خرید اینترنتی فایل کتاب نظریه های روابط بین الملل

کتاب نظریه های روابط بین الملل
کلمات کلیدی:دانلود کتاب نظریه های روابط بین الملل ,کتاب نظریه های روابط بین الملل ,دانلود نظریه های روابط بین الملل ,دانلود کتاب کنکور ,فروشگاه اینترنتی, کسب درآمد اینترنتی ,کسب درآمد از اینترنت ,همکاری در فروش فایل, سیستم فروشگاه دهی , کارافرینی ,کسب و کار,پروژه,پایان نامه,پژوهش,جزوه,مقاله,دانلود پروژه,دانلود پایان نامه,دانلود پژوهش,دانل

کتاب های آمادگی آزمون دکتری رشته روابط بین الملل - ویژه کنکور سال 95 - به همراه تست ها

فصل اول : سیری در مطالعه نظری روابط بین الملل

مقدمه

فصل یک این کتاب، به بررسی مطالعه نظری رشته روابط بین الملل می پردازد. علل تأخیر ورود به عرصه نظریه پـردازی

در روابط بین الملل (تقریباً پس از جنگ جهانی دوم) و مسائل تئوریک این رشته، از مطالب مهم فصل یک می باشد.

تفاوت بین سیاست بین الملل و روابط بین الملل و همچنین دیدگاههای کلان تئوریک نسبت به سیاست و سیاست بـین

الملل از دیگر مباحث مطرح شده در این فصل می باشد. در پایان این فصل نیز، نکات کلیدی، آزمـون و پاسـخ تشـریحی

گنجانده شده است.

دانشجویان عزیز با مطالعه فصل یک، و آشنایی با مسائل تئوریک، آمادگی ذهنی بیشتری برای مطالعه عوامل مـوثر دیگـر

در مطالعه روابط بین الملل بهدست خواهند آورد.

-علل تأخیر ورود به عرصه نظریه پردازی در روابط بین الملل

روابط بین الملل، به معنای اعم، رشته بسیار وسیعی است که طیف گسترده ای از روابط ـ از سیاسی گرفته تا اقتصـادی،

فرهنگی، تجاری و... را در بر می گیرد.

روابط بین الملل به عنوان یک رشته علمی در آغاز قرن بیستم و اولین کرسی بین الملل ـ که البته بیشتر جنبـه مطالعـه

تاریخ روابط بین الملل را داشت ـ در سال 1919 در دانشگاه ویلز (Wales) در بریتانیا پایه گذاری شد.

گرچه تکوین رشته روابط بین الملل، تا حد زیادی مرهون وقوع جنگ جهانی اول و دوم اسـت، تحـول آن ناشـی از بـروز

وقایع مختلفی است که به طور فزاینده بر پیچیدگی روابط بین الملل می افزودـ برخی از وقـایعی کـه باعـث پیچیـده تـر

شدن روابط بین الملل شده است، به طور خلاصه به شرح زیر است:

1ـ جابجا شدن مرکز قدرت از اروپا به نقاط دیگر: ابتدا بین شوروی و آمریکا و سـپس انتقـال محـور اساسـی قـدرت بـه

آمریکا به عنوان هژمون قدرت فائقه در نظام سلسله مراتبی غیر دستوری.

2ـ ظهور علم و تکنولوژی، اطلاعات و فرهنگ به عنوان عوامل مهمی که مستقیماً بر ساختار بازیگران و ساختار پویشهای

روابط بین الملل موثر است.

3ـ ادامه پیشرفت در جهت ایجاد و تقویت سازمانهای بین المللی مختلف.

