مشخصات فایل: بررسی تاثیر پدر و مادر بر خلق خوی كودكان كه در م نزل هستند و كودكان مهد كودك

با ما همراه باشید با موضوع بررسی تاثیر پدر و مادر بر خلق خوی كودكان كه در م نزل هستند و كودكان مهد كودك
کلمات کلیدی:پدر , مادر,خلق خوی كودكان ,کودكان مهد كودك

فصل اول : چارچوب پژوهش

1. 1- چکیده ..............................................................................................................

1. 2- مقدمه ..............................................................................................................

1. 3- بیان مسأله ......................................................................................................

1. 4- اهمیت موضوع ................................................................................................

1. 5- هدف پژوهش ..................................................................................................

1. 6- فرضیه‌های پژوهش ........................................................................................

1. 7- تعریف عملیاتی متغیر‌های پژوهش ..................................................................

فصل دوم : پیشینه‌‌ی تحقیق

2. 1- مقدمه ..............................................................................................................

2. 2- تعریف خلق و خوی ........................................................................................

2. 3- پیشینه‌ی نظری ................................................................................................

2. 4- مؤلفه‌های خلق و خوی ...................................................................................

2. 5- انواع خلق و خو ...............................................................................................

2. 6- ارزیابی خصوصیات خلقی در کودکان نوپا ....................................................

2. 7- عوامل مؤثر در خلق و خو ..............................................................................

2. 7. 1- عوامل ژنتیکی .............................................................................................

2. 7. 2- عوامل محیطی .............................................................................................

2. 7. 2. 1- خانواده ..................................................................................................

2. 7. 2. 2- مراحل دلبستگی از دیدگاه بولبی ............................................................

2. 7. 2. 3- انواع دلبستگی .......................................................................................

2. 7. 3- شیوه‌های فرزند پروری .............................................................................

2. 7. 3. 1- انواع شیوه‌های فرزند پروری ................................................................

2. 7. 4- اصول انضباطی ..........................................................................................

2. 8- اختلالات و مشکلات خلقی در کودکان نوپا .....................................................

2. 9- محرومیت عاطفی و اثرات نگهداری کودکان در مؤسسات شبانه‌روزی ........

فصل سوم : روش تحقیق

3. 1- مقدمه ..............................................................................................................

3. 2- جامعه‌ی آماری ...............................................................................................

3. 3- نمونه و روش نمونه‌گیری ..............................................................................

3. 4- ابزار پژوهش ..................................................................................................

3. 5- روش گردآوری داده‌ها ..................................................................................

3. 6- نوع پژوهش ....................................................................................................

3. 7- روش آماری ...................................................................................................

فصل چهارم: یافته‌های پژوهش

4. 1- مقدمه ..............................................................................................................

تجزیه و تحلی نمرات میانگین و انحراف استاندارد متغیر‌های ..................................

خلق و خو در دو گروه عادی و بهزیستی ................................................................

تجزیه و تحلیل نمرات متغیر خلق و خوی منفی در دو گروه ....................................

تجزیه و تحلیل نمرات متغیر شدت ابراز احساسات ..................................................

تجزیه و تحلیل نمرات متغیر غریبگی کردن ...............................................................

فصل پنجم :‌بحث و نتیجه‌گیری ...............................................................................

بحث و نتیجه‌گیری فرضیه‌ی دوم پژوهش ...............................................................

بحث و نتیجه‌گیری فرضیه‌ی سوم پژوهش ..............................................................

بحث و نتیجه‌گیری فرضیه‌ی چهارم پژوهش ...........................................................

بحث و نتیجه‌گیری فرضیه‌ی پنجم پژوهش ..............................................................

5. 7- محدودیت‌‌های پژوهش ....................................................................................

5. 8- پیشنهاد‌های پژوهشی.......................................................................................

5. 9- پیشنهاد‌های اجرایی ........................................................................................

منابع فارسی ..............................................................................................................

منابع انگلیسی ............................................................................................................

هدف از انجام این پژوهش مقایسه‌ی خلق و خوی کودکان نوپا در شیرخوارگاه‌های مراکز بهزیستی با کودکان نوپای همسال در شرایط عادی بوده است. در این پژوهش سعی کردیم خلق و خوی کودکان نوپا در گروه را از لحاظ چهار مؤلفه‌ی خلق و خو شامل: خلق و خوی منفی، کندی سازگاری با تغییرات، شدت ابزار احساسات و غریبگی کردن را با هم مقایسه کنیم.

جامعه‌ی آماری در این پژوهش، شامل 30 کودک نوپا در شیرخوارگاه‌های مراکز بهزیستی و 30 کودک نوپای همسال که در شرایط عادی رشد و پرورش می یابند، می‌باشد. که ما برای دسترسی به آنها، این کودکان را به صورت تصادفی از سه مهد کودک در شمال، جنوب غرب و شرق تهران انتخاب کردیم.

وسیله‌ی اندازه‌گیری، آزمون ارزیابی تصویری خلق و خوی، کلارک استورات، فتیز پاتریک و گلدبرگ می‌باشد. این آزمون که برای اندازه‌گیری دشواری خلق و خوی کودکان نوپا در سال 2000 میلادی ساخته شده است، خلق و خوی کودکان نوپا را از لحاظ، منفی بودن، کندی سازگاری با تغییرات، شدت ابراز احساسات و غریبگی کردن مورد ارزیابی قرار می‌دهد. که برای ارزیابی میزان پایایی و اعتبار آزمون در ایران، ابتدا آن را بر روی نمونه‌ای 50 نفری از کودکان نوپای عادی که از سه مهد کودک در شمال، جنوب غرب و شرق تهران به طور تصادفی انتخاب شده بودند اجرا کردیم که میزان اعتبار آزمون 93% درصد بدست آمد که نشان می‌دهد، آزمون از اعتبار بالایی برخوردار است.

ادامه مطلب و دریافت فایل

پاورپوینت بررسی خواص مکانیکی بتن حاوی خاکستر برگ بامبو:دانلود پاورپوینت بررسی خواص مکانیکی بتن حاوی خاکستر برگ بامبو,ملات سیمانی حاوی خاکستر برگ بامبو,دانلود پاورپوینت خواص ملات سیمانی حاوی خاکستر برگ بامبو,ملات سیمانی با خاکستر برگ بامبو,ویژگیهای سیمانهای حاوی پوزولانهای خاکستر گیاهان,بامبو,پروژه,پژوهش,مقاله,جزوه,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود جزوه,دانلود تحقیق

پاورپوینت درس 17 تفکر و سواد رسانه ای ، بازی زندگی است:پاورپوینت درس 17 تفکر و سواد رسانه ای,پاورپوینت درس تفکر و سواد رسانه ای,پاورپوینت تفکر و سواد رسانه ای,تفکر و سواد رسانه ای, بازی زندگی است

پاورپوینت نقش رنگ در طبیعت و معماری (بخش دوم):نقش رنگ درطبیعت و معماری,پاورپوینت نقش رنگ درطبیعت و معماری,دانلود پاورپوینت نقش رنگ درطبیعت و معمای,نقش رنگ درطبیعت,پاورپوینت نقش رنگ درطبیعت,دانلود پاورپوینت نقش رنگ درطبیعت,نقش رنگ درمعماری,پاورپوینت نقش رنگ درمعماری,دانلود پاورپوینت نقش رنگ درمعماری,دایره رنگ از ایجاد تا تکامل ,پاورپوینت دایره رنگ از ایجاد تا تکامل ,دانلود پاورپوینت

مبانی نظری عشق و دوستی نظریه پرخاشگری و بازیهای رایانه ای:دانلود مبانی نظری عشق ودوستی نظریه پرخاشگری وبازیهای رایانه ای,مبانی نظری,پیشینه تحقیق,دانلود مبانی نظری,دانلود پیشینه تحقیق

پاورپوینت اقلیم و آب و هوای ایران:دانلود پاورپوینت اقلیم وآب و هوای ایران,پاورپوینت اقلیم وآب و هوای ایران,اقلیم ,آب و هوا,ایران

پاورپوینت بودجه بندی سرمایه ای در وضعیت های نامطمئن:دانلود پاورپوینت بودجه بندی سرمایه ای در وضعیت های نامطمئن,ریسک در چهارچوب بودجه بندی سرمایه ,مفروضات بودجه بندی سرمایه ای ,ارزش موردانتظار یک جدول توزیع احتمالات,واریانس و انحراف معیار,ریسک ، بازده و ارزش فعلی خالص طرح ,ریسک صاحبان سرمایه و شرکت ,ریسک مجموعه سهام و بازده سرمایه ,تجزیه ریسک پرتفوی ,ارزش فعلی خالص طرح بر مبنای نرخ تنزیل تع

پاورپوینت نفوذپذیری ( فصل اول محیط پاسخده):دانلود پاورپوینت نفوذپذیری ( فصل اول محیط پاسخده) ,نفوذپذیری ( فصل اول محیط پاسخده),نفوذپذیری,پاورپوینت نفوذپذیری در معماری,محیط پاسخده ,فصل اول محیط پاسخده,پاورپوینت نفوذپذیری ( فصل اول محیط پاسخده) ,نفوذپذیری در معماری

گوسفند نژاد ماکوئی:گوسفند نژاد ماکوئی

رابطه بین عزت نفس مدیران و اثر بخشی آنان در مدارس راهنمایی:عزت نفس ,مدیران, اثر بخشی ,مدارس ,خود,خودپنداره,جنسیت,مقاله,پژوهش,تحقیق,پروژه,دانلود مقاله,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود پروژه

پاورپوینت نظام سرمایه داری چیست:پاورپوینت نظام سرمایه داری چیست,دانلود پاورپوینت نظام سرمایه داری چیست,پاورپوینت رایگان نظام سرمایه داری چیست,پاورپوینت تعریف نظام سرمایه داری,پاورپوینت مفهوم نظام سرمایه داری,پاورپوینت آشنایی با نظام سرمایه داری,پاورپوینت اقتصاد بازار آزاد,پاورپوینت سرمایه‌ گذاری آزاد,پاورپوینت کاپیتالیسم چیست,دانلود نظام سرمایه داری چیست,نظام سرمایه داری چیست,تحقیق نظام سرمایه داری چیست,پروژه نظام سرمایه داری چیست,