خرید اینترنتی فایل بررسی ارتباط هوش هیجانی با پرخاشگری و عملكرد تحصیلی دانش آموزان

بررسی ارتباط هوش هیجانی با پرخاشگری و عملكرد تحصیلی دانش آموزان
کلمات کلیدی:بررسی ارتباط هوش هیجانی با پرخاشگری و عملكرد تحصیلی دانش آموزان,بررسی ارتباط هوش هیجانی با پرخاشگری,عملكرد تحصیلی دانش آموزان,هوش هیجانی با پرخاشگری,پروژه,پژوهش,مقاله,جزوه,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود جزوه,دانلود تحقیق

چكیده تحقیق:

پژوهش حاضر به منظور بررسی ارتباط هوش هیجانی، با هر یك از متغیرهای پرخاشگری و عملكرد تحصیلی دانش آموزان انجام شده است. نمونه مورد بررسی در این پژوهش 200 نفر از دانش آموزان مقطع اول دبیرستان شهرستان اردبیل می باشد كه به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. در این پژوهش از پرسشنامه هوش هیجانی پترایدزوفارنهام و پرسشنامه پرخاشگری ویلیامز استفاده شده است.

همچنین داده های پژوهش با روشهای تحلیل رگرسیون چند متغیری و همبستگی
پیرسون تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان می دهد كه بین هوش هیجانی و پرخاشگری رابطه منفی
)001/0>P ، 44/0-=r) وجود دارد. همچنین بین هوش هیجانی و عملكرد تحصیلی دانش آموزان رابطه معناداری به دست نیامد.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول: كلیات تحقیق ............................................................ .....................................

مقدمه ................................................................................. ......................................................7

بیان مسئله ...................................................................... ...........................................................7.

اهداف تحقیق ............................................................................................................... ...9

سوال پژوهشی .............................................................................................................. ...9

فرضیه های تحقیق ......................................................................................................... ...9

اهمیت و ضرورت تحقیق ............................................................................................... ...9

تعاریف متغیرها .............................................................................................................. .10

فصل دوم: زمینه و پیشینه تحقیق ............................................................................... ....

تاریخچه هوش هیجانی .................................................................................................. 12

هوش اجتماعی ............................................................................................................. 13

كفایت اجتماعی ............................................................................................................ 13

كفایت هیجانی .............................................................................................................. 15

هوش هیجانی و هوش عمومی ........................................................................................ 16

هوش هیجانی و موفقیت تحصیلی .................................................................................... 17

شرح كلی خرده مقیاسهای EQ-i بار- اون ........................................................................ 18

تحقیقات انجام شده در زمینه هوش هیجانی در ایران ......................................................... 24

پرخاشگری ................................................................................................................ ....

تعریف پرخاشگری .......................................................................................................... 24

انواع پرخاشگری ........................................................................................................... 25

نظریه های پرخاشگری .................................................................................................... 26

عوامل موثر بر پرخاشگری .............................................................................................. 31

تفاوتهای جنسیتی در پرخاشگری ...................................................................................... 33

ثبات پرخاشگری ............................................................................................................ 34

روشهای كنترل پرخاشگری ............................................................................................. 35

فصل سوم: روش تحقیق ........................................................................................... ..

روش تحقیق.................................................................................................................. 39

جامعه آماری ................................................................................................................ 39

نمونه آماری ................................................................................................................. 39

ابزار تحقیق .................................................................................................................. 39

روش اجرا .................................................................................................................... 40

روش های تجزیه و تحلیل .............................................................................................. 40

فصل چهارم: نتایج تحقیق ......................................................................................... ...

یافته های توصیفی ......................................................................................................... 44

یافته های مربوط به فرضیه ها .......................................................................................... 44

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری ................................................................................... ...

بحث و نتیجه گیری ....................................................................................................... 49

محدودیت ها ............................................................................................................... 50

پیشنهادات .................................................................................................................... 50

منابع و مأخذ................................................................................................................. 51

ادامه مطلب و دریافت فایل

دانلود پروژه معماری احیا و حفاظت از بافت های با ارزش تاریخی:بازارچه قوام الدوله,بافت معیر,گذر وزیر دفتر,پروژه احیا و حفاظت از بافت های با ارزش تاریخی,دانلود پروژه احیا و حفاظت از بافت های با ارزش تاریخی,مطالعات احیا و حفاظت از بافت های با ارزش تاریخی,دانلود مطالعات احیا و حفاظت از بافت های با ارزش تاریخی,رساله احیا و حفاظت از بافت های با ارزش تاریخی,دانلود رساله احیا و حفاظت از بافت های با ارزش تار