نمونه سوالات تستی

1- در تحلیل سطح کلان، توجه به کدام ساختار معطوف می باشد؟

1) فردی 2) نظام ملی 3) نظام بین الملل 4) تصمیم گیری

2ـ دهه های 1970 و 1980 الگوهای مسلط در ادبیات روابط بین الملل به کدام ترتیب ظهور یافتند؟

1) نو واقع گرایی، نولیبرالیسم، انتقادی، کثرت گرایی

2) واقع گرایی/ نو واقعگرایی، لیبرالیسم/ نولیبرالیسم، مارکسیسم/ رادیکالیسم

3) رفتارگرایی/ فرا رفتارگرایی، سنت گرایی/ واقعگرایی، مارکسیسم/ رادیکالیسم

4) نو واقعگرایی/ واقعگرایی ساختاری، نولیبرالیسم/ کثرت گرایی، انتقادی/ پست مدرنیسم

3ـ در کدام یک از امواج تئوریک در روابط بین الملل، محققان حساسیت زیادی نسبت بـه توسـعه نیـافتگی

تئوریک این رشته مطالعاتی در مقایسه با سایر رشته های علوم اجتماعی ابراز نمودند؟

1) اول و دوم 2) سوم 3) چهارم 4) سوم و چهارم

4ـ در دوران استقرارنظام دوقطبی، شوروی ها به جای استفادهازواژهموازنه قدرت اصـطلاح............را بـه کـارمـی

گرفتند.

1) موازنه وحشت 2) همبستگی نیروها 3) موازنه نیروها 4) برتری نیروها

5ـ مفهوم (حاکمیت محدود) در چهارچوب کدام گزینه قابل بررسی است؟

1) اتحادیه های فرامنطقهای و منطقهای 2) اتحادیه های اقتصادی

3) اتحادیه های سیاسی 4) اتحادیه های منطقه ای

6ـ آن نوع نظریه پردازی که بعد از پایان جنگ دوم جهانی آغاز شـده خیلـی ........... اسـت و کـاملاً جنبـه

................. دارد.

1) تاریخی ـ حقوقی 2) حقوقی ـ انتزاعی 3) انتزاعی ـ غیرتاریخی 4) حقوقی ـ غیر تاریخی

پاسخنامه سوالات تستی

1- گزینه 3 صحیح می باشد.

در سطح کلان به نظام بین الملل و فرایندهای آن به طور کلی توجه می شود (صفحه 337 کتاب اصول سیاست خـارجی

و سیاست بین الملل ـ دکتر قوام)

2ـ گزینه 2 صحیح می باشد.

در دهه های 1970 و 1980 سه الگوی مسلط در ادبیات روابط بین الملل ظهور یافت که عبارت بودند از:

واقع گرایی/ نوواقع گرایی ـ لیبرالیزم/ نولیبرالیزم و مارکسیسم/ رادیکالیسم. (صفحه 14 کتاب روابط بین الملل، نظریه هـا

و رویکردها، دکتر قوام)

3ـ گزینه 2 صحیح می باشد.

سومین موج تئوریک در روابط بین الملل اواخر دهه 1950 و اوایل 1960 را در بر می گیرد. در این دوران محققان نسبت

به توسعه نیافتگی تئوریک این رشته در مقایسه با سایر رشته های علوم اجتماعی فوق العاده حساس بودند. (صفحه 327

کتاب اصول سیاست خارجی دکتر قوام)

4ـ گزینه 2 صحیح می باشد.

در دوران استقرار نظام دوقطبی، شوروی ها به جای استفاده از واژه (موازنه قدرت) اصطلاح همبستگی نیروهـا را بـه کـار

می گرفتند. صفحه 309 کتاب اصول سیاست خارجی دکتر قوام)

5ـ گزینه 1 صحیح می باشد.

هم اکنون دکترین حاکمیت محدود هم در مقیاس جهانی مطرح می باشد و هم در چهارچوب اتحادیـه هـای منطقـه ای

قابل بررسی است. (صفحه 312 کتاب اصول سیاست خارجی دکتر قوام)

6ـ گزینه 3 صحیح می باشد.

آن نوع نظریه پردازی که بعد از پایان جنگ دوم جهانی آغاز شده، خیلی انتزاعی است و کاملاً جنبـه غیـر تـاریخی

نوع فایل:Pdf

سایز :4.10 MB

تعداد صفحه:274

ادامه مطلب و دریافت فایل

پاورپوینت معماری بومی و اقلیمی مناطق کوهستانی:معماری بومی و اقلیمی مناطق کوهستانی,پاورپوینت معماری بومی و اقلیمی مناطق کوهستانی,دانلود پاورپوینت معماری بومی و اقلیمی مناطق کوهستانی,معماری بومی,پاورپوینت معماری بومی,دانلود پاورپوینت معماری بومی,اقلیمی مناطق کوهستانی,پاورپوینت اقلیمی مناطق کوهستانی,دانلود پاورپوینت اقلیمی مناطق کوهستانی, تاثیر اقلیم بر معماری,پاورپوینت تاثیر اقلیم بر

