فایل تحقیق زهد در اسلام

تحقیق زهد در اسلام
کلمات کلیدی:زهد در اسلام,زهد,دنیا,آخرت,زاهدان

در دنیایی كه صدای اسلام طنین انداز آن شده و به سرعت در سراسر جهان در حال گسترش است باید دقت كرد و اسلام را آن‌گونه كه ائمه­ی معصومین‰ معرفی كرده­اند، معرفی كرد. برخی افراد به دلیل مخالفت با دین اسلام، سعی كرده­اند كه با ایجاد رخنه و بی­ارزش جلوه دادن آن، مانع از گسترش آن شوند. حتی این مخالفت به جایی رسیده كه به فكر براندازی دین اسلام شده­اند. به همین دلیل برای رسیدن به هدفشان دست به هر كاری می­زنند.

از جمله­ی این كارها مبارزه با زهد و زهدپیشگی است. آنان می­گویند: زهد باعث می­شود كه انسان از زندگی اجتماعی خویش عقب بیافتد. زیرا زهد را عامل رونق نیافتن مسأله­ی مادی بشر می­دانند. می­گویند: زهد نمی­تواند به كار انسان رونق دهد و جهان را آباد كند، چون با پیدایش حالت بی­رغبتی و بی­اعتنایی نسبت به زندگی تلاش و كوشش انسان در جامعه كم شده و این باعث می­شود كه زمام امور به دست استعمارگران افتد لذا با این اندیشه­ی غلط خواستند دین اسلام را زیر سؤال برند و ادعا كنند كه این دین مانع پیشرفت انسان است.

بنابر این تبیین درست و صحیح معنا و مفهوم زهد، باعث جلوگیری از این اعتقادات پوچ و بی­ اسا س می­شود.

فهرست مطالب

مقدّمه

فصــل اوّل كلّیـات

اهمیّـت زهـد

تاریخچــه

منابع مورد استفاده

چكیده­ ی مطالب

الف ـ ویژگی‌های زهد

ب ـ نشانه ­ی زاهدان

ج ـ عوامل پیدایش زهد

دـ آثار زهد

فصـل دوّم مفهـوم­شناسی

مفهـوم ­شناسی

زهد در لغت

زهد در اصطلاح

ترغیب به زهد

دنیای ستایش شده و دنیای نكوهش شده

دنیای ستایش شده

دنیای نكوهش شده

فصــل سوم ویـژگی­ها و عوامل پیدایش زهد

الف ـ ویژگی­های زهد

ب ـ نشانه­ ی زاهدان

ج ـ عوامل پیدایش زهد

فصــل چهارم آثار زهد

الف ـ آثار دنیوی

ب ـ آثار اخروی

نتیجه­ گیری

منابع