بررسی رابطه بین باورهای غیر منطقی و میزان اضطراب در دانشجویان پسر و دختر:باورهای غیر منطقی , میزان اضطراب ,تفکر,تفکر منطقی,تفکر غیرمنطقی,اضطراب,پژوهش,مقاله,تحقیق,پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود تحقیق,دانلود پروژه

پاورپوینت دکوراسیون مدرن با دیوارهای چوبی:دانلود پاورپوینت دکوراسیون مدرن با دیوارهای چوبی,دکوراسیون مدرن با دیوارهای چوبی,پاورپوینت دیوار چوبی در دکوراسیون,چوب های شناور,دیوار چوبی اتاق خواب,دیوار چوبی در دکوراسیون,پاورپوینت دکوراسیون مدرن با دیوارهای چوبی,پاورپوینت دیوارچوبی در منازل

پاورپوینت آشنایی با مکتب سمبولیسم:آشنایی با مکتب سمبولیسم ,مکتب سمبولیسم ,معماری گائودی ,آثار گائودی,پاورپوینت آشنایی با مکتب سمبولیسم ,پاورپوینت مکتب سمبولیسم ,پاورپوینت معماری گائودی ,پاورپوینت آثار گائودی,دانلود پاورپوینت آشنایی با مکتب سمبولیسم ,دانلود پاورپوینت مکتب سمبولیسم ,پانلود پاورپوینت معماری گائودی ,دانلود پاورپوینت آثار گائودی,سازه ,ساختمان,مهندسی ساختم

پاورپوینت مفهوم حقوقی عقد حواله:پاورپوینت مفهوم حقوقی عقد حواله,دانلود پاورپوینت مفهوم حقوقی عقد حواله,پاورپوینت رایگان مفهوم حقوقی عقد حواله,پاورپوینت عقد حواله چیست,پاورپوینت مفهوم عقد حواله,پاورپوینت تعریف عقد حواله,پاورپوینت آشنایی با مفهوم حقوقی عقد حواله,دانلود مفهوم حقوقی عقد حواله,مفهوم حقوقی عقد حواله,پروژه مفهوم حقوقی عقد حواله,تحقیق مفهوم حقوقی عقد حواله,دانلود پاورپوینت عقد حواله چیست,دانلود پاورپوینت مفهوم عقد حواله,دانلود پاورپوینت تعریف عقد حواله,

رقابت پذیری در زنجیره تامین:رقابت پذیری ,زنجیره تامین,رقابت پذیری در زنجیره تامین,مدیریت زنجیره تامین,شبکه تامین,مزیت رقابتی,تحقیق,پروژه,مقاله,پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود پروژه,دانلود مقاله,دانلود پژوهش

بررسی اثركیفیت حسابرسی بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران:بررسی اثركیفیت حسابرسی بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پاورپوینت مدرسه ی اولین گریس:دانلود پاورپوینت مدرسه ی اولین گریس,مدرسه اولین گریس,پاورپوینت معماری,زاها حدید,بررسی مدرسه ی اولین گریس,پاورپوینت آشنایی با مدرسه ی اولین گریس,پروژه معماری,اولین گریس بریکستن لندن,مدرسه اولین گریس بریکستن لندن,تحلیل آکادمی اولین گریس

پاورپوینت عناصروجزئیات ساختمانی-FRP:دانلود پاورپوینت عناصروجزئیات ساختمانی,FRP,پروژه عناصروجزئیات ساختمانی,اف آر پی,عناصروجزئیات ساختمانی,FRP,FRP,پاورپوینت عناصروجزئیات ساختمانی,FRP,مقاوم سازی سازه های بتنی با روش FRP,پاورپوینتFRP,پاورپوینت بررسی FRP,عناصروجزئیات ساختمانی

پاورپوینت حساب مستقل وجوه درآمد اختصاصی:دانلود پاورپوینت ارائه کلاسی درس حسابداری دولتی,دانلود پاورپوینت حساب مستقل وجوه درآمد اختصاصی,دانلود پاورپوینت ارائه کلاسی با عنوان حساب مستقل وجوه درآمد اختصاصی,مأموریت حساب مستقل وجوه اختصاصی,منابع مالی و ویژگیهای حساب مستقل وجوه درآمد اختصاصی,تعریف درآمد اختصاصی,حسابداری و کنترل بودجه ای,منابع مالی و ویژگی های حساب مستقل وجوه در آمد اخت