پاورپوینت نقش ورزش و فواید آن در افراد معلول:نقش ورزش,فواید ورزش,افراد معلول,نقش ورزش و فواید آن در افراد معلول,نقش ورزش در افراد معلول,فواید ورزش در افراد معلول,تحقیق نقش ورزش در افراد معلول,مقاله فواید ورزش در افراد معلول,بررسی نقش ورزش و فواید آن در افراد معلول,پاورپوینت نقش ورزش در افراد معلول,دانلود پاورپوینت فواید ورزش در افراد معلول,دانلود پاورپوینت بررسی نقش ورزش و فواید آ

دانلود مقیاس هوش هیجانی – 33 آیتمی:مقیاس هوش هیجانی – 33 آیتمی,هوش هیجانی

پاورپوینت قرائت عربی (1):پاورپوینت درس قرائت عربی(1),پاورپوینت درس قرائت عربی (1) رشته زبان و ادبیات فارسی,دانلود پاورپوینت قرائت عربی (1)

بهترین روش تربیت کودک‌‌ از منظر قرآن ‌چیست‌؟:دانلود تربیت کودک از منظر قران ,دانلود پاورپوینت تربیت کودک از منظر قران ,دانلود پروژه تربیت و قران , دانلود پاورپوینت تربیت و قران,تربیت کودک از منظر قران ,پاورپوینت تربیت کودک از منظر قران ,پروژه تربیت کودک از منظر قران ,مقاله تربیت کودک از منظر قران ,کودک و قران ,تربیت و قران,روانشناسی و قران

بررسی اثرات تنش خشکی بر آناتومی ریشک و ارتباط آن با عملکرد در ارقام مختلف گندم ((Triticum aestivum L و جو ( Hordeum vulgare):تنش خشکی, آناتومی ریشک ,عملکرد , ارقام مختلف گندم,Triticum aestivum L ,جو , Hordeum vulgare,رقم,ریشک, قطع آبیاری,گندم,مقاله,پژوهش,تحقیق,پروژه,دانلود مقاله,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود پروژه

پاورپوینت هانس کوهوت و روانشناسی خویشتن:پاورپوینت هانس کوهوت و روانشناسی خویشتن,دانلود پاورپوینت هانس کوهوت و روانشناسی خویشتن,پاورپوینت روانشناسی خویشتن چیست,دانلود پاورپوینت روانشناسی خویشتن چیست,دانلود هانس کوهوت و روانشناسی خویشتن,هانس کوهوت و روانشناسی خویشتن,تحقیق هانس کوهوت و روانشناسی خویشتن,دانلود تحقیق هانس کوهوت و روانشناسی خویشتن,پروژه هانس کوهوت و روانشناسی خویشتن

بررسی نقش رهبری و هدایت گری از منظر امام علی (ع)در نهج البلاغه:رهبری ,هدایت گری ,امام علی (ع) ,نهج البلاغه,روابط انسانی

مبانی نظری انعطاف پذیری و چابک سازی سازمانی:دانلود مبانی نظری انعطاف پذیری و چابک سازی سازمانی,مبانی نظری,پیشینه تحقیق,دانلود مبانی نظری,دانلود پیشینه تحقیق

پاورپوینت نقش شیشه در معماری ساختمان:نقش شیشه در معماری ساختمان ,پاورپوینت نقش شیشه در معماری ساختمان ,دانلود پاورپوینت نقش شیشه در معماری ساختمان ,سقفهای شفاف شیشه ای ,پاورپوینت سقفهای شفاف شیشه ای معماری,پاورپوینت معماری ,دانلود پاورپوینت معماری ,معماری داخلی ,پاورپوینت معماری داخلی,دانلود پاورپوینت معماری داخلی,مهندسی معماری ,پاورپوینت مهندسی معماری ,دانلود پاورپوینت م