............................................................................................................................................ 82

روش انفرادی ............................................................................................................................................ 82

روش مختلط ............................................................................................................................................. 82

روش تدریجی .......................................................................................................................................... 83

روش منطبق با شخصیت .......................................................................................................................... 83

ب : روش نیمه آزادی .............................................................................................................................. 83

ج : اجرای روش در محیط آزاد ................................................................................................................ 84

1. اجرای روش در محیط آزاد بدون مراقبت ............................................................................................ 84

2. اجرای روش در محیط آزاد مراقبت ..................................................................................................... 85

طرز اجرای روش ها ................................................................................................................................. 85

1. جراحی ................................................................................................................................................. 87

2. جراحی روانپزشکی .............................................................................................................................. 87

3. درمان دارویی ....................................................................................................................................... 87

4. روش تربیت با درمان پزشکی .............................................................................................................. 87

5. پسیکوتراپی .......................................................................................................................................... 88

6. روانکاوی ............................................................................................................................................. 88

آیا زندان مفید است؟ ................................................................................................................................ 89

فصل سوم : روش پژوهش .................................................................................................................... 91

مقدمه ........................................................................................................................................................ 92

روش پژوهش ........................................................................................................................................... 93

جامعه آماری ............................................................................................................................................. 93

حجم نمونه ............................................................................................................................................... 93

روش نمونه گیری ..................................................................................................................................... 94

ابزار اندازه گیری ....................................................................................................................................... 94

روش های تجزیه و تحلیل داده ها ........................................................................................................... 95

فصل چهارم : یافته های پژوهش ........................................................................................................ 96

مقدمه ........................................................................................................................................................ 97

بررسی ویژگی های توصیفی گروه نمونه .................................................................................................. 98

جدول 1-4 .............................................................................................................................................. 98

جدول 2-4 .............................................................................................................................................. 98

یافته های پژوهش ..................................................................................................................................... 99

جدول 3-4 ............................................................................................................................................... 99

جدول 4-4 ............................................................................................................................................... 99

جدول 5-4 ............................................................................................................................................. 100

جدول 6-4 ............................................................................................................................................. 100

جدول 7-4 ............................................................................................................................................. 101

جدول 8-4 ............................................................................................................................................. 101

جدول 9-4 ............................................................................................................................................. 102

جدول 10-4 .......................................................................................................................................... 102

جدول 11-4 .......................................................................................................................................... 103

جدول 12-4 .......................................................................................................................................... 103

جدول 13-4 ............................................................................................................................................ 104

جدول 14-4 .......................................................................................................................................... 104

جدول 15-4 .......................................................................................................................................... 105

جدول 16-4 .......................................................................................................................................... 105

جدول 17-4 .......................................................................................................................................... 106

جدول 18-4 .......................................................................................................................................... 106

جدول 19-4 .......................................................................................................................................... 107

جدول 20-4 .......................................................................................................................................... 107

جدول 21-4 .......................................................................................................................................... 108

جدول 22-4 .......................................................................................................................................... 108

جدول 23-4 .......................................................................................................................................... 109

جدول 24-4 .......................................................................................................................................... 109

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری ....................................................................................................... 110

نتیجه گیری ............................................................................................................................................. 111

محدودیت ها .......................................................................................................................................... 113

پیشنهادهای کاربردی .............................................................................................................................. 114

پیشنهادهای پژوهشی .............................................................................................................................. 115

منابع ....................................................................................................................................................... 116

ضمایم .................................................................................................................................................... 118

ادامه مطلب و دریافت فایل

پاورپوینت بررسی زلزله شهرستان بم کرمان:پاورپوینت بررسی و تحلیل زلزله شهرستان بم کرمان,بررسی زلزله شهرستان بم کرمان,پاورپوینت بررسی علل خرابیها در زلزله بم ,علل خرابی سازه ها در زلزله سال 1382 بم,زلزله,پاورپوینت خسارات زلزله بم,پاورپوینت بررسی زلزله پنجم دی ماه 1382 شهرستان بم کرمان

