خرید اینترنتی فایل کتاب نظریه های روابط بین الملل

کتاب نظریه های روابط بین الملل
کلمات کلیدی:دانلود کتاب نظریه های روابط بین الملل ,کتاب نظریه های روابط بین الملل ,دانلود نظریه های روابط بین الملل ,دانلود کتاب کنکور ,فروشگاه اینترنتی, کسب درآمد اینترنتی ,کسب درآمد از اینترنت ,همکاری در فروش فایل, سیستم فروشگاه دهی , کارافرینی ,کسب و کار,پروژه,پایان نامه,پژوهش,جزوه,مقاله,دانلود پروژه,دانلود پایان نامه,دانلود پژوهش,دانل

کتاب های آمادگی آزمون دکتری رشته روابط بین الملل - ویژه کنکور سال 95 - به همراه تست ها

فصل اول : سیری در مطالعه نظری روابط بین الملل

مقدمه

فصل یک این کتاب، به بررسی مطالعه نظری رشته روابط بین الملل می پردازد. علل تأخیر ورود به عرصه نظریه پـردازی

در روابط بین الملل (تقریباً پس از جنگ جهانی دوم) و مسائل تئوریک این رشته، از مطالب مهم فصل یک می باشد.

تفاوت بین سیاست بین الملل و روابط بین الملل و همچنین دیدگاههای کلان تئوریک نسبت به سیاست و سیاست بـین

الملل از دیگر مباحث مطرح شده در این فصل می باشد. در پایان این فصل نیز، نکات کلیدی، آزمـون و پاسـخ تشـریحی

گنجانده شده است.

دانشجویان عزیز با مطالعه فصل یک، و آشنایی با مسائل تئوریک، آمادگی ذهنی بیشتری برای مطالعه عوامل مـوثر دیگـر

در مطالعه روابط بین الملل بهدست خواهند آورد.

-علل تأخیر ورود به عرصه نظریه پردازی در روابط بین الملل

روابط بین الملل، به معنای اعم، رشته بسیار وسیعی است که طیف گسترده ای از روابط ـ از سیاسی گرفته تا اقتصـادی،

فرهنگی، تجاری و... را در بر می گیرد.

روابط بین الملل به عنوان یک رشته علمی در آغاز قرن بیستم و اولین کرسی بین الملل ـ که البته بیشتر جنبـه مطالعـه

تاریخ روابط بین الملل را داشت ـ در سال 1919 در دانشگاه ویلز (Wales) در بریتانیا پایه گذاری شد.

گرچه تکوین رشته روابط بین الملل، تا حد زیادی مرهون وقوع جنگ جهانی اول و دوم اسـت، تحـول آن ناشـی از بـروز

وقایع مختلفی است که به طور فزاینده بر پیچیدگی روابط بین الملل می افزودـ برخی از وقـایعی کـه باعـث پیچیـده تـر

شدن روابط بین الملل شده است، به طور خلاصه به شرح زیر است:

1ـ جابجا شدن مرکز قدرت از اروپا به نقاط دیگر: ابتدا بین شوروی و آمریکا و سـپس انتقـال محـور اساسـی قـدرت بـه

آمریکا به عنوان هژمون قدرت فائقه در نظام سلسله مراتبی غیر دستوری.

2ـ ظهور علم و تکنولوژی، اطلاعات و فرهنگ به عنوان عوامل مهمی که مستقیماً بر ساختار بازیگران و ساختار پویشهای

روابط بین الملل موثر است.

3ـ ادامه پیشرفت در جهت ایجاد و تقویت سازمانهای بین المللی مختلف.

