خرید و دانلود قلمرو شمول قواعد عمومی قراردادها در انحلال قراردادهای مالکیت فکری (لیسانس و واگذاری کامل)

قلمرو شمول قواعد عمومی قراردادها در انحلال قراردادهای مالکیت فکری (لیسانس و واگذاری کامل)
کلمات کلیدی:مالکیت فکری,انتقال قطعی,مجوز بهره¬برداری,انحلال,پروژه,دانلود پایانامه کارشناسی ارشد رشته حقوق,پایانامه,تحقیق,مقاله,پژوهش,دانلود پایانامه,دانلود پژوهش,دانلود پروژه,دانلود مقاله,دانلود پایان¬نامه برای دریافت کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

این پایانامه دارای 177 صفحه و در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد که بخشی از متن و فهرست آن را در ادامه برای مشاهده قرار داده ایم
پایان¬نامه برای دریافت کارشناسی ارشد حقوق خصوصی


چکیده


هدف ازاین پژوهش، بررسی و تبیین میزان شمول قواعد عمومی انحلال قراردادها، در انحلال قراردادهای مالکیت فکری(انتقال قطعی و مجوز بهره¬برداری) است. آنچه زمینه ساز بررسی فوق می¬باشد، خصوصیات ماهوی ویژه اموال فکری است که سبب می¬گردد تا اسباب انحلال قراردادهای پیرامون اموال فکری در برخی موارد، کاملا مستقل از قراردادهای انتقال اموال مادی باشد. در واقع غیر مادی بودن اموال فکری و داشتن اوصافی خاص نظیر دو بعدی بودن، موجب تمایز قراردادهای مربوط به اموال فکری از قراردادهای مربوط به اموال مادی از حیث برخی از طرق انحلال می¬باشد.
لذا با توجه به اهمیت اموال فکری و رواج روز افزون قراردادهای مرتبط با آن در جامعه و نیاز به روشن ساختن قواعد حاکم بر این دسته از قراردادها بویژه از حیث انحلال، تلاش شد تا با مطالعه قواعد عمومی انحلال قراردادها و همچنین در نظر گرفتن خصوصیات ویژه اموال فکری، حیطه شمول آن دسته از قواعد را در قراردادهای مالکیت فکری که دارای دو صورت انتقال قطعی و مجوز بهره-برداری است، بررسی نماییم
واژگان کلیدی: مالکیت فکری، انتقال قطعی، مجوز بهره¬برداری، انحلالمقدمه
محصولات و دستاوردهای فکری ناشی از تفکر و استفاده از قوه¬ی ابداع به صاحب فکر، مبدع و مبتکرش تعلق دارد و برای او حقوق انحصاری ایجاد می¬کند تا بتواند از منافع مادی و معنوی کار و تلاش خویش استفاده نماید. در این راستا صاحب اثر فکری می¬تواند خود مستقیما به بهره برداری از اثرش اقدام نماید و یا اینکه مالکیت حق ویا مجوز بهره برداری از آن را از طریق انعقاد قراردادهایی نظیر انتقال قطعی و یا مجوز بهره برداری به دیگری منتقل نماید.
امروزه اهمیت روزافزون حقوق مالکیت فکری و در نتیجه، گسترش قراردادهای مرتبط با آن دسته از حقوق، منجر به افزایش نیاز هر چه بیشتر جامعه به روشن ساختن کلیه ابعاد قراردادهای مالکیت فکری بویژه از حیث انحلال به جهت نقشی که در تعیین آثار دارد، می¬گردد. این در حالیست که قوانین مالکیت فکری در حقوق ایران، فاقد احکام خاصی در خصوص انحلال قراردادهای مالکیت فکری می¬باشد. بنابراین برای پر نمودن خلاءهای موجود، می¬بایست به ناچار به قواعد عمومی قراردادها رجوع کرد و با مطالعه تطبیقی این دسته از قواعد، طرق انحلال قراردادهای مربوط به این دسته از حقوق را استنباط نمود.
لذا، باتوجه به اینکه در حقوق ایران احکام خاصی در زمینه¬ی انحلال قراردادهای مالکیت فکری وجود ندارد و با در نظرگرفتن این امر که قراردادهای مالکیت فکری همان¬طور که بعدا خواهیم دید، دارای اوصاف و ویژگی¬هایخاصی است که منجر به تمایز این دسته از قراردادها از سایر قراردادهای مربوط به اموال مادی می¬گردد، اینک این سوال اساسی مطرح خواهد شد که آیا نظام قواعد عمومی قراردادها می¬تواند امور مربوط به قراردادهای مالکیت فکری را از حیث انحلال از هر جهت اداره و هدایت نماید؟ به عبارت دیگر انحلال قراردادهای مالکیت فکری اعم از انتقال قطعی و مجوز بهره برداری تا چه حد تابع قواعد عمومی قراردادهاست؟ آیا طرق انحلال در قراردادهای مالکیت فکری محدود به همان موارد قواعد عمومی قراردادهاست یا شیوه¬ی دیگری هم دارد؟
در مقام پاسخگویی به سوال فوق همان¬طور که خواهیم دید، به نظر می¬رسد که وجود اوصاف و ویژگی¬های خاص در قراردادهای مربوط به حقوق مالی پدیدآورندگان اثر فکری، موجب می¬گردد تا در برخی موارد، قواعد ویژه¬ای برای این-گونه نقل¬وانتقالات از حیث انحلال در نظر گرفته شود. به بیان دیگر، قواعد عمومی قراردادها برای پاسخ¬گویی به مسائل مربوط به انحلال قراردادهای مالکیت فکری کفایت نمی¬نماید که مفصلا در بخش دوم بدان خواهیم پرداخت.
البته باید خاطر نشان نمود که در این تحقیق موارد انحلال یک یک قراردادهای مالکیت فکری در هر دو شاخه مالکیت ادبی، هنری و صنعتی مدنظر نبوده، لذا با توجه به موضوع رساله، تلاش شد که با توجه به ویژگی¬ها و اوصاف اموال فکری، به مطالعه تطبیقی قواعد عمومی انحلال قراردادها با مقررات ویژه¬ی انحلال قراردادهای مالکیت فکری، بسنده شود.
تحقیق حاضر این فایده را دارد که به طور ضمنی و در حد گنجایش موضوع ، حقوق ایران در زمینه¬ی مالکیت فکری با مقررات بین¬المللی در این مورد انطباق داده می¬شود و امید است که بتواند راهگشای آیندگان برای پرکردن خلاءهای فعلی قوانین یا مقررات اینگونه مالکیت¬ها شود.
درخصوص سابقه¬ی تحقیقی موضوع انتخاب شده " قلمرو شمول قواعد عمومی قراردادها در انحلال قراردادهای مالکیت فکری" با بررسی¬های انجام گرفته معلوم گردید که تا کنون هیچ گونه تحقیق جامعی در این خصوص صورت نگرفته است و فقط در برخی از کتب به صورت مختصر به برخی از مباحث آن اشاره شده است. بنابراین جدید بودن موضوع و بضاعت علمی اندک نگارنده، اصلی¬ترین مانع در ارائه¬ی یک تحقیق جامع می¬باشد. با این حال برآنیم تا با برداشتن اولین گام، تاثیری هرچند کوچک درگام¬های بعدی و کارهای تحقیقی کامل-تر و جامع¬تر داشته باشیم.

فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه 1
بخش اول: کلیات
فصل اول: مفهوم وماهیت اموال فکری 3
گفتاراول: مفهوم مال فکری 3
بنداول: مال ومعیارمالیت 3
الف: مفهوم مال درلغت 3
ب: مفهوم مال درفقه 3
ج: مفهوممال درحقوق 4
بنددوم: مفهوم حقوق فکری 5
گفتاردوم: ماهیت (جایگاه) اموال فکری 8
بنداول: تقسیمات مال 8
الف: تقسیمات مال درفقه 8
ب: تقسیمات مال درحقوق 8
1- اموال مادی 8
2- اموال غیرمادی یا معنوی 8
2-1- اقسام حق 9
2-1-1- حق غیرمالی 9
2-1-2- حق مالی 9
بنددوم: ماهیت حقوقی مالکیت فکری 9
الف: نظریه ی حق دینی 11
ب: نظریه ی حق عینی 11
1- حقوق مالکیت فکری مصداق حق انتفاع 12
2- حقوق مالکیت فکری مصداق حق مالکیت 12
2-1- دلایل مخالفان نظریه ی مالکیت 13
2-2- دلایل موافقان نظریه مالکیت 14
ج: نظریه ی حق فکری 17
فصل دوم:تعریف وماهیت قراردادهای انتقال حقوق مالکیت فکری 19
گفتاراول: تعریف قراردادهای انتقال مالکیت فکری 19
بنداول: قراردادهای انتقال قطعی 19
بنددوم : قراردادهای مجوزبهره برداری (لیسانس) 21
1- اقسام قراردادهای مجوزبهره برداری باتوجه به نحوه ی بهره برداری 24
1-1- قراردادهای مجوزبهره برداری انحصاری 24
2-1- قراردادهای مجوزبهره برداری غیرانحصاری 24
3-1- قراردادهای مجوزبهره برداری انفرادی 25
4-1- قراردادهای مجوزبهره برداری ساده 25
2- اقسام قراردادهای مجوزبهره برداری باتوجه به موضوع بهره برداری 25
2-1- قراردادهای مجوزبهره برداری ازمصادیق مالکیت صنعتی 25
2-1-1- قراردادهای مجوزبهره برداری ازاختراعات 26
2-1-2- قراردادهای مجوزبهره برداری ازعلائم تجاری 26
2-2- قراردادهای مجوزبهره برداری ازمصادیق ادبی وهنری 27
گفتاردوم: ماهیت قراردادهای مالکیت فکری 28
بنداول: ماهیت قراردادهای انتقال قطعی 28
الف: انتقال قطعی وبیع 29
ب: انتقال قطعی وهبه 33
بنددوم: ماهیت قراردادهای مجوزبهره برداری 35
الف: مجوزبهره برداری واجاره 36
1- مجوزبهره برداری واجاره اشیاء 36
2- مجوزبهره برداری واجاره اشخاص 37
ب: مجوزبهره برداری وعاریه 39
ج: مجوزبهره برداری واذن 40
د: مجوزبهره برداری وحق انتفاع 40
بخش دوم: اسباب انحلال قراردادهای مالکیت فکری (انتقال قطعی ومجوزبهره برداری)
فصل اول: اسباب عمومی انحلال قراردادهای مالکیت فکری 43
گفتاراول: اسباب عمومی انحلال ارادی 43
بنداول: فسخ 43
الف: خیارعیب 43
ب: خیارتدلیس 47
ج: خیاررویت وتخلف وصف 48
د: خیارتبعض صفقه 49
ر: خیارغبن 51
ز: خیارتخلف ازشرط 56
ژ: خیار شرط 62
س: خیارتفلیس 64
ش: خیارتعذرتسلیم 65
بنددوم: اقاله 65
گفتاردوم: اسباب عمومی انحلال قهری 67
بنداول: فوت وحجرطرفین قرارداد 67
الف: قراردادهای مجوزبهره برداری 69
1- مالکیت ادبی وهنری 69
2- مالکیت صنعتی 72
ب: قراردادهای انتقال قطعی 73
بنددوم: قوه ی قاهره (فورس ماژور) 73
الف: مفهوم قوه قاهره 73
ب: آثارقوه قاهره 76
ج: درج شرط فورس ماژوردرقراردادهای لیسانس بین المللی 77
بندسوم: انتفاءموضوع قرارداد 80
الف: مفهوم انتفاءموضوع قرارداد 80
ب:آثارانتفاءموضوعقرارداد 82
بندچهارم: انفساخ 83
بندپنجم: مصادره حق ویاتوقیف آن 85
الف: مصادره حق 86
ب: توقیف حق 88
بندششم: ورشکستگی 89
بندهفتم: انقضای مدت قرارداد 92
فصلدوم: اسباب اختصاصی انحلال قراردادهای مالکیت فکری 98
گفتاراول: اسباب اختصاصی انحلال ارادی 98
بنداول: عدم رعایت حقوق معنوی توسط منتقل الیه یا مجوزگیرنده 98
الف: مفهوم حقوق معنوی 98
ب: ویژگیهای حقوق معنوی 99
1- عدم محدودیت زمانی ومکانی 99
2- غیرقابل انتقال بودن 99
ج: انواع حقوق معنوی 100
1- حقوق مالکیت ادبی وهنری 100
1-1- حق حرمت نام وعنوان پدیدآورنده (حق سرپرستی) 100
2-1- حق حرمت اثر 101
3-1- حق افشای اثر 101
4-1- حق عدول واسترداد 102
2- مالکیت صنعتی 102
د: ضمانت اجرای نقض حقوق معنوی 102
بنددوم: حق عدول واسترداد 104
بندسوم: معدوم کردن تمامی نسخه های اثر 107
گفتاردوم: اسباب اختصاصی انحلال قهری 107
بنداول: انقضای مدت حمایت 107
الف : مدت حمایت درمالکیت ادبی وهنری 108
ب: مدت حمایت درمالکیت صنعتی 109
ج: تاثیرانقضای مدت حمایت ازاثر 110
بنددوم: صدورمجوزهای اجباری 111
الف: مفهوم پروانه اجباری 112
ب: جهات صدورمجوزاجباری 113
1- مالکیت صنعتی 114
1-1- عدم بهره برداری ازاختراع 114
2-1- امتناع صاحب ورقه اختراع ازاعطای مجوزقانونی 116
3-1- ممانعت ازرویه های ضدرقابتی 116
4-1- اختراعات وابسته ومتقابل 118
5-1- امنیت ملی وتوسعه اقتصادی وبهداشت عمومی 119
2- مالکیت ادبی وهنری 120
2-1- مجوزهای قانونی 120
2-2= اعطای مجوزاجباری بهره برداری درخصوص ترجه وتکثیردرکشورهای درحال توسعه 121
ج: اثرصدورمجوزهای اجباری برحقوق اشخاص ثالث 122
بندسوم: عدم رعایت موازین قانونی 124
الف: عدم پرداخت هزینه های سالانه 124
ب: عدم پرداخت هزینه های مربوط به تمدیداعتبار 125
ج: عدم استفاده ازعلامت تجاری 125
د: ژنریک یاعام شدن علامت 126
ه:حادث شدن موجبات ابطال پدیده صنعتی پس ازانعقادقراردادمجوزبهره برداری 127
نتیجه گیری 128
پیشنهاد 133
فهرست منابع 134عنوان:
فرمت:word
تعداد صفحات: 177 صفحه

ادامه مطلب و دریافت فایل

پاورپوینت چگونگی ساخت زیباترین پل‌ های ایران:چگونگی ساخت زیباترین پل‌ های ایران,پاورپوینت چگونگی ساخت زیباترین پل‌ های ایران,دانلود پاورپوینت چگونگی ساخت زیباترین پل‌ های ایران,پل‌ های ایران,پاورپوینت پل‌ های ایران,دانلود پاورپوینت پل‌ های ایران,پل های اصفهان,پاورپوینت پل های اصفهان,دانلود پاورپوینت پل های اصفهان,معماری,پاورپوینت معماری ,دانلود پاورپوینت معماری ,معماری داخلی ,پا

پاورپوینت سل:پاورپوینت سل,دانلود پاورپوینت سل,خرید پاورپوینت سل,دانلود و خرید پاورپوینت سل,سل چیست

پاورپوینت عایق های حرارتی:پاورپوینت عایق های حرارتی,پاورپوینت ,عایق های حرارتی

پاورپوینت تیپ های بدنی و جرم:پاورپوینت تیپ های بدنی و جرم ,پاورپوینت روانشناسی جنایی,دانلود پاورپوینت تیپ های بدنی و جرم ,دانلود پاورپوینت روانشناسی جنایی,دانلود پاورپوینت ,دانلود,دانلود پاورپوینت روانشناسی,پاورپوینت روانشناسی,تیپ های بدنی و جرم ,روانشناسی جنایی

پروژه کارآفرینی کارگاه تولید ظروف یکبار مصرف فوم پلی استایرن:پروژه کارافرینی کارگاه تولید ظروف یکبار مصرف فوم پلی استایرن,طرح توجیهی کارگاه تولید ظروف یکبار مصرف فوم پلی استایرن,کارآفرینی کارگاه تولید ظروف یکبار مصرف فوم پلی استایرن,دانلود پروژه کارگاه تولید ظروف یکبار مصرف فوم پلی استایرن,دانلود کارآفرینی کارگاه تولید ظروف یکبار مصرف فوم پلی استایرن,طرح توجیه فنی کارگاه تولید ظروف یکبار مصرف فوم پلی ا

تاریخ تحلیلی چهارمین دوره مجلس شورای ملی:بررسی نحوه اجرای انتخابات و مقدمات افتتاح مجلس چهارم شورای ملی,چهارچوب حقوقی انتخابات مجلس شورای ملی در دوره چهارم,برگزاری انتخابات مجلس چهارم شورای ملی,دولت دوم وثوق‌الدوله و انجام بخشی از انتخابات مجلس چهارم,مشیرالدوله و روند پی‌گیری انتخابات مجلس چهارم,مسأله افتتاح مجلس از دولت مشیرالدوله تادولت قوام‌السلطنه,احزاب و انتخابات مجلس چهارم,پ

پاورپوینت قدرت ملی و منطقه خلیج فارس:دانلود پاورپوینت قدرت ملی و منطقه خلیج فارس,قدرت ملی و منطقه خلیج فارس,بررسی منطقه خلیج فارس,آشنایی با قدرت ملی و منطقه خلیج فارس,جغرافیا,منابع انرژی,منطقه خلیج فارس,پاورپوینت قدرت ملی و منطقه خلیج فارس

عكاسی تبلیغاتی:عكاسی تبلیغاتی,عکاسی,تبلیغاتی,مبانی در عکاسی,تبلیغات,مقاله,پژوهش,تحقیق,پروژه,دانلود مقاله,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود پروژه

پاورپوینت معماری فولدینگ:پاورپوینت معماری فولدینگ,سبک های معماری,معرفی معمارها,فولدینگ,رنسانس,معماران اواخر قرن نوزدهم,مکتب شیکاگو، سبک های تک,اکوتک، نئوکلاسیک,پست مدرن

بررسی کامل یک سیستم عامل توزیع شده:سیستم عامل توزیع شده,پروژه فارغ التحصیلی,ترجمه کتاب سیستم عامل توزیع شده,2006Bookdistributed systems principles and paradigms 2nd edition,پایان نامه رشته کامپیوتر,تحقیق کامپیوتر,تحقیق نرم افزار