خرید اینترنتی فایل بررسی ارتباط هوش هیجانی با پرخاشگری و عملكرد تحصیلی دانش آموزان

بررسی ارتباط هوش هیجانی با پرخاشگری و عملكرد تحصیلی دانش آموزان
کلمات کلیدی:بررسی ارتباط هوش هیجانی با پرخاشگری و عملكرد تحصیلی دانش آموزان,بررسی ارتباط هوش هیجانی با پرخاشگری,عملكرد تحصیلی دانش آموزان,هوش هیجانی با پرخاشگری,پروژه,پژوهش,مقاله,جزوه,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود جزوه,دانلود تحقیق

چكیده تحقیق:

پژوهش حاضر به منظور بررسی ارتباط هوش هیجانی، با هر یك از متغیرهای پرخاشگری و عملكرد تحصیلی دانش آموزان انجام شده است. نمونه مورد بررسی در این پژوهش 200 نفر از دانش آموزان مقطع اول دبیرستان شهرستان اردبیل می باشد كه به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. در این پژوهش از پرسشنامه هوش هیجانی پترایدزوفارنهام و پرسشنامه پرخاشگری ویلیامز استفاده شده است.

همچنین داده های پژوهش با روشهای تحلیل رگرسیون چند متغیری و همبستگی
پیرسون تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان می دهد كه بین هوش هیجانی و پرخاشگری رابطه منفی
)001/0>P ، 44/0-=r) وجود دارد. همچنین بین هوش هیجانی و عملكرد تحصیلی دانش آموزان رابطه معناداری به دست نیامد.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول: كلیات تحقیق ............................................................ .....................................

مقدمه ................................................................................. ......................................................7

بیان مسئله ...................................................................... ...........................................................7.

اهداف تحقیق ............................................................................................................... ...9

سوال پژوهشی .............................................................................................................. ...9

فرضیه های تحقیق ......................................................................................................... ...9

اهمیت و ضرورت تحقیق ............................................................................................... ...9

تعاریف متغیرها .............................................................................................................. .10

فصل دوم: زمینه و پیشینه تحقیق ............................................................................... ....

تاریخچه هوش هیجانی .................................................................................................. 12

هوش اجتماعی ............................................................................................................. 13

كفایت اجتماعی ............................................................................................................ 13

كفایت هیجانی .............................................................................................................. 15

هوش هیجانی و هوش عمومی ........................................................................................ 16

هوش هیجانی و موفقیت تحصیلی .................................................................................... 17

شرح كلی خرده مقیاسهای EQ-i بار- اون ........................................................................ 18

تحقیقات انجام شده در زمینه هوش هیجانی در ایران ......................................................... 24

پرخاشگری ................................................................................................................ ....

تعریف پرخاشگری .......................................................................................................... 24

انواع پرخاشگری ........................................................................................................... 25

نظریه های پرخاشگری .................................................................................................... 26

عوامل موثر بر پرخاشگری .............................................................................................. 31

تفاوتهای جنسیتی در پرخاشگری ...................................................................................... 33

ثبات پرخاشگری ............................................................................................................ 34

روشهای كنترل پرخاشگری ............................................................................................. 35

فصل سوم: روش تحقیق ........................................................................................... ..

روش تحقیق.................................................................................................................. 39

جامعه آماری ................................................................................................................ 39

نمونه آماری ................................................................................................................. 39

ابزار تحقیق .................................................................................................................. 39

روش اجرا .................................................................................................................... 40

روش های تجزیه و تحلیل .............................................................................................. 40

فصل چهارم: نتایج تحقیق ......................................................................................... ...

یافته های توصیفی ......................................................................................................... 44

یافته های مربوط به فرضیه ها .......................................................................................... 44

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری ................................................................................... ...