نمونه سوالات تستی

1- در تحلیل سطح کلان، توجه به کدام ساختار معطوف می باشد؟

1) فردی 2) نظام ملی 3) نظام بین الملل 4) تصمیم گیری

2ـ دهه های 1970 و 1980 الگوهای مسلط در ادبیات روابط بین الملل به کدام ترتیب ظهور یافتند؟

1) نو واقع گرایی، نولیبرالیسم، انتقادی، کثرت گرایی

2) واقع گرایی/ نو واقعگرایی، لیبرالیسم/ نولیبرالیسم، مارکسیسم/ رادیکالیسم

3) رفتارگرایی/ فرا رفتارگرایی، سنت گرایی/ واقعگرایی، مارکسیسم/ رادیکالیسم

4) نو واقعگرایی/ واقعگرایی ساختاری، نولیبرالیسم/ کثرت گرایی، انتقادی/ پست مدرنیسم

3ـ در کدام یک از امواج تئوریک در روابط بین الملل، محققان حساسیت زیادی نسبت بـه توسـعه نیـافتگی

تئوریک این رشته مطالعاتی در مقایسه با سایر رشته های علوم اجتماعی ابراز نمودند؟

1) اول و دوم 2) سوم 3) چهارم 4) سوم و چهارم

4ـ در دوران استقرارنظام دوقطبی، شوروی ها به جای استفادهازواژهموازنه قدرت اصـطلاح............را بـه کـارمـی

گرفتند.

1) موازنه وحشت 2) همبستگی نیروها 3) موازنه نیروها 4) برتری نیروها

5ـ مفهوم (حاکمیت محدود) در چهارچوب کدام گزینه قابل بررسی است؟

1) اتحادیه های فرامنطقهای و منطقهای 2) اتحادیه های اقتصادی

3) اتحادیه های سیاسی 4) اتحادیه های منطقه ای

6ـ آن نوع نظریه پردازی که بعد از پایان جنگ دوم جهانی آغاز شـده خیلـی ........... اسـت و کـاملاً جنبـه

................. دارد.

1) تاریخی ـ حقوقی 2) حقوقی ـ انتزاعی 3) انتزاعی ـ غیرتاریخی 4) حقوقی ـ غیر تاریخی

پاسخنامه سوالات تستی

1- گزینه 3 صحیح می باشد.

در سطح کلان به نظام بین الملل و فرایندهای آن به طور کلی توجه می شود (صفحه 337 کتاب اصول سیاست خـارجی

و سیاست بین الملل ـ دکتر قوام)

2ـ گزینه 2 صحیح می باشد.

در دهه های 1970 و 1980 سه الگوی مسلط در ادبیات روابط بین الملل ظهور یافت که عبارت بودند از:

واقع گرایی/ نوواقع گرایی ـ لیبرالیزم/ نولیبرالیزم و مارکسیسم/ رادیکالیسم. (صفحه 14 کتاب روابط بین الملل، نظریه هـا

و رویکردها، دکتر قوام)

3ـ گزینه 2 صحیح می باشد.

سومین موج تئوریک در روابط بین الملل اواخر دهه 1950 و اوایل 1960 را در بر می گیرد. در این دوران محققان نسبت

به توسعه نیافتگی تئوریک این رشته در مقایسه با سایر رشته های علوم اجتماعی فوق العاده حساس بودند. (صفحه 327

کتاب اصول سیاست خارجی دکتر قوام)

4ـ گزینه 2 صحیح می باشد.

در دوران استقرار نظام دوقطبی، شوروی ها به جای استفاده از واژه (موازنه قدرت) اصطلاح همبستگی نیروهـا را بـه کـار

می گرفتند. صفحه 309 کتاب اصول سیاست خارجی دکتر قوام)

5ـ گزینه 1 صحیح می باشد.

هم اکنون دکترین حاکمیت محدود هم در مقیاس جهانی مطرح می باشد و هم در چهارچوب اتحادیـه هـای منطقـه ای

قابل بررسی است. (صفحه 312 کتاب اصول سیاست خارجی دکتر قوام)

6ـ گزینه 3 صحیح می باشد.

آن نوع نظریه پردازی که بعد از پایان جنگ دوم جهانی آغاز شده، خیلی انتزاعی است و کاملاً جنبـه غیـر تـاریخی

نوع فایل:Pdf

سایز :4.10 MB

تعداد صفحه:274

ادامه مطلب و دریافت فایل

بررسی رابطه رضایتمندی زناشویی بر بهزیستی روانی دانشجویان:رضایتمندی زناشویی ,بهزیستی روانی ,دانشجویان ,رضایت زناشویی ,بهزیستی روانی گلدبرگ

پاورپوینت تزئینات وابسته به معماری:آجر آبساب آجر پیش بر آجرمهری آجرواكوب و آبمال تتزئینات در معماری اسلامی طاقنما كاربرد تزئینی آجر کاشی با تلفیق آجر کاشی تکرنگ کاشی زرین فام کاشی طلائی کاشی معرق کاشی هفت رنگ کاشی یکرنگ گچبری گنبد کبود مراغه مسجد جامع ورامین مسجد سپهسالار نغول,پاورپوینت معماری,دانلود پاورپوینت

رابطه بین هوش اجتماعی با کیفیت خدمات در بیمارستان های شهرستان بندرعباس:هوش اجتماعی , کیفیت خدمات , بیمارستان ,پردازش اطلاعات اجتماعی, مهارت های اجتماعی, آگاهی اجتماعی,مقاله,پژوهش,تحقیق,پروژه,دانلود مقاله,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود پروژه

پاورپوینت دوران رنسانس:دانلود پاورپوینت دوران رنسانس,دوران رنسانس,پاورپوینت معماری رنسانس,کلیساهای دوران رنسانس,پاورپوینت آشنایی با دوران رنسانس,پاورپوینت دوران رنسانس,مشخصه های رنسانس,رنسانس,پاورپوینت بررسی دوره رنسانس

پاورپوینت بررسی معماری برج آزادی:برج آزادی ,معمار,موقعیت

پاورپوینت مرجع شناسی و روش تحقیق -رشته زبان و ادبیات فارسی:پاورپوینت مرجع شناسی و روش تحقیق رشته زبان و ادبیات فارسی 209 اسلاید,پاورپوینت مرجع شناسی و روش تحقیق رشته زبان و ادبیات فارسی,مرجع شناسی و روش تحقیق رشته زبان و ادبیات فارسی , مرجع شناسی و روش تحقیق

نقد اخبار حوادث (با نگاهی بر رابطه ی جرم و رسانه):نقد اخبار حوادث,رابطه ی جرم و رسانه,نقد اخبار حوادث با نگاهی بر رابطه ی جرم و رسانه,پروژه,پژوهش,مقاله,جزوه,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود جزوه,دانلود تحقیق

پاورپوینت کانکس و خانه های پیش ساخته:دانلود پاورپوینت کانکس و خانه های پیش ساخته,پاورپوینت معرفی کانکس ,پاورپوینت عمرانی,UPVC ,پاورپوینت خانه های پیش ساخته,انواع کانکس ها,پی وی سی,پاورپوینت بررسی کاربرد کانکس,کانکس,خانه های پیش ساخته

پاورپوینت سازمان جهانی حفاظت از منابع طبیعی:پاورپوینت سازمان جهانی حفاظت از منابع طبیعی,دانلود پاورپوینت سازمان جهانی حفاظت از منابع طبیعی,پاورپوینت رایگان سازمان جهانی حفاظت از منابع طبیعی,پاورپوینت اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت,پاورپوینت آشنایی با اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت,پاورپوینت IUCN چیست,پاورپوینت سازمان جهانی حفاظت از منابع طبیعی چیست,پاورپوینت تعریف IUCN,دانلود

پاورپوینت بررسی تاسیسات آب رسانی داخلی ساختمان :پاورپوینت بررسی تاسیسات آب رسانی داخلی ساختمان ,تاسیسات آب رسانی داخلی ساختمان,تحقیق تاسیسات آب رسانی داخلی ساختمان,نحوه ورود آب به ساختمان ,انواع لوله ها ,نحوه اتصال لوله ها ,انتخاب مسیر صحیح عبور لوله ها ,تست سیستم های لوله کشی,