خرید اینترنتی فایل بررسی ارتباط هوش هیجانی با پرخاشگری و عملكرد تحصیلی دانش آموزان

بررسی ارتباط هوش هیجانی با پرخاشگری و عملكرد تحصیلی دانش آموزان
کلمات کلیدی:بررسی ارتباط هوش هیجانی با پرخاشگری و عملكرد تحصیلی دانش آموزان,بررسی ارتباط هوش هیجانی با پرخاشگری,عملكرد تحصیلی دانش آموزان,هوش هیجانی با پرخاشگری,پروژه,پژوهش,مقاله,جزوه,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود جزوه,دانلود تحقیق

چكیده تحقیق:

پژوهش حاضر به منظور بررسی ارتباط هوش هیجانی، با هر یك از متغیرهای پرخاشگری و عملكرد تحصیلی دانش آموزان انجام شده است. نمونه مورد بررسی در این پژوهش 200 نفر از دانش آموزان مقطع اول دبیرستان شهرستان اردبیل می باشد كه به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. در این پژوهش از پرسشنامه هوش هیجانی پترایدزوفارنهام و پرسشنامه پرخاشگری ویلیامز استفاده شده است.

همچنین داده های پژوهش با روشهای تحلیل رگرسیون چند متغیری و همبستگی
پیرسون تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان می دهد كه بین هوش هیجانی و پرخاشگری رابطه منفی
)001/0>P ، 44/0-=r) وجود دارد. همچنین بین هوش هیجانی و عملكرد تحصیلی دانش آموزان رابطه معناداری به دست نیامد.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول: كلیات تحقیق ............................................................ .....................................

مقدمه ................................................................................. ......................................................7

بیان مسئله ...................................................................... ...........................................................7.

اهداف تحقیق ............................................................................................................... ...9

سوال پژوهشی .............................................................................................................. ...9

فرضیه های تحقیق ......................................................................................................... ...9

اهمیت و ضرورت تحقیق ............................................................................................... ...9

تعاریف متغیرها .............................................................................................................. .10

فصل دوم: زمینه و پیشینه تحقیق ............................................................................... ....

تاریخچه هوش هیجانی .................................................................................................. 12

هوش اجتماعی ............................................................................................................. 13

كفایت اجتماعی ............................................................................................................ 13

كفایت هیجانی .............................................................................................................. 15

هوش هیجانی و هوش عمومی ........................................................................................ 16

هوش هیجانی و موفقیت تحصیلی .................................................................................... 17

شرح كلی خرده مقیاسهای EQ-i بار- اون ........................................................................ 18

تحقیقات انجام شده در زمینه هوش هیجانی در ایران ......................................................... 24

پرخاشگری ................................................................................................................ ....

تعریف پرخاشگری .......................................................................................................... 24

انواع پرخاشگری ........................................................................................................... 25

نظریه های پرخاشگری .................................................................................................... 26

عوامل موثر بر پرخاشگری .............................................................................................. 31

تفاوتهای جنسیتی در پرخاشگری ...................................................................................... 33

ثبات پرخاشگری ............................................................................................................ 34

روشهای كنترل پرخاشگری ............................................................................................. 35

فصل سوم: روش تحقیق ........................................................................................... ..

روش تحقیق.................................................................................................................. 39

جامعه آماری ................................................................................................................ 39

نمونه آماری ................................................................................................................. 39

ابزار تحقیق .................................................................................................................. 39

روش اجرا .................................................................................................................... 40

روش های تجزیه و تحلیل .............................................................................................. 40

فصل چهارم: نتایج تحقیق ......................................................................................... ...

یافته های توصیفی ......................................................................................................... 44

یافته های مربوط به فرضیه ها .......................................................................................... 44

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری ................................................................................... ...

بحث و نتیجه گیری ....................................................................................................... 49

محدودیت ها ............................................................................................................... 50

پیشنهادات .................................................................................................................... 50

منابع و مأخذ................................................................................................................. 51

ادامه مطلب و دریافت فایل

معرفی کامل رشته بدمینتون:بدمینتون,تحقیق,دانلود تحقیق,دانلود تحقیق تربیت بدنی,دانلود تحقیق بدمینتون,معرفی کامل رشته بدمینتون,تحقیق,پژوهش,مقاله,پروژه,دانلود تحقیق,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود پروژه

پاورپوینت بررسی اثر افزودن آرد سویا روی خواص رئولوژیک خمیر و ارگانولپتیک نان گندم و بهبود اثرات منفی آن:پاورپوینت بررسی اثر افزودن آرد سویا روی خواص رئولوژیک خمیر و ارگانولپتیک نان گندم و بهبود اثرات منفی آن ,بررسی اثر افزودن آرد سویا روی خواص رئولوژیک خمیر و ارگانولپتیک نان گندم و بهبود اثرات منفی آن ,اثر افزودن آرد سویا روی خواص رئولوژیک خمیر و ارگانولپتیک نان گندم و بهبود اثرات منفی آن ,تحقیق بررسی اثر افزودن آرد سویا روی خواص رئولوژیک خمیر و ارگانولپتیک نان گندم و بهبود اثرات منفی آن ,

پاورپوینت بررسی ضرائب ایمنی در پایداری شیروانی‌ها:پاورپوینت ضرائب ایمنی در پایداری شیروانی‌ها,دانلود پاورپوینت ضرائب ایمنی در پایداری شیروانی‌ها,دانلود بررسی پاورپوینت ضرائب ایمنی در پایداری شیروانی‌ها,بررسی پاورپوینت ضرائب ایمنی در پایداری شیروانی‌ها,ضرائب ایمنی در پایداری شیروانی‌ها, پایداری شیروانی‌ها,تحقیق شیروانی ها,شیروانی ها,پروژه,پژوهش,مقاله,جزوه,تحقیق,دانلود پروژه,دانلو

پاورپوینت بررسی نمایانگر زیست بوم در محله باغ فیض:پاورپوینت بررسی و تحلیل نمایانگر زیست بوم در محله باغ فیض ,نمایانگر زیست بوم در محله باغ فیض,پاورپوینت محله باغ فیض,بررسی نمایانگر زیست بوم در محله باغ فیض,نمایانگر زیست بوم ,محله باغ فیض,پاورپوینت نمایانگر زیست بوم در محله باغ فیض,نمایانگر

کمیک استریپ:تعریف کمیک استریپ,تاریخچه کمیک استریپ,انواع سبكهای كمیك استریپ,کمیک استریپهای علمی تخیلی,کمیک استریپهای مذهبی,کمیکهای زیرزمینی,شروع کمیک استریپ در ایران,سیر تحولات کمیک استریپ و تأثیر آن بر دیگر رسانه‌ها,تأثیر کمیک استریپ بر سینما,تمبرهای کمیک,کمیک استریپ ریشه اصلی انیمیشن,آشنایی با تعدادی از شخصیت‌های معروف به كمیك استریپ,چگونه یک کمی

پیشینه و مبانی نظری فناوری اطلاعات و سبک رهبری تحول گرا و تعامل گرا:پیشینه ومبانی نظری فناوری اطلاعات وسبک رهبری تحول گرا و تعامل گرا,مبانی نظری فناوری اطلاعات وسبک رهبری تحول گرا و تعامل گرا,پیشینه نظری فناوری اطلاعات وسبک رهبری تحول گرا و تعامل گرا,پیشینه ومبانی نظری, فناوری اطلاعات وسبک رهبری تحول گرا و تعامل گرا,پیشینه تحقیق و مبانی نظری,پیشینه تحقیق,مبانی نظری,مبانی نظری و پیشینه تحقیق

پاورپوینت سازه‌ های پیچ و مهره:سازه‌ های پیچ و مهره,پاورپوینت سازه‌ های پیچ و مهره,دانلود پاورپوینت سازه‌ های پیچ و مهره,مزایا و معایب اتصالات پیچی‌,پاورپوینت مزایا و معایب اتصالات پیچی‌,دانلود پاورپوینت مزایا و معایب اتصالات پیچی‌,‌انواع پیچ ‌ها‌ در اتصالات,پاورپوینت ‌انواع پیچ ‌ها‌ در اتصالات,‌دانلود پاورپوینت انواع پیچ ‌ها‌ در اتصالات,مهندسی عمران,ساختمان,سازه,پا

بررسی تاثیر مالكیت سهام مدیریت برارتباط بین ثبات سود واقلام تعهدی درشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران:بررسی تاثیر مالكیت سهام مدیریت برارتباط بین ثبات سود واقلام تعهدی درشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران,بررسی تاثیر مالكیت سهام مدیریت برارتباط بین ثبات سود واقلام تعهدی درشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران,بررسی تاثیر مالكیت سهام مدیریت برارتباط بین ثبات سود واقلام تعهدی درشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مبانی نظری رضایت شغلی و عوامل موثر در ایجاد رضایت و رغبت شغلی:مبانی نظری رضایت شغلی و عوامل موثر در ایجاد رضایت و رغبت شغلی,مبانی نظری رضایت شغلی ,مبانی نظری عوامل موثر در ایجاد رضایت و رغبت شغلی,مبانی نظری, رضایت شغلی,عوامل موثر در ایجاد رضایت و رغبت شغلی

مبانی فلسفه عرفانی ایرانی – اسلامی:مبانی ,فلسفه عرفانی ایرانی – اسلامی,پروژه,پژوهش,جزوه ,مقاله,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود جزوه ,دانلود مقاله,دانلود تحقیق