بحث و نتیجه گیری ....................................................................................................... 49

محدودیت ها ............................................................................................................... 50

پیشنهادات .................................................................................................................... 50

منابع و مأخذ................................................................................................................. 51

ادامه مطلب و دریافت فایل

پاورپوینت تدوین سیاستهای حسابداری:دانلود پاورپوینت تدوین سیاستهای حسابداری,سیاستهای حسابداری,نتیجه های اقتصادی وسیاسی حاصل ازسیاستهای حسابداری,دیدگاههای مخالف وموافق تدوین مقررات حسابداری,مدیریت برفرآیند سیاستهای حسابداری,سیاست گذاری درسطح شرکت,سیاست گذاری فراسوی مرزهای شرکت,روشهای تدوین سیاستهای حسابداری,نتیجه های اقتصادی واجتماعی سیاستهای حسابداری,اثرسیاستهای حسابداری ب

پاورپوینت استاندارد حسابرسی شماره 62: استفاده از نتایج کار کارشناس:دانلود پاورپوینت استاندارد حسابرسی شماره 62 استفاده از نتایج کار کارشناس,تعریفکارشناس,نیاز به خدمات کارشناس,ارزیابی صلاحیت حرفه ای وبیطرفی کارشناس,ارزیابی نتایج کار کارشناس,اشاره به کارشناس در گزارش حسابرس

پروژه طرح کارآفرینی تولید چیپس میوه:پروژه کارافرینی تولید چیپس میوه,طرح توجیهی تولید چیپس میوه,کارآفرینی تولید چیپس میوه,دانلود پروژه تولید چیپس میوه,دانلود کارآفرینی تولید چیپس میوه,طرح توجیه فنی تولید چیپس میوه,توجیه اقتصادی تولید چیپس میوه

تعلیق اجرای مجازات:تعلیق اجرای مجازات,تعلیق تعقیب ,تعلیق صدور حكم محكومیت ,تعلیق ,مجازات

پاورپوینت ستون های سنگی:ستون‌های سنگی,پاورپوینت ستون‌های سنگی,ستون‌های سنگی,‌روش‌های تسلیح کردن ستون‌های سنگی,پاورپوینت ‌روش‌های تسلیح کردن ستون‌های سنگی,‌روش‌های تسلیح کردن ستون‌های سنگی,معماری,پاورپوینت معماری ,دانلود پاورپوینت معماری ,معماری داخلی ,پاورپوینت معماری داخلی,دانلود پاورپوینت معماری داخلی,مهندسی معماری ,پاورپوینت مهندسی معماری ,دانلود پاورپوی

دانلود پاورپوینت سیستم و مدیریت توزیع ( فصل دهم کتاب مدیریت بازاریابی احمد روستا و همکاران):دانلود پاورپوینت سیستم و مدیریت توزیع ( فصل دهم کتاب مدیریت بازاریابی احمد روستا و همکاران ),تعریف توزیع,مدیریت کانال های توزیع,انواع واسطه ها,مراحل تصمیمات مهم در طراحی کانال های توزیع,مراحل طراحی کانال های توزیع,عوامل شناسایی کانال های مختلف ,ارزیابی و گزینش کانالها ,ارزیابی و گزینش کانالها ,کانالهای اصلی توزیع,شبکه توزیع,خرده فروشها

پاورپوینت عقل و ارتباط آن با دین:پاورپوینت عقل و ارتباط آن با دین,عقل,دین,عقل و ارتباط آن با دین,ارتباط عقل با دین,نحقیق درمورد ارتباط عقل با دین,دانلود مقاله عقل و ارتباط آن با دین,پاورپوینت عقل,دانلود بررسی ارتباط عقل با دین,دانلود پاورپوینت بررسی عقل و ارتباط آن با دین

پاورپوینت آشنایی با مرمت ابنیه یکی از وردی های با هویت کوچه بلاغی:پاورپوینت آشنایی با مرمت ابنیه یکی از وردی های با هویت کوچه بلاغی ,پاورپوینت آشنایی با مرمت ابنیه ,پاورپوینت وردی های با هویت کوچه بلاغی ,پاورپوینت وردی با هویت ,پاورپوینت آشنایی با مرمت ,پاورپوینت مرمت ابنیه ,آشنایی با مرمت ابنیه یکی از وردی های با هویت کوچه بلاغی ,آشنایی با مرمت ابنیه ,وردی های با هویت کوچه بلاغی ,کوچه بلاغی

پاورپوینت آموزش درس پانزدهم کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم ( انواع لباس ):درس 15 مطالعات اجتماعی ششم ,درس پانزده مطالعات ششم ,ششم ابتدایی ,پاورپوینت 15 مطالعات اجتماعی ,درس انواع لباس ,انواع لباس

مبانی نظری ضریب قیمت ، پیش بینی عملکرد آتی شرکت:دانلود مبانی نظری ضریب قیمت ، پیش بینی عملکرد آتی شرکت,مبانی نظری,پیشینه تحقیق,دانلود مبانی نظری,دانلود پیشینه تحقیق