پاورپوینت نظریه یادگیری ثرندایک:پاورپوینت نظریه یادگیری ثرندایک,پاورپوینت نظریه یادگیری ثورندایک,پاورپوینت نظریه یادگیری ادوارد ثرندایک,دانلود پاورپوینت نظریه یادگیری ثرندایک,پاورپوینت رایگان نظریه یادگیری ثرندایک,پاورپوینت آشنایی با نظریه یادگیری ثرندایک,پاورپوینت تعریف نظریه یادگیری ثرندایک,پاورپوینت مفهوم نظریه یادگیری ثرندایک,دانلود نظریه یادگیری ثرندایک,نظریه یادگیری ثرندایک,تحقیق نظریه یادگیری ثرندایک,پروژه نظریه یادگیری ثرندایک,

پرسشنامه انسجام درونی:پرسشنامه انسجام درونی,پرسشنامه ,انسجام درونی

پاورپوینت نمای ساختمان:دانلود پاورپوینت نمای ساختمان,نمای ساختمان,انواع نماهای ساختمانی,نمای خشک,پاورپوینت نمای ساختمان,سنگ ساختمانی,نمای کلاسیک,نمای رومی,نمای مدرن,پاورپوینت نما در ساختمان,طراحی انواع نماهای ساختمان

پاورپوینت اهمیت شیب بندی قبل از عایق کاری:اهمیت شیب بندی قبل از عایق کاری,پاورپوينت اهمیت شیب بندی قبل از عایق کاری,دانلود پاورپوينت اهمیت شیب بندی قبل از عایق کاری,اهمیت شیب بندی قبل از عایق کاری,اهمیت شیب بندی,شیب بندی قبل از عایق کاری,پاورپوينت شیب بندی قبل از عایق کاری,پاورپوینت عمران,عمران

پاورپوینت چگونه فرزند دخترمان را تربیت کنیم:پاورپوینت چگونه فرزند دخترمان را تربیت کنیم,دانلود پاورپوینت چگونه فرزند دخترمان را تربیت کنیم,پروژه چگونه فرزند دخترمان را تربیت کنیم,دانلود پروژه چگونه فرزند دخترمان را تربیت کنیم,چگونه فرزند دخترمان را تربیت کنیم,دانلود چگونه فرزند دخترمان را تربیت کنیم,تربیت فرزند,دانلود تربیت فرزند,پاورپوینت,روانشناسی,دانلود پاورپوینت

پاورپوینت باغ موزه دفاع مقدس:پاورپوینت آشنایی با باغ موزه دفاع مقدس,باغ موزه دفاع مقدس,مهندس ژيلا نوروزي,فروش پاورپوینت بررسی باغ موزه دفاع مقدس تهران,موزه یهود برلین,ویژگیهای نمایی باغ موزه دفاع مقدس,تالارهای باغ موزه دفاع مقدس,پاورپوینت معرفی باغ موزه دفاع مقدس تهران

پیشینه پژوهش هوش هیجانی بر پرخاشگری:پیشینه پژوهش هوش هیجانی بر پرخاشگری,پیشینه هوش هیجانی بر پرخاشگری, پژوهش هوش هیجانی بر پرخاشگری,پیشینه پژوهش, هوش هیجانی بر پرخاشگری

دانلود پاورپوینت تعارض و مذاکره (فصل دوازدهم کتاب تک جلدی مبانی رفتار سازمانی استیفن رابینز ترجمه پارسائیان و اعرابی):کتاب تک جلدی مبانی رفتار سازمانی تألیف استیفن رابینز ترجمه پارسائیان و اعرابی,دانلود پاورپوینت تعارض و مذاکره (فصل دوازدهم کتاب تک جلدی مبانی رفتار سازمانی استیفن رابینز ترجمه پارسائیان و اعرابی),تعریف تعارض,سیر تكاملی اندیشه تعارض,دیدگاه سنتی، , دیدگاه روابط انسانی,دیدگاه تعاملی,تعارض سازنده و مخرب,فرایند تعارض,مخالفتهای بالقوه ,بروز

بررسی رابطه عزت نفس و سلامت روانی با بهزیستی روانشناختی والدین کودکان عادی و کودکان مرزی 12-7 ساله:عزت نفس ,سلامت روانی ,بهزیستی روانشناختی ,کودکان عادی,کودکان مرزی,بررسی رابطه عزت نفس و سلامت روانی با بهزیستی روانشناختی,رابطه عزت نفس و سلامت روانی با بهزیستی روانشناختی,دانلود پایان نامه رابطه عزت نفس و سلامت روانی با بهزیستی روانشناختی,دانلود پروپوزال رابطه عزت نفس و سلامت روانی با بهزیستی روانشناختی,دانلود مقاله رابطه عزت نفس و سلامت