کاملترین فایل تاثیر هوش سازمانی در اثر بخشی مدیران شهرستان آمل در سال تحصیلی 90-89

تاثیر هوش سازمانی در اثر بخشی مدیران شهرستان آمل در سال تحصیلی 90-89
کلمات کلیدی:هوش سازمانی ,اثر بخشی ,مدیران

موضوع اصلی این پژوهش بررسی تاثیر هوش سازمانی بر اثر بخشی مدیران مدارس شهرستان آمل است ؛اگر مدیران ما دارای ویژگی اثر بخشی مدیران باشند می توانند موجب بهبود آموزش و اشتیاق معلمان به كار شوند و در آینده موجبات رشد و توسعه جامعه را فراهم آورند .

در این پژوهش برآنیم تا به تبیین رابطه رابطه چشم‌انداز استراتژیك ،اعتقاد به سرنوشت مشترك ، عملكرد كاركنان در خصوص میل به تغییر ، تاثیر روحیه ، شاخص اتحاد و توافق ،كاربرد دانش و برخورد مدیران در رابطه با عملكرد كاركنان بر اثر بخشی مدیران بپردازیم .

متغیر مستقل مورد مطالعه تحقیقهوش سازمانی و متغیر وابسته در این تحقیق اثر بخشی مدیران می باشد . این تحقیق از نظر شیوه جمع­آوری اطلاعات، توصیفی از نوع زمینه یابی است است.

قلمرو موضوعی این تحقیق بررسی رابطه بین هوش سازمانی و اثر بخشی مدیران می باشد. .قلمرو زمانی تحقیق سال تحصیلی 90-89 می باشد. و قلمرو مکانی تحقیق، مدارس ابتدایی ،راهنمایی و متوسطه شهر آمل می باشد.

جامعه آماری این پژوهش مدیران زن و مرد در سال تحصیلی 90-89 در سه پایه ابتدایی،راهنمایی ،دبیرستان دختران و پسران در شهر آمل می باشد. كه تعداد كل آنها 451N=نفر می باشد .

در این تحقیق به دلیل محدود بودن جامعه آماری به استناد جدول گرجسی و مورگان (برآورد حجم نمونه از روی حجم جامعه ) 208N=نفر به عنوان نمونه انتخاب شده اند .

ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته بوده که بر اساس اهداف و سئوالات اصلی تحقیق ساخته شده است. برای ساخت ابزار پژوهش، ابتدا محقق بسیاری از منابع مرتبط را بررسی نموده، و سپس نظر و پیشنهادات اساتید راهنما، مشاور و مسئولین و متخصصان در تدوین پرسشنامه به کار بسته شد. در نهایت با توجه به تجزیه و تحلیل یافته ها تمامی فرضیه ها تایید شدند .

فهرست مطالب

1

چکیده

فصل یکم:کلیات پژوهش

2

1-1-مقدمه

3

1-2-بیان مسئله

4

1-3-اهمیت وضرورت تحقیق

6

1-4-اهداف تحقیق

7

1-5-فرضیه ها

7

1-6-سوالات ویزه پژوهش

8

1-7-متغیر های پژوهش

9

1-8-تعاریف نظری و عملیاتی پژوهش

فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق

13

2-1-مقدمه

14

2-2-مبانی نظری

48

2-3- پیشینه تحقیق

48

2-2-1- تحقیقات داخلی

52

2-2-2- تحقیقات خارجی

فصل سوم :روش شناسی تحقیق

54

3-1-مقدمه

54

3-2-نوع تحقیق

55

3-3-جامعه آماری

55

3-4- نمونه و روش نمونه گیری

56

3-5-ابزار جمع آوری داده ها

57

3-6-روایی و پایایی ابزار اندازه گیری

60

3-7-روش جمع آوری داده ها

60

3-8-روش آماری تجزیه و تحلیل داده ها

فصل چهارم :تجزیه و تحلیل یافته ها

63

مقدمه

فصل پنجم :نتیجه گیری و پیشنهاد ها

91

5-1-خلاصه

93

5-2-نتیجه گیری

94

5-3-پیشنهاد ها

95

5-4-محدودیتها

96

5-5-منابع

ضمائم

فهرست جداول

عناوین

صفحه

جدول فراوانی 1-4

64

جدول فراوانی 2-4

65

جدول فراوانی 3-4

66

جدول فراوانی 4-4

67

جدول فراوانی 5-4

68

جدول فراوانی 6-4

69

جدول فراوانی 7-4

70

جدول فراوانی 8-4

71

جدول فراوانی 9-4

72

جدول فراوانی 10-4

73

جدول فراوانی 11-4

74

جدول فراوانی 12-4

75

جدول فراوانی 13-4

76

جدول فراوانی 14-4

77

جدول فراوانی 15-4

78

جدول فراوانی 16-4

79

جدول فراوانی 17-4

80

جدول فراوانی 18-4

81

فهرست نمودارها

عناوین

صفحه

نمودار فراوانی 1-4

64

نمودار فراوانی 2-4

65

نمودار فراوانی 3-4

66

نمودار فراوانی 4-4

67

نمودار فراوانی 5-4

68

نمودار فراوانی 6-4

69

نمودار فراوانی 7-4

70

نمودار فراوانی 8-4

71

نمودار فراوانی 9-4

72

ادامه مطلب و دریافت فایل

پاورپوینت زندگينامه هنری فایول:پاورپوینت زندگينامه هنری فایول,دانلود پاورپوینت زندگينامه هنری فایول,پاورپوینت رایگان زندگينامه هنری فایول,پاورپوینت نظریه مدیریت اداری هنری فایول,پاورپوینت زندگینامه هنری فایول,پاورپوینت آشنایی با هنری فایول,دانلود زندگينامه هنری فایول,زندگينامه هنری فایول,تحقیق زندگينامه هنری فایول,پروژه زندگينامه هنری فایول,دانلود پاورپوینت نظریه مدیریت اداری هنری فایول,دانلود پاورپوینت زندگینامه هنری فایول,دانلود پاورپوینت آشنایی با هنری فایول ,

پاورپوینت بررسی اصول و مبانی معماری پایدار(کارهای ریچارد راجرز):دانلود پاورپوینت بررسی اصول و مبانی معماری پایدار(کارهای ریچارد راجرز) ,بررسی اصول و مبانی معماری پایدار(کارهای ریچارد راجرز) ,معماری پایدار,پاورپوینت آثار ریچارد راجرز,ریچارد راجرز,پاورپوینت بررسی اصول و مبانی معماری پایدار(کارهای ریچارد راجرز

پاورپوینت قالب بالا رونده:دانلود پاورپوینت قالب بالا رونده,معرفی قالب بالا رونده,پاورپوینت قالب لغزنده,قالب لغزان,قال های پرنده,سیستم قالب بالارونده,دانلود پاورپوینت عمرانی,بررسی سیستم قالب بالارونده,قالب لغزنده ,بالابر

پاورپوینت تأثیر اعتیاد مادران باردار بر نوزادان:پاورپوینت تأثیراعتیاد مادران باردار بر نوزادان,دانلود پاورپوینت تأثیراعتیاد مادران باردار بر نوزادان,دانلود تأثیراعتیاد مادران باردار بر نوزادان,پاورپوینت اعتیاد,دانلود پاورپوینت اعتیاد,دانلود اعتیاد,دانلود,روانشناسی,اعتیاد ,روانشناسی اعتیاد,دانلود پاورپوینت,دانلود پاورپوینت روانشناسی

پاورپوینت سندرم موبیس:پاورپوینت سندرم موبیس,دانلود پاورپوینت سندرم موبیس,دانلود سندرم موبیس,سندرم موبیس,تحقیق سندرم موبیس,دانلود تحقیق سندرم موبیس,پروژه سندرم موبیس,دانلود پروژه سندرم موبیس,پاورپوینت MOBIUS SYNDROME,دانلود پاورپوینت MOBIUS SYNDROME,روانشناسی ادراک و احساس,پاورپوینت روانشناسی ادراک و احساس,دانلود پاورپوینت روانشناسی ادراک و احساس,دانلود,رو

پاورپوینت كاربرد اصول مدیریت در سازمانهای ورزشی _ سازماندهی:ئانلود پاورپوینت كاربرد اصول مدیریت در سازمانهای ورزشی _ سازماندهی,پاورپوینت كاربرد اصول مدیریت در سازمانهای ورزشی _سازماندهی,كاربرد اصول مدیریت در سازمانهای ورزشی,سازماندهی,اصول مدیریت در سازمانهای ورزشی,سازماندهی در سازمانهای ورزشی,مدیریت در سازمانهای ورزشی,كاربرد سازماندهی در مدیریت سازمانهای ورزشی,كاربرد سازماندهی,سازمان برمبنای وظیفه

پاورپوینت معماری منار جنبان :منار جنبان,پاورپوینت منار جنبان,دانلود پاورپوینت منار جنبان,پاورپوینت معماری منار جنبان,معماری منار جنبان,دانلود پاورپوینت معماری منار جنبان,پاورپوینت معماری,دانلود پاورپوینت معماری,معماری,فنی مهندسی

پاورپوینت دستگاه حرکتی (گفتار 1 فصل 3 زیست یازدهم):پاورپوینت دستگاه حرکتی (گفتار 1 فصل 3 زیست یازدهم) ,پاورپوینت دستگاه حرکتی ,پاورپوینت گفتار 1 فصل 3 زیست یازدهم,دستگاه حرکتی گفتار 1 فصل 3 زیست یازدهم,پاورپوینت گفتار 1 فصل 3 زیست 2

مبانی نظری ارزیابی اراضی GIS:ارزیابی اراضی GIS,مبانی نظری ارزیابی اراضی GIS (فصل دوم تحقیق),مبانی نظری ارزیابی اراضی GIS

پاورپوینت زنجیره ی رفتار رهبری تاننبوم اشمیت:پاورپوینت زنجیره ی رفتار رهبری تاننبوم اشمیت,دانلود پاورپوینت زنجیره ی رفتار رهبری تاننبوم اشمیت,پاورپوینت رایگان زنجیره ی رفتار رهبری تاننبوم اشمیت,دانلود پاورپوینت رایگان زنجیره ی رفتار رهبری تاننبوم اشمیت,پاورپوینت زنجیره رهبری تنن بام اشمیت,دانلود پاورپوینت زنجیره رهبری تنن بام اشمیت,دانلود زنجیره رهبری تنن بام اشمیت,زنجیره رهبری